Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3215/QĐ-UBND.VX năm 2011 quy định mức học phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng miễn học phí cư trú tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã thuộc huyện nghèo và xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 3215/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3215/QĐ-UBND.VX

NghAn, ngày 16 tng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỂ HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ HỌC SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC PHÍ CƯ TRÚ TẠI ĐỊA BÀN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC 3, XÃ THUỘC HUYỆN NGHÈO VÀ XÃ BÃI NGANG VEN BIỂN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dc, ngày 14 tháng 6 năm 2005; Lut Sa đi, b sung mt s điu ca Luật Giáo dc, ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Ngh định s 75/2006/-CP ngày 22 tháng 8 năm 2006 ca Cnh ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Luật Giáo dc;

Căn cứ Ngh định s 49/2010/-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 ca Cnh ph quy định v min, giảm học p, h trợ chi phí hc tp và chế thu, s dụng hc phí đi với s giáo dc thuc h thng giáo dc quc dân, t năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Xét đ ngh tại T trình s 1179/LN SGD&ĐT-TC ngày 28 tháng 6 năm 2011 ca liên SGiáo dc và Đào tạo - Tài cnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy đnh mc hc phí đ h tr cho các s giáo dục học sinh thuc đi tưng miễn hc phí trú ti đa bàn kinh tế - xã hi đặc bit khó khăn, xã khu vc 3, xã thuc huyện nghèo và xã bãi ngang ven bin đặc biệt khó khăn, như sau:

1. Năm học 2010 - 2011: Áp dng bng mc thu hc phí ca xã khu vc 2, th trn khu vc 3 được quy định ti Quyết định s 80/2003/QĐ.UB.VX ngày

10/9/2003 ca UBND tnh Ngh An quy định mc đóng hc phí, qu xây dng trưng và mc thu h trợ các Trưng Tiểu hc thuc tnh NghAn.

2. T năm học 2011 - 2012 tr đi áp dụng bng mc thu hc phí ca vùng miền núi đưc quy định tại Quyết định s65/QĐ.UBND.VX ngày 07/01/2011 ca UBND tnh Ngh An v việc ban hành quy định mc thu hc phí trong các sgiáo dục công lp tn đa bàn tỉnh Ngh An.

Ngun kinh phí: Ngân sách Trung ương thực hin cp bù hc phí cho các cơ sgiáo dc.

Điều 2. Giao Giám đốc S Giáo dc và Đào to ch trì, phối hợp vi Sở Tài chính, Sở Lao đng - Thương binh và Xã hi hưng dn, kim tra việc thc hin chế đ miễn học phí và việc s dụng, quản lý qu học phí được ngân sách Nhà nước cp bù tại các cơ s giáo dc theo đúng quy đnh hiện hành.

Điều 3. Quyết đnh có hiu lc kt ngày .

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Giáo dc và Đào to, Tài Chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Thtrưng các đơn vliên quan; Ch tch UBND các huyn, thành ph, th xã chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Nguyễn Xuân Đưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3215/QĐ-UBND.VX năm 2011 quy định mức học phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng miễn học phí cư trú tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã thuộc huyện nghèo và xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49