Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2000/QĐ-UB Điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 32/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Vêng
Ngày ban hành: 15/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2000/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg, ngày 31/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 2;

Căn cứ Quyết định số 08/1999/QĐ-UB, ngày 25/3/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp liên ngành (Mật trận, Giáo dục Đào tạo, Tài chính - Vật giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) ngày 12/9/2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức điều chỉnh:

Đơn vị tính: đồng/hs/tháng

Bậc học

Mức cũ (theo NQ của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp lần thứ 10)

Mức điều chỉnh (theo NQ của HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 2)

Các phường nội thị

Các xã, thị trấn

Các phường nội thị

Các phường xã thị trấn

Mẫu giáo

15.000

5.000

20.000

10.000

Trung học CS

4.000

2.000

8.000

4.000

PTTH

8.000

4.000

16.000

8.000

Dạy nghề

20.000

20.000

25.000

25.000

THCN

15.000

15.000

30.000

30.000

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 08/1999/QĐ-UB , ngày 25/3/1999 của UBND tỉnh.

3. Mức điều chỉnh trên được áp dụng bắt đầu từ năm học 2000 - 2001.

Điều II: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bải bỏ.

Điều IV: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Văn phòng Chính phủ
- Viện KSND tỉnh
- Các sở, ban, ngành
- HĐND các huyện, thị xã
- Như điều IV (t/h)
- Lưu VT-VX(1)

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2000/QĐ-UB Điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202