Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 31/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 03/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 31/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI KHU VỰC CÁC QUẬN, THỊ XÃ SƠN TÂY, CÁC XÃ GIÁP RANH THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, CÁC THỊ TRẤN; PHÂN LOẠI ĐOẠN GIAO THÔNG CHÍNH; PHÂN LOẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THU THUẾ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà, đất ngày 31/7/1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất ngày 19/5/1994;
Căn cứ Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất;
Căn cứ Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất;
Căn cứ Công văn số 8054/BTC-TCT ngày 21/6/2010 của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức thu thuế đất đối với một số tuyến đường, tuyến phố đặc thù tại khu vực các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 10962/TTr-LN ngày 02/7/2009 của Liên ngành: Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 1330/STP-VBPQ ngày 05/8/2009 của Sở Tư pháp, Công văn số 10722/CT-THNVDT ngày 28/6/2010 của Cục Thuế Hà Nội, về việc ban hành quyết định phân loại đường phố để thu thuế đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất, cụ thể:

Bảng số I: Phân loại đường phố thuộc đô thị loại I tại khu vực các quận, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm;

Bảng số II: Phân loại đường phố thuộc đô thị loại III tại khu vực thị xã Sơn Tây;

Bảng số III: Phân loại đường phố tại các thị trấn;

Bảng số IV: Phân loại đoạn giao thông chính;

Bảng số V: Phân loại các xã.

Bảng phân loại đường phố trên để làm cơ sở thu thuế đất năm 2010, năm 2011. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đặt tên đường phố mới (nếu có), Cục Thuế Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh việc phân loại đường phố mới được đặt tên để thu thuế đất theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định liên quan trước đây của UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hòa Bình áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy TP (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- CT.UBND Thành phố; (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Thuế;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm công báo TP;
- PVPGiao, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

MỤC LỤC

TT

NỘI DUNG

I

Quyết định phân loại đường phố để thu thuế nhà đất

II

Bảng I: Bảng phân loại đường phố thuộc đô thị loại I tại khu vực các Quận, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm

1

Bảng phân loại đường phố quận Ba Đình

2

Bảng phân loại đường phố quận Cầu Giấy

3

Bảng phân loại đường phố quận Đống Đa

4

Bảng phân loại đường phố quận Hà Đông

5

Bảng phân loại đường phố quận Hai Bà Trưng

6

Bảng phân loại đường phố quận Hoàn Kiếm

7

Bảng phân loại đường phố quận Hoàng Mai

8

Bảng phân loại đường phố quận Long Biên

9

Bảng phân loại đường phố quận Tây Hồ

10

Bảng phân loại đường phố quận Thanh Xuân

11

Bảng phân loại đường phố các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm

II

Bảng II: Bảng phân loại đường phố thuộc đô thị loại III tại khu vực thị xã Sơn Tây

III

Bảng III: Bảng phân loại đường phố các Thị trấn.

1

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì

2

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Chương Mỹ

3

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Phùng huyện Đan Phượng

4

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Đông Anh huyện Đông Anh

5

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Gia Lâm

6

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức

7

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Mê Linh

8

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Đại Nghĩa Mỹ Đức

9

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Phú Xuyên

10

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Gạch huyện Phúc Thọ

11

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai

12

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Sóc Sơn huyện Sóc Sơn

13

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Liên Quan huyện Thạch Thất

14

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai

15

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Văn Điển huyện Thanh Trì

16

Bảng phân loại đường phố Thị trấn huyện Thường Tín

17

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Cầu Diễn huyện Từ Liêm

18

Bảng phân loại đường phố Thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa

IV

Bảng IV: Bảng phân loại đoạn giao thông chính

1

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Ba Vì

2

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Chương Mỹ

3

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Đan Phượng

4

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Đông Anh

5

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Gia Lâm

6

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc quận Hà Đông

7

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Hoài Đức

8

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Mê Linh

9

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Mỹ Đức

10

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Phú Xuyên

11

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Phúc Thọ

12

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Quốc Oai

13

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Sóc Sơn

14

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc thị xã Sơn Tây

15

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Thạch Thất

16

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Thanh Oai

17

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Thanh Trì

18

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Thường Tín

19

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Từ Liêm

20

Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc huyện Ứng Hòa

V

Bảng V: Bảng phân loại các xã

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN BA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

An Xá

Đầu đường

Cuối đường

III

2

Bà Huyện Thanh Quan

Đầu đường

Cuối đường

I

3

Bác Sơn

Đường độc lập

Hoàng Diệu

I

Ông Ích Khiêm

Ngọc Hà

I

4

Cao Bá Quát

Đầu đường

Cuối đường

II

5

Cầu Giấy

Địa phận quận Ba Đình

II

6

Châu Long

Đầu đường

Cuối đường

II

7

Chùa Một Cột

Đầu đường

Cuối đường

I

8

Chu Văn An

Đầu đường

Cuối đường

I

9

Cửa Bắc

Đầu đường

Cuối đường

II

10

Đào Tấn

Đầu đường

Cuối đường

II

11

Đặng Dung

Đầu đường

Cuối đường

II

12

Đặng Tất

Đầu đường

Cuối đường

III

13

Đốc Ngữ

Đầu đường

Cuối đường

III

14

Đội Cấn:

Ngọc Hà

Liễu Giai

II

Liễu Giai

Đường Bưởi

III

15

Đội Nhân

Đầu đường

Cuối đường

IV

16

Đường Độc Lập

Đầu đường

Cuối đường

I

17

Đường Bưởi

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Điện Biên Phủ

Đầu đường

Cuối đường

I

19

Giảng Võ

Địa phận quận Ba Đình

I

20

Giang Văn Minh

Đội Cấn

Kim Mã

II

Giảng Võ

Kim Mã

III

21

Hàng Bún

Đầu đường

Cuối đường

II

22

Hàng Than

Đầu đường

Cuối đường

II

23

Hồng Hà

Địa phận quận Ba Đình

III

24

Hồng Phúc

Địa phận quận Ba Đình

III

25

Hùng Vương

Đầu đường

Cuối đường

I

26

Hoàng Diệu

Đầu đường

Cuối đường

I

27

Hoàng Hoa Thám

Hùng Vương

Tam Đa

II

Tam Đa

Đường Bưởi

III

28

Hoàng Văn Thụ

Đầu đường

Cuối đường

I

29

Hòe Nhai

Đầu đường

Cuối đường

II

30

Khúc Hạo

Đầu đường

Cuối đường

II

31

Kim Mã

Nguyễn Thái Học

 Liễu Giai

I

Liễu Giai

Cuối đường

II

32

Kim Mã Thượng

Đầu đường

Cuối đường

III

33

Láng Hạ

Đầu đường

Cuối đường

I

34

Lạc Chính

Đầu đường

Cuối đường

III

35

Lê Duẩn

Địa phận quận Ba Đình

I

36

Lê Hồng Phong

Điện Biên Phủ

Hùng Vương

I

Hùng Vương

Đội Cấn

II

37

La Thành

Địa phận quận Ba Đình

III

38

Lê Trực

Đầu đường

Cuối đường

II

39

Linh Lang

Đầu đường

Cuối đường

III

40

Liễu Giai

Đầu đường

Cuối đường

I

41

Lý Văn Phúc

Đầu đường

Cuối đường

III

42

Mạc Đĩnh Chi

Đầu đường

Cuối đường

III

43

Mai Xuân Thưởng

Địa phận quận Ba Đình

II

44

Nam Cao

Đầu đường

Cuối đường

II

45

Nam Tràng

Đầu đường

Cuối đường

III

46

Ngõ Hàng Bún

Đầu đường

Cuối đường

III

47

Ngọc Hà

Sơn Tây

Bộ NN

II

Bộ NN

HH Thám

III

48

Ngọc Khánh

Đầu đường

Cuối đường

II

49

Nghĩa Dũng

Đầu đường

Cuối đường

IV

50

Ngũ Xã

Đầu đường

Cuối đường

III

51

Nguyên Hồng

Địa phận quận Ba Đình

III

52

Nguyễn Biểu

Đầu đường

Cuối đường

II

53

Nguyễn Công Hoan

Đầu đường

Cuối đường

III

54

Nguyễn Cảnh Chân

Đầu đường

Cuối đường

I

55

Nguyễn Chí Thanh

Địa phận Ba Đình

II

56

Nguyễn Khắc Hiếu

Đầu đường

Cuối đường

III

57

Nguyễn Khắc Nhu

Đầu đường

Cuối đường

III

58

Nguyễn Phạm Tuân

Đầu đường

Cuối đường

IV

59

Nguyễn Thái Học

Đầu đường

Cuối đường

I

60

Nguyễn Thiệp

Đầu đường

Cuối đường

III

61

Nguyễn Trường Tộ

Đầu đường

Cuối đường

II

62

Nguyễn Tri Phương

Đầu đường

Cuối đường

II

63

Nguyễn Trung Trực

Đầu đường

Cuối đường

III

64

Nguyễn Văn Ngọc

Đầu đường

Cuối đường

III

65

Núi Trúc

Đầu đường

Cuối đường

III

66

Phạm Hồng Thái

Đầu đường

Cuối đường

II

67

Phạm Huy Thông

Đầu đường

Cuối đường

II

68

Phó Đức Chính

Đầu đường

Cuối đường

II

69

Phan Đình Phùng

Đầu đường

Cuối đường

I

70

Phan Huy Ích

Đầu đường

Cuối đường

III

71

Phan Kế Bính

Đầu đường

Cuối đường

III

72

Phúc Xá

Đầu đường

Cuối đường

IV

73

Quan Thánh

Đầu đường

Cuối đường

I

74

Ông Ích Khiêm

Đầu đường

Cuối đường

II

75

Sơn Tây

Đầu đường

Cuối đường

II

76

Tôn Thất Đàm

Đầu đường

Cuối đường

II

77

Tôn Thất Thiệp

Đầu đường

Cuối đường

II

78

Tân Ấp

Đầu đường

Cuối đường

IV

79

Thành Công

Đầu đường

Cuối đường

III

80

Thanh Bảo

Đầu đường

Cuối đường

III

81

Thanh Niên

Địa phận Ba Đình

I

82

Trần Huy Liệu

Giảng Võ

Hồ Giảng Võ

II

Hồ Giảng Võ

Kim Mã

III

83

Trần Phú

Phùng Hưng

Cuối đường

I

84

Trần Tế Xương

Đầu đường

Cuối đường

III

85

Trấn Vũ

Đường Thanh niên

Chợ Châu Long

II

Châu Long

Cuối đường

II

86

Trúc Bạch

Điện Biên Phủ

Cuối đường

II

87

Vạn Bảo

Đầu đường

Cuối đường

III

88

Vạn Phúc

Đầu đường

Cuối đường

III

89

Văn Cao

Đầu đường

Cuối đường

I

90

Vĩnh Phúc

Đầu đường

Cuối đường

III

91

Yên Ninh

Đầu đường

Cuối đường

II

92

Yên Phụ

Đầu đường

Cuối đường

II

93

Yên Thế

Đầu đường

Cuối đường

III

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Cầu Giấy

Địa phận quận Cầu Giấy

III

2

Chùa Hà

Đầu đường

Cuối đường

III

3

Dịch Vọng

Đầu đường

Cuối đường

III

4

Doãn Kế Thiện

Đầu đường

Cuối đường

IV

5

Đông Quan

Đầu đường

Cuối đường

IV

6

Đường nối từ Chùa Hà đến Nguyễn Văn Huyên

Chùa Hà

Nguyễn Văn Huyên

III

7

Dương Quảng Hàm

Đầu đường

Cuối đường

IV

8

Đường ven sông Tô Lịch

UBND quận Cầu Giấy

Hoàng Quốc Việt

IV

9

Hồ Tùng Mậu

Cầu vượt Mai Dịch

Hết địa phận quận Cầu Giấy

III

10

Hoa Bằng

Đầu đường

Cuối đường

IV

11

Hoàng Đạo Thúy

Địa phận quận Cầu Giấy

III

12

Hoàng Minh Giám

Địa phận quận Cầu Giấy

III

13

Hoàng Quốc Việt

Địa phận quận Cầu Giấy

III

14

Hoàng Sâm

Đầu đường

Cuối đường

IV

15

Khuất Duy Tiến

Địa phận quận Cầu Giấy

III

16

Lạc Long Quân

Đoạn địa phận quận Cầu Giấy

III

17

Lê Đức Thọ

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Lê Văn Lương

Địa phận quận Cầu Giấy

III

19

Mai Dịch

Đầu đường

Cuối đường

IV

20

Nghĩa Tân

Đầu đường

Cuối đường

IV

21

Nguyễn Khang

Đầu đường

Cuối đường

IV

22

Nguyễn Khánh Toàn

Đầu đường

Cuối đường

III

23

Nguyễn Ngọc Vũ

Đầu đường

Hết địa phận quận Cầu Giấy

IV

24

Nguyễn Phong Sắc

Hoàng Quốc Việt

Phạm Hùng

III

25

Nguyễn Văn Huyên

Đầu đường

Cuối đường

III

26

Phạm Hùng

Địa phận quận Cầu Giấy

III

27

Phạm Văn Đồng

Cầu vượt Mai Dịch

Hết địa phận quận Cầu Giấy

III

28

Phạm Tuấn Tài

Đầu đường

Cuối đường

IV

29

Phan Văn Trường

Đầu đường

Cuối đường

IV

30

Phùng Chí Kiên

Đầu đường

Cuối đường

IV

31

Quan Nhân

Địa phận quận Cầu Giấy

IV

32

Tô Hiệu

Đầu đường

Cuối đường

III

33

Trần Bình

Hồ Tùng Mậu

Chợ Tạm

IV

34

Trần Cung (đoạn đường 69 cũ)

Địa phận quận Cầu Giấy

IV

35

Trần Đăng Ninh

Đầu đường

Cuối đường

III

36

Trần Duy Hưng

Đầu đường

Hết địa phận quận Cầu Giấy

II

37

Trần Quốc Hoàn

Đầu đường

Cuối đường

III

38

Trần Quý Kiên

Đầu đường

Cuối đường

III

39

Trung Hòa

Đầu đường

Cuối đường

IV

40

Trung Kính

Đầu đường

Cuối đường

IV

41

Xuân Thủy

Đầu đường

Cuối đường

III

42

Yên Hòa

Đầu đường

Cuối đường

IV

43

Hoàng Ngân

Địa phận quận Cầu Giấy

IV

44

Nguyễn Thị Định

Địa phận quận Cầu Giấy

III

45

Nguyễn Thị Thập

Địa phận quận Cầu Giấy

IV

46

Nguyễn Khả Trạc

Đầu đường

Cuối đường

IV

47

Phạm Thận Duật

Đầu đường

Cuối đường

IV

48

Trần Tử Bình

Đầu đường

Cuối đường

IV

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Bích Câu

Đầu đường

Cuối đường

III

2

Cát Linh

Đầu đường

Cuối đường

II

3

Chùa Bộc

Đầu đường

Cuối đường

II

4

Chùa Láng

Đầu đường

Cuối đường

III

5

Cầu Giấy

Địa phận quận Đống Đa

III

6

Đại La

Địa phận quận Đống Đa

III

7

Đông Các

Đầu đường

Cuối đường

III

8

Đông Tác

Đầu đường

Cuối đường

III

9

Đặng Văn Ngữ

Đầu đường

Cuối đường

III

10

Đào Duy Anh

Đầu đường

Cuối đường

II

11

Đặng Tiến Đông

Đầu đường

Cuối đường

III

12

Đặng Trần Côn

Đầu đường

Cuối đường

III

13

Đoàn Thị Điểm

Đầu đường

Cuối đường

III

14

Giải Phóng (Phía đối diện đường tàu)

Địa phận quận Đống Đa

II

Giải Phóng (Đi qua đường tàu)

Địa phận quận Đống Đa

III

15

Giảng Võ

Cát Linh

Láng Hạ

I

Nguyễn Thái Học

Cát Linh

II

16

Hàng Cháo

Đầu đường

Cuối đường

II

17

Hào Nam

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Hồ Đắc Di

Đầu đường

Cuối đường

III

19

Hồ Giám

Đầu đường

Cuối đường

III

20

Hoàng Cầu

Đầu đường

Cuối đường

III

21

Hoàng Ngọc Phách

Đầu đường

Cuối đường

III

22

Hoàng Tích Trí

Đầu đường

Cuối đường

III

23

Huỳnh Thúc Kháng

Đầu đường

Cuối đường

II

24

Khâm Thiên

Đầu đường

Cuối đường

II

25

Khương Thượng

Đầu đường

Cuối đường

III

26

Kim Hoa

Đầu đường

Cuối đường

III

27

Mai Anh Tuấn

Đầu đường

Cuối đường

III

28

Láng

Đầu đường

Cuối đường

III

29

Láng Hạ

Đầu đường

Cuối đường

II

30

Lương Đình Của

Đầu đường

Cuối đường

III

31

Lê Duẩn (Không có đường tầu)

Địa phận quận Đống Đa

I

Lê Duẩn (Đi qua đường tầu đường tầu)

TT nhà dầu

Đại Cồ Việt

II

Địa phận quận Đống Đa

III

32

La Thành

Kim Hoa

Ô chợ Dừa

IV

Ô chợ Dừa

Hết địa phận quận Đống Đa

III

33

Lý Văn Phúc

Đầu đường

Cuối đường

III

34

Ngõ Thông Phong

Tôn Đức Thắng

KS Sao Mai

III

35

Ngõ Hàng Bột

Đầu đường

Cuối đường

III

36

Ngô Sỹ Liên

Đầu đường

Cuối đường

III

37

Ngô Tất Tố

Đầu đường

Cuối đường

III

38

Nguyên Hồng

Địa phận quận Đống Đa

III

39

Nguyễn Chí Thanh

Địa phận quận Đống Đa

II

40

Nguyễn Khuyến

Đầu đường

Cuối đường

II

41

Nguyễn Lương Bằng

Đầu đường

Cuối đường

II

42

Nguyễn Như Đổ

Đầu đường

Cuối đường

III

43

Nguyễn Phúc Lai

Đầu đường

Cuối đường

IV

44

Nguyễn Trãi

Địa phận quận Đống Đa

III

45

Pháo Đài Láng

Đầu đường

Cuối đường

III

46

Phương Mai

Đầu đường

Cuối đường

III

47

Phạm Ngọc Thạch

Đầu đường

Cuối đường

II

48

Phổ Giác

Đầu đường

Cuối đường

III

49

Phan Phù Tiên

Đầu đường

Cuối đường

III

50

Phan Văn Trị

Đầu đường

Cuối đường

III

51

Quốc Tử Giám

Đầu đường

Cuối đường

II

52

Tôn Đức Thắng

Đầu đường

Cuối đường

I

53

Tôn Thất Tùng

Đầu đường

Cuối đường

III

54

Tây Sơn

Đầu đường

Cuối đường

II

55

Thái Hà

Tây Sơn

Láng Hạ

II

56

Thái Thịnh

Đầu đường

Cuối đường

III

57

Trần Quang Diệu

Đầu đường

Cuối đường

III

58

Trần Quý Cáp

Nguyễn Khuyến

Nguyễn Như Đổ

II

Nguyễn Như Đổ

Cuối đường

III

59

Trần Hữu Tước

Đầu đường

Cuối đường

III

60

Trường Trinh

Địa phận quận Đồng Đa

III

61

Trịnh Hoài Đức

Đầu đường

Cuối đường

II

62

Trung Liệt

Đầu đường

Cuối đường

III

63

Trúc Khê

Đầu đường

Cuối đường

III

64

Xã Đàn

Đầu đường

Cuối đường

II

65

Văn Miếu

Đầu đường

Cuối đường

II

66

Vọng

Địa phận quận Đống Đa

III

67

Võ Văn Dũng

Đầu đường

Cuối đường

III

68

Vũ Ngọc Phan

Đầu đường

Cuối đường

III

69

Vũ Thạnh

Đầu đường

Cuối đường

III

70

Vĩnh Hồ

Đầu đường

Cuối đường

III

71

 Y Miếu

Đầu đường

Cuối đường

III

72

Yên Thế

Địa phận Đống Đa

III

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Quốc lộ 6A

Địa phận Hà Đông

IV

2

Phố Ba la

Theo quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

IV

3

Phố Xốm

Theo quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

IV

4

Đường Phùng Hưng

Đầu đường

Cuối đường

IV

5

Bà Triệu

Đầu đường

Cuối đường

IV

6

Lê Lợi

Đầu đường

Cuối đường

IV

7

Trần Hưng Đạo

Đầu đường

Cuối đường

IV

8

Trưng Trắc

Đầu đường

Cuối đường

IV

9

Trưng Nhị

Đầu đường

Cuối đường

IV

10

Phan Bội Châu

Đầu đường

Cuối đường

IV

11

Đinh Tiên Hoàng

Đầu đường

Cuối đường

IV

12

Hoàng Văn Thụ

Đầu đường

Cuối đường

IV

13

Minh Khai

Đầu đường

Cuối đường

IV

14

Nguyễn Trãi

Đầu đường

Cuối đường

IV

15

Bùi Bằng Đoàn

Đầu đường

Cuối đường

IV

16

Hoàng Hoa Thám

Đầu đường

Cuối đường

IV

17

Nhuệ Giang

Đầu đường

Cuối đường

IV

18

Chu Văn An

Đầu đường

Cuối đường

IV

19

Chiến Thắng

Đầu đường

Cuối đường

IV

20

Lê Hồng Phong

Đầu đường

Cuối đường

IV

21

Trương Công Định

Đầu đường

Cuối đường

IV

22

Bế Văn Đàn

Đầu đường

Cuối đường

IV

23

Phan Đình Phùng

Đầu đường

Cuối đường

IV

24

Tô Hiệu

Đầu đường

Cuối đường

IV

25

Lý Thường Kiệt

Đầu đường

Cuối đường

IV

26

Ngô Thì Nhậm

Đầu đường

Cuối đường

IV

27

Ao Sen

Đầu đường

Cuối đường

IV

28

Nguyễn Thái Học

Đầu đường

Cuối đường

IV

29

Trần Đăng Ninh

Đầu đường

Cuối đường

IV

30

Nguyễn Viết Xuân

QL6A

Ngô Thì Nhậm

IV

31

Tiểu công nghệ

Đầu đường

Cuối đường

IV

32

Yết Kiêu

Đầu đường

Cuối đường

IV

33

Phan Chu Trinh

Đầu đường

Cuối đường

IV

34

Trần Nhật Duật

Đầu đường

Cuối đường

IV

35

Ngô Gia Tự

Đầu đường

Cuối đường

IV

36

Lý Tự Trọng

Đầu đường

Cuối đường

IV

37

Tây Sơn

Đầu đường

Cuối đường

IV

38

Cao Thắng

Đầu đường

Cuối đường

IV

39

Nguyễn Thượng Hiền

Đầu đường

Cuối đường

IV

40

Ngô Gia Khảm

Đầu đường

Cuối đường

IV

41

Lương Ngọc Quyến

Đầu đường

Cuối đường

IV

42

Tô Hiến Thành

Đầu đường

Cuối đường

IV

43

Nguyễn Công Trứ

Đầu đường

Cuối đường

IV

44

Ngô Quyền

Đầu đường

Cuối đường

IV

45

Thành Công

Đầu đường

Cuối đường

IV

46

Phan Đình Giót

QL6A

CT cơ khí Đại Dương

IV

47

Tản Đà

Đầu đường

Cuối đường

IV

48

Hoàng Diệu

Đầu đường

Cuối đường

IV

49

Lương Văn Can

Đầu đường

Cuối đường

IV

50

Đại An

Đầu đường

Cuối đường

IV

51

An Hòa

Đầu đường

Cuối đường

IV

52

Lê Trọng Tấn

Đầu đường

Cuối đường

IV

53

Thanh Bình

Đầu đường

Cuối đường

IV

54

Nguyễn Khuyến

Đầu đường

Cuối đường

IV

55

Yết Kiêu

Đầu đường

Cuối đường

IV

56

Phan Huy Chú

Đầu đường

Cuối đường

IV

57

Trần Văn Chuông

Đầu đường

Cuối đường

IV

58

Huỳnh Thúc Kháng

Đầu đường

Cuối đường

IV

59

19/5

Đầu đường

Cuối đường

IV

60

Lê Lai

Đầu đường

Cuối đường

IV

61

Nguyễn Văn Trỗi

QL 6A

Ngã 3 đầu xóm lẻ Mỗ Lao

IV

62

Đường Nguyễn Trực

Theo quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

IV

63

Đường Vạn Phúc

Theo quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

IV

64

Đường Đa Sĩ

Theo quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

IV

65

Đường nội bộ Khu Đô thị mới thành lập tại, phường

IV

66

Đường nội bộ Khu Đấu giá, đất dịch vụ tại phường

IV

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Bà Triệu

Nguyễn Du

Thái Phiên

I

Thái Phiên

Đại Cồ Việt

II

2

Bạch Đằng

Vạn Kiếp

Hết địa bàn HBT

IV

3

Bạch Mai

Đầu đường

Cuối đường

II

4

Bùi Ngọc Dương

Đầu đường

Cuối đường

III

5

Bùi Thị Xuân

Đầu đường

Cuối đường

I

6

Cao Đạt

Đầu đường

Cuối đường

III

7

Cảm Hội (334)

Đầu đường

Cuối đường

III

8

Chùa Vua

Đầu đường

Cuối đường

III

9

Đại Cồ Việt

Đầu đường

Cuối đường

II

10

Đại La

Địa phận quận Hai Bà Trưng

III

11

Đồng Nhân

Đầu đường

Cuối đường

III

12

Đỗ Hạnh

Đầu đường

Cuối đường

III

13

Đỗ Ngọc Du

Đầu đường

Cuối đường

III

14

Đội Cung

Đầu đường

Cuối đường

III

15

Đống Mác (335)

Đầu đường

Cuối đường

III

16

Đoàn Trần Nghiệp

Đầu đường

Cuối đường

II

17

Đê Tô Hoàng

Đầu đường

Cuối đường

IV

18

Giải Phóng

Đại Cồ Việt

Phố Vọng

II

Phố Vọng

Hết địa phận HBT

III

19

Hương Viên

Đầu đường

Cuối đường

III

20

Hàn Thuyên

Đầu đường

Cuối đường

II

21

Hàng Chuối

Đầu đường

Cuối đường

II

22

Hồ Xuân Hương

Đầu đường

Cuối đường

II

23

Hồng Mai

Đầu đường

Cuối đường

III

24

Hòa Mã

Đầu đường

Cuối đường

II

25

Hoa Lư

Đầu đường

Cuối đường

II

26

Hoàng Mai

Địa phận Hai Bà Trưng

IV

27

Kim Ngưu

Đầu đường

Cuối đường

III

28

Lương Yên

Đầu đường

Cuối đường

III

29

Lãng Yên

Lương Yên

Cuối đường

IV

30

Lạc Trung

Đầu đường

Cuối đường

III

31

Lê Đại Hành

Đầu đường

Cuối đường

II

32

Lê Duẩn

Nguyễn Du

Trần Nhân Tông

I

Trần Nhân Tông

Đại Cồ Việt

II

33

Lê Gia Định (336 cũ)

Đầu đường

Cuối đường

III

34

Lê Ngọc Hân

Đầu đường

Cuối đường

II

35

Lê Quý Đôn

Đầu đường

Cuối đường

II

36

Lê Thanh Nghị

Đầu đường

Cuối đường

II

37

Lê Văn Hưu

Địa phận Hai Bà Trưng

I

38

Lò Đúc

Phan Chu Trinh

Trần Khát Chân

II

39

Mạc Thị Bưởi

Đầu đường

Cuối đường

IV

40

Mai Hắc Đế

Đầu đường

Cuối đường

I

41

Minh Khai

Chợ Mơ

Kim Ngưu

III

Kim Ngưu

Cuối đường

III

42

Ngô Thì Nhậm

Đầu đường

Cuối đường

I

43

Ngõ Bà Triệu

Đầu đường

Cuối đường

II

44

Ngõ Huế

Đầu đường

Cuối đường

II

45

Nguyễn Hiền

Đầu đường

Cuối đường

III

46

Nguyễn An Ninh

Địa phận Hai Bà Trưng

III

47

Nguyễn Đình Chiểu

Đầu đường

Cuối đường

II

48

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đầu đường

Cuối đường

II

49

Nguyễn Công Trứ

Phố Huế

Lê Thánh Tông

II

50

Nguyễn Cao

Đầu đường

Cuối đường

III

51

Nguyễn Du

Phố Huế

Cuối đường

I

52

Nguyễn Huy Tự

Đầu đường

Cuối đường

II

53

Nguyễn Khoái

Đầu đường

Hết địa phận quận Hai Bà Trưng

IV

54

Nguyễn Quyền

Đầu đường

Cuối đường

II

55

Nguyễn Thượng Hiền

Đầu đường

Cuối đường

I

56

Nguyễn Trung Ngạn

Đầu đường

Cuối đường

III

57

Phạm Đình Hổ

Đầu đường

Cuối đường

II

58

Phố 8/3

Đầu đường

Cuối đường

III

59

Phố Huế

Nguyễn Du

Nguyễn Công Trứ

I

Nguyễn Công Trứ

Đại Cồ Việt

II

60

Phù Đổng Thiên Vương

Đầu đường

Cuối đường

II

61

Phùng Khắc Khoan

Đầu đường

Cuối đường

I

62

Quang Trung

Nguyễn Du

Trần Nhân Tông

I

63

Quỳnh Lôi

Đầu đường

Cuối đường

III

64

Quỳnh Mai

Đầu đường

Cuối đường

III

65

Tăng Bạt Hổ

Đầu đường

Cuối đường

II

66

Tô Hiến Thành

Đầu đường

Cuối đường

II

67

Tây Kết

Đầu đường

Cuối đường

IV

68

Tạ Quang Bửu

Bạch Mai

Đại Cồ Việt

III

69

Thái Phiên

Đầu đường

Cuối đường

II

70

Thọ Lão

Đầu đường

Cuối đường

III

71

Thanh Nhàn

Đầu đường

Cuối đường

III

72

Thi Sách

Đầu đường

Cuối đường

II

73

Thiền Quang

Đầu đường

Cuối đường

II

74

Thể Giao

Đầu đường

Cuối đường

II

75

Thịnh Yên

Đầu đường

Cuối đường

II

76

Tương Mai

Địa bàn quận Hai Bà Trưng

IV

77

Trần Hưng Đạo

Địa bàn quận Hai Bà Trưng

I

78

Trần Bình Trọng

Nguyễn Du

Hết địa phận HBT

I

79

Trần Cao Vân

Đầu đường

Cuối đường

III

80

Trần Khánh Dư

Trần Hưng Đạo

Cuối đường

III

81

Trần Khát Chân

Phố Huế

Lò Đúc

II

Lò Đúc

Nguyễn Khoái

IV

82

Trần Nhân Tông

Đầu đường

Cuối đường

I

83

Trần Thánh Tông

Đầu đường

Cuối đường

II

84

Trần Đại Nghĩa

Đầu đường

Cuối đường

II

85

Trương Định

Bạch Mai

Hết địa phận HBT

III

86

Trần Xuân Soạn

Đầu đường

Cuối đường

I

87

Triệu Việt Vương

Đầu đường

Cuối đường

I

88

Tuệ Tĩnh

Đầu đường

Cuối đường

II

89

Vân Đồn

Đầu đường

Cuối đường

IV

90

Vân Hồ 1, 2, 3

Đầu đường

Cuối đường

IV

91

Vạn Kiếp

Đầu đường

Cuối đường

IV

92

Võ Thị Sáu

Đầu đường

Cuối đường

II

93

Vọng

Đại học KTQD

Đường G.Phóng

III

94

Vũ Lợi

Đầu đường

Cuối đường

II

95

Vĩnh Tuy

Đầu đường

Cuối đường

IV

96

Y éc Sanh

Đầu đường

Cuối đường

II

97

Yên Bái 1

Đầu đường

Cuối đường

III

98

Yên Bái 2

Đầu đường

Cuối đường

III

99

Yên Lạc

Đầu đường

Cuối đường

IV

100

Yết Kiêu

Nguyễn T Hiền

Nguyễn Du

I

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN HOÀN KIẾM
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Ấu Triệu

Đầu đường

Cuối đường

II

2

Bát Đàn

Đầu đường

Cuối đường

I

3

Bát Sứ

Đầu đường

Cuối đường

I

4

Ngõ Hàng Bông

Đầu đường

Cuối đường

II

5

Bà Triệu

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

6

Bảo Khánh

Đầu đường

Cuối đường

I

7

Bảo Linh

Đầu đường

Cuối đường

IV

8

Bạch Đằng

Hàm Tử Quan

Dốc Bác Cổ

IV

9

Cổ Tân

Đầu đường

Cuối đường

II

10

Cổng Đục

Đầu đường

Cuối đường

II

11

Cao Thắng

Đầu đường

Cuối đường

I

12

Cầu Đông

Đầu đường

Cuối đường

I

13

Cầu Đất

Đầu đường

Cuối đường

III

14

Cầu Gỗ

Đầu đường

Cuối đường

I

15

Cấm Chỉ

Đầu đường

Cuối đường

II

16

Chân Cầm

Đầu đường

Cuối đường

II

17

Chương Dương Độ

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Chả Cá

Đầu đường

Cuối đường

I

19

Chợ Gạo

Đầu đường

Cuối đường

II

20

Cửa Đông

Đầu đường

Cuối đường

I

21

Cửa Nam

Đầu đường

Cuối đường

I

22

Dã Tượng

Đầu đường

Cuối đường

I

23

Đình Ngang

Đầu đường

Cuối đường

I

24

Đào Duy Từ

Đầu đường

Cuối đường

II

25

Đạo Tin Lành

Đầu đường

Cuối đường

II

26

Đặng Thái Thân

Đầu đường

Cuối đường

II

27

Đông Thái

Đầu đường

Cuối đường

III

28

Đồng Xuân

Đầu đường

Cuối đường

I

29

Đường Thành

Đầu đường

Cuối đường

I

30

Đinh Công Tráng

Đầu đường

Cuối đường

II

31

Đinh Công Tráng

Đầu đường

Cuối đường

II

32

Đinh Lễ

Đầu đường

Cuối đường

I

33

Đinh Liệt

Đầu đường

Cuối đường

I

34

Gầm Cầu

Đầu đường

Cuối đường

II

35

Gia Ngư

Đầu đường

Cuối đường

I

36

Hà Trung

Đầu đường

Cuối đường

I

37

Hàm Long

Đầu đường

Cuối đường

I

38

Hàm Tử Quan

Đầu đường

Cuối đường

III

39

Hàng Điếu

Đầu đường

Cuối đường

I

40

Hàng Bồ

Đầu đường

Cuối đường

I

41

Hàng Đào

Đầu đường

Cuối đường

I

42

Hàng Đồng

Đầu đường

Cuối đường

I

43

Hàng Đường

Đầu đường

Cuối đường

I

44

Hàng Đậu

Đầu đường

Cuối đường

I

45

Hàng Bông

Đầu đường

Cuối đường

I

46

Hàng Bài

Đầu đường

Cuối đường

I

47

Hàng Bạc

Đầu đường

Cuối đường

I

48

Hàng Bè

Đầu đường

Cuối đường

I

49

Hàng Bút

Đầu đường

Cuối đường

II

50

Hàng Buồm

Đầu đường

Cuối đường

I

51

Hàng Cá

Đầu đường

Cuối đường

I

52

Hàng Cân

Đầu đường

Cuối đường

I

53

Hàng Cót

Đầu đường

Cuối đường

I

54

Hàng Chai

Đầu đường

Cuối đường

II

55

Hàng Chiếu

Đầu đường

Cuối đường

I

56

Hàng Chỉ

Đầu đường

Cuối đường

II

57

Hàng Chĩnh

Đầu đường

Cuối đường

II

58

Hàng Da

Đầu đường

Cuối đường

I

59

Hàng Dầu

Đầu đường

Cuối đường

I

60

Hàng Gà

Đầu đường

Cuối đường

I

61

Hàng Gai

Đầu đường

Cuối đường

I

62

Hàng Giấy

Đầu đường

Cuối đường

I

63

Hàng Giầy

Đầu đường

Cuối đường

II

64

Hàng Hòm

Đầu đường

Cuối đường

I

65

Hàng Khay

Đầu đường

Cuối đường

I

66

Hàng Khoai

Đầu đường

Cuối đường

I

67

Hàng Lược

Đầu đường

Cuối đường

I

68

Hàng Mành

Đầu đường

Cuối đường

I

69

Hàng Mã

Đầu đường

Cuối đường

I

70

Hàng Mắm

Đầu đường

Cuối đường

I

71

Hàng Muối

Đầu đường

Cuối đường

I

72

Hàng Nón

Đầu đường

Cuối đường

I

73

Hàng Ngang

Đầu đường

Cuối đường

I

74

Hàng Phèn

Đầu đường

Cuối đường

I

75

Hàng Quạt

Đầu đường

Cuối đường

I

76

Hàng Rươi

Đầu đường

Cuối đường

I

77

Hàng Thiếc

Đầu đường

Cuối đường

I

78

Hàng Thùng

Đầu đường

Cuối đường

II

79

Hàng Tre

Đầu đường

Cuối đường

I

80

Hàng Trống

Đầu đường

Cuối đường

I

81

Hàng Vôi

Đầu đường

Cuối đường

I

82

Hàng Vải

Đầu đường

Cuối đường

I

83

Hồ Hoàn Kiếm

Đầu đường

Cuối đường

I

84

Hai Bà Trưng

Đầu đường

Cuối đường

I

85

Hồng Hà

Địa phận quận Hoàn Kiếm

IV

86

Hỏa Lò

Đầu đường

Cuối đường

II

87

Lãn Ông

Đầu đường

Cuối đường

I

88

Lương Ngọc Quyến

Đầu đường

Cuối đường

II

89

Lương Văn Can

Đầu đường

Cuối đường

I

90

Lê Duẩn

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

91

Lê Lai

Đầu đường

Cuối đường

I

92

Lê Phụng Hiểu

Đầu đường

Cuối đường

II

93

Lê Thái Tổ

Đầu đường

Cuối đường

I

94

Lê Thánh Tông

Đầu đường

Cuối đường

I

95

Lê Thạch

Đầu đường

Cuối đường

I

96

Lê Văn Linh

Đầu đường

Cuối đường

I

97

Liên Trì

Đầu đường

Cuối đường

I

98

Lò Rèn

Đầu đường

Cuối đường

I

99

Lò Sũ

Đầu đường

Cuối đường

I

100

Lý Đạo Thành

Đầu đường

Cuối đường

II

101

Lý Nam Đế

Đầu đường

Cuối đường

I

102

Lý Quốc Sư

Đầu đường

Cuối đường

I

103

Lý Thái Tổ

Đầu đường

Cuối đường

I

104

Lý Thường Kiệt

Đầu đường

Cuối đường

I

105

Mã Mây

Đầu đường

Cuối đường

I

106

Nam Ngư

Đầu đường

Cuối đường

I

107

Ngô Quyền

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

108

Ngô Thì Nhậm

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

109

Ngô Văn Sở

Đầu đường

Cuối đường

I

110

Ngõ Bảo Khánh

Địa phận quận Hoàn Kiếm

II

111

Ngõ Tạm Thương

Đầu đường

Cuối đường

II

112

Ngõ Trung Yên

Đầu ngõ

Cuối ngõ

III

113

Ngõ Huyện

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

114

Ngõ Thọ Xương

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

115

Ngõ Gạch

Đầu ngõ

Cuối ngõ

I

116

Ngõ Hàng Hương

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

117

Ngõ Hàng Hành

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

118

Ngõ Hội Vũ

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

119

Ngõ Phan Chu Trinh

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

120

Ngõ Trạm

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

121

Nguyễn Chế Nghĩa

Đầu ngõ

Cuối ngõ

II

122

Nguyễn Gia Thiều

Đầu ngõ

Cuối ngõ

I

123

Nguyễn Hữu Huân

Đầu đường

Cuối đường

I

124

Nguyễn Khắc Cần

Đầu đường

Cuối đường

II

125

Nguyễn Khiết

Đầu đường

Cuối đường

IV

126

Nguyễn Quang Bích

Đầu đường

Cuối đường

II

127

Nguyễn Siêu

Đầu đường

Cuối đường

I

128

Nguyễn Thiện Thuật

Đầu đường

Cuối đường

II

129

Nguyễn Thiếp

Hàng Đậu

Gầm Cầu

II

Gầm Cầu

Nguyễn . T. Thuật

I

130

Nguyễn Tư Giản

Đầu đường

Cuối đường

IV

131

Nguyễn Văn Tố

Đầu đường

Cuối đường

II

132

Nguyễn Xí

Đầu đường

Cuối đường

I

133

Nhà Chung

Đầu đường

Cuối đường

I

134

Nhà Hỏa

Đầu đường

Cuối đường

II

135

Nhà Thờ

Đầu đường

Cuối đường

I

136

Ô Quan Chưởng

Đầu đường

Cuối đường

I

137

Phạm Ngũ Lão

Đầu đường

Cuối đường

II

138

Phạm Sư Mạnh

Đầu đường

Cuối đường

II

139

Phan Bội Châu

Đầu đường

Cuối đường

I

140

Phan Chu Trinh

Đầu đường

Cuối đường

I

141

Phan Đình Phùng

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

142

Phan Huy Chú

Đầu đường

Cuối đường

II

143

Phố Huế

Địa phận quận Hoàn Kiếm

I

144

Phùng Hưng

Đầu đường

Cuối đường

I

145

Phủ Doãn

Đầu đường

Cuối đường

I

146

Phúc Tân

Đầu đường

Cuối đường

III

147

Quán Sứ

Đầu đường

Cuối đường

I

148

Quang Trung

Đầu đường

Cuối đường

I

149

Tô Tịch

Đầu đường

Cuối đường

II

150

Tông Đản

Đầu đường

Cuối đường

I

151

Tống Duy Tân

Đầu đường

Cuối đường

II

152

Tạ Hiền

Đầu đường

Cuối đường

I

153

Thanh Hà

Đầu đường

Cuối đường

II

154

Thanh Yên

Đầu đường

Cuối đường

IV

155

Thợ Nhuộm

Đầu đường

Cuối đường

I

156

Thuốc Bắc

Đầu đường

Cuối đường

I

157

Trương Hán Siêu

Đầu đường

Cuối đường

I

158

Tràng Thi

Đầu đường

Cuối đường

I

159

Tràng Tiền

Đầu đường

Cuối đường

I

160

Trần Bình Trọng

Đầu đường

Cuối đường

I

161

Trần Hưng Đạo

Đầu đường

Cuối đường

I

162

Trần Khánh Dư

Trần Q Khải

Dốc Vạn Kiếp

II

163

Trần Nguyên Hãn

Đầu đường

Cuối đường

II

164

Trần Nhật Duật

Đầu đường

Cuối đường

II

165

Trần Quang Khải

Đầu đường

Cuối đường

II

166

Trần Quốc Toản

Đầu đường

Cuối đường

II

167

Triệu Quốc Đạt

Đầu đường

Cuối đường

II

168

Vạn Kiếp

Địa phận quận Hoàn Kiếm

IV

169

Vọng Đức

Đầu đường

Cuối đường

II

170

Vọng Hà

Đầu đường

Cuối đường

IV

171

Xóm Hạ Hồi

Trần H Đạo

Nguyễn Du

II

172

Yết Kiêu

Đầu đường

Cuối đường

I

173

Yên Thái

Đầu đường

Cuối đường

II

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN HOÀNG MAI
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Định Công

Địa phận quận Hoàng Mai

IV

2

Đường Bằng B – Thanh Liệt

Thôn Bằng B – (P. Hoàng Liệt)

Thanh Liệt

IV

3

Đường Đại Kim đi Tân Triều

Kim Giang

Hết địa phận P. Đại Kim

IV

4

Đường đê Sông Hồng

Đầu đường

Cuối đường

IV

5

Đường Định Công – Lê Trọng Tấn

Đường vào P. Định Công

Lê Trọng Tấn

IV

6

Đường Giáp Nhất

Trương Định

UBND phường Phương Liệt

IV

7

Đường Kim Giang

Địa phận Hoàng Mai

IV

8

Đường Khuyến Lương

Đầu đường

Cuối đường

IV

9

Đường Lĩnh Nam

Nguyễn Tam Trinh

Đê sông Hồng

IV

10

Đường từ cuối phố Thanh Đàm – phố Nam Dư – Đê Sông Hồng

Cuối phố Thanh Đàm

Đê sông Hồng

IV

11

Đường Ngọc Hồi (QL1A) phía có đường tầu

Ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng

Hết địa phận quận Hoàng Mai

IV

Đường Ngọc Hồi (QL1A) phía đối diện đường tầu

Ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng

Hết địa phận quận Hoàng Mai

IV

12

Đường nối QL1A – Trương Định

Giải Phóng (QL1A)

Trương Định

IV

13

Đường Pháp Vân

Đầu đường

Cuối đường

IV

14

Đường Pháp Vân đến đê Sông Hồng (đường vành đai III)

Đường Pháp Vân

Đê sông Hồng

IV

15

Đường QL1A – Đồng Tầu

Giải Phóng (QL1A)

Đồng Tầu

IV

16

Đường QL1A – Khu Đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp

Đường Ngọc Hồi

Khu Đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp

IV

17

Đường QL1A – Nhà máy Ô tô số 1

Đường Ngọc Hồi (QL1A)

Nhà máy ô tô số 1

IV

18

Đường QL1B

Đường Pháp Vân (đường Vành đai III)

Hết địa phận quận Hoàng Mai

IV

19

Đường từ Phố Vĩnh Hưng – UBND phường Thanh Trì

Phố Vĩnh Hưng

UBND Phường Thanh Trì

IV

20

Đường Yên Sở - Trần Phú

Thôn Yên Duyên (P. Yên Sở)

Đường Lĩnh Nam

IV

21

Giải Phóng (phía đi qua đường tàu)

Cầu Trắng

Ga Giáp Bát

IV

Ga Giáp Bát

Ngã ba Pháp Vân

IV

Giải Phóng (phía đối diện đường tàu)

Địa phận Hoàng Mai

IV

Cầu Trắng

Ngã ba Pháp Vân

III

22

Giáp Bát

Đầu đường

Cuối đường

IV

23

Hoàng Mai

Đầu đường

Cuối đường

IV

24

Kim Đồng

Đầu đường

Cuối đường

III

25

Lương Khánh Thiện

Đầu đường

Cuối đường

IV

26

Mai Động

Đầu đường

Cuối đường

IV

27

Nguyễn An Ninh

Đầu đường

Cuối đường

III

28

Nguyễn Đức Cảnh

Đầu đường

Cuối đường

IV

29

Nguyễn Tam Trinh

Minh Khai

Cầu rẽ vào khu Đô thị

III

Cầu rẽ vào khu Đô thị

Cuối đường

IV

30

Phố Đại Từ

Giải Phóng (QL1A)

Cổng thôn Đại Từ Phường Đại Kim

IV

31

Phố Định Công Thượng

Cầu Lủ

Ngõ 217 Định Công Thượng

IV

32

Phố Đặng Xuân Bảng

Ngã ba phố Đại Từ

Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long

IV

33

Phố Giáp Nhị

Đường Trương Định

Đình Giáp Nhị

IV

34

Phố Nam Dư

Đầu đường

Cuối đường

IV

35

Phố Nguyễn Chính

Đầu đường

Cuối đường

IV

36

Phố Nguyễn Duy Trinh

Đầu đường

Cuối đường

IV

37

Phố Nguyễn Hữu Thọ

Đầu đường

Cuối đường

IV

38

Phố Tây Trà

Ngõ 532 đường Lĩnh Nam

Đường vành đai III

IV

39

Phố Thanh Đàm

Đầu đường

Cuối đường

IV

40

Phố Thúy Lĩnh

Đê Sông Hồng

Nhà máy nước Nam Dư

IV

41

Phố Trần Thủ Độ

Đường vành đai III

Nhà NƠ5 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp

IV

42

Phố Vĩnh Hưng

Đường Lĩnh Nam

Dốc đoàn kết

IV

43

Phố Yên Sở

Đầu đường

Cuối đường

IV

44

Tân Mai

Đầu đường

Cuối đường

IV

45

Tương Mai

Đầu đường

Cuối đường

IV

46

Trần Điền

Đầu đường

Cuối đường

IV

47

Trương Định

Địa phận Hoàng Mai

Cầu Sét

III

Cầu sét

Đuôi cá

IV

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Đê Sông Đuống

Cầu Đông Trù

Cầu Phù Đổng

IV

2

Đê Sông Hồng

Bắc cầu Long Biên

Hết địa phận Long Biên

IV

3

Đức Giang

Đầu đường

Cuối đường

IV

4

Phú Viên

Đầu dốc Đền Ghềnh

Cầu phao cũ

IV

5

Ngọc Thụy

Địa phận Long Biên

IV

6

Đường giữa khu TT Diêm và Gỗ

TT Diêm và Gỗ

Cuối đường

IV

7

Thạch Bàn

Đầu đường

Cuối đường

IV

8

Đường vào thôn Bắc Cầu

Đường Ngọc Thụy

Hết Bắc Cầu 2

IV

9

Đường vào Ngọc Thụy – Gia Quất

Đê sông Hồng

Ngõ Hải Quan

IV

10

Đường vào Thạch Cầu

Đê sông Hồng

Thạch Cầu

IV

11

Đường vào Thanh Am

Địa Phận Long Biên

IV

12

Đường vào Gia Thuy

Địa phận Long Biên

IV

13

Đường vào Tình Quang

Đê sông Đuống

Tình Quang lên Đê

IV

14

Đường vào Trung Hà

Đê sông Hồng

Hết thôn Trung Hà

IV

15

Đường vào Z 133 (ngõ 99)

Đức Giang

Z 133

IV

16

Gia Quất

Số nhà 69 ngõ 481 Ngọc Lâm

Khu tập thể trung Học đường sắt

IV

17

Huỳnh Văn Nghệ

449 Nguyễn Văn Linh

Khu đô thị mới Sài Đồng

IV

18

Long Biên 1, 2

Cầu Long Biên

Ngọc Lâm

IV

19

Ngô Gia Khảm

Nguyễn Văn Cừ

Ngọc Lâm

IV

20

Ngô Gia Tự

Đầu đường

Cuối đường

IV

21

Ngọc Lâm

Đê sông Hồng

Long Biên 2

IV

Hết Long Biên 2

Nguyễn Văn Cừ

III

22

Nguyễn Cao Luyện

434 Ngô Gia Tự

Giáp Nhà P3 Khu đô thị mới Việt Hưng

IV

23

Nguyễn Sơn

Ngọc Lâm

Sân bay Gia Lâm

III

24

Nguyễn Văn Cừ

Cầu Chương Dương

Cầu Chui

III

25

Nguyễn Văn Linh

Cầu Chui

Hết ĐP quận Long Biên

IV

26

Bồ Đề

Nguyễn Văn Cừ

Qua UBND phường Bồ Đề đến đê SH

IV

27

Hoa Lâm

Ngô Gia Tự (ngõ 170)

Khu đô thị mới Việt Hưng

IV

28

Lệ Mật

Đầu đường

Cuối đường

IV

29

Tư Đình

Đê Sông Hồng

Đơn vị A45

IV

30

Mai Phúc

Nguyễn Văn Linh

Cuối đường

IV

31

Ô Cách

Ngô Gia Tự

Cuối đường

IV

32

Sài Đồng

Nguyễn Văn Linh

C.ty nhựa Tú Phương

IV

33

Tân Thụy

Nguyễn Văn Linh

Cánh đồng Mai Phúc

IV

34

Thanh Am

Đê Sông Hồng

Khu tái định cư Xóm Lò

IV

35

Thượng Thanh

Ngô Gia Tự

Trường mầm non Thượng Thanh

IV

36

Trường Lâm

Ngô Gia Tự

Bệnh viện Đức Giang

IV

37

Vạn Hạnh

UBND Quận Long Biên

Nhà H1 Khu đô thị mới Việt Hưng

IV

38

Việt Hưng

Nguyễn Văn Linh

Giáp đình Lệ Mật

IV

39

Vũ Xuân Thiều

Nguyễn Văn Linh

Cống Hàm Rồng

III

40

Vũ Xuân Thiều kéo dài

TT Sài Đồng

Đến đê Sông Đuống

IV

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN TÂY HỒ
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

An Dương

Đầu đường

Cuối đường

IV

2

An Dương Vương

Đầu đường

Cuối đường

IV

3

Âu Cơ

Đầu đường

Cuối đường

III

4

Dốc Tam Đa

Đầu đường

Cuối đường

III

5

Đặng Thai Mai

Yên Phụ

Biệt thự Tây Hồ

III

6

Đặng Thai Mai kéo dài

Biệt thự Tây Hồ

Cuối đường

III

7

Đường vào Công viên nước Hồ Tây

Lạc Long Quân

Âu Cơ

III

8

Hoàng Hoa Thám

Mai Xuân Thưởng

Dốc Tam Đa

II

Dốc Tam Đa

Đường Bưởi

III

9

Lạc Long Quân

Địa phận Tây Hồ

III

10

Mai Xuân Thưởng

Địa phận Tây Hồ

II

11

Nghi Tàm

Đầu đường

Cuối đường

II

12

Nguyễn Hoàng Tôn

Địa phận Tây Hồ

IV

13

Tô Ngọc Vân

Đầu đường

Cuối đường

III

14

Tây Hồ

Đầu đường

Cuối đường

III

15

Thụy Khê

Đầu đường Thanh Niên

Dốc Tam Đa

II

Dốc Tam Đa

Cuối đường

III

16

Thanh Niên

Địa phận Tây Hồ

I

17

Võng Thị

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Phú Gia

Đầu đường

Cuối đường

IV

19

Xuân Diệu

Đầu đường

Cuối đường

III

20

Xuân La

Đầu đường

Cuối đường

IV

21

Yên Phụ

Địa phận Tây Hồ

II

22

Đường ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng

Vườn hoa Lý Tự trọng

Đường Lạc Long Quân

II

Câu Lạc Bộ đua thuyền hồ Tây

Đầm Bảy

III

Hồ Quảng Bá

Nhà nổi Hồ Tây

 III

 

BẢNG I

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THUỘC QUẬN THANH XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND TP Hà Nội)

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Từ

Đến

1

Bùi Xương Trạch

Đầu đường

Cuối đường

IV

2

Chính Kinh

Đầu đường

Cuối đường

IV

3

Cù Chính Lan

Đầu đường

Cuối đường

IV

4

Cự Lộc

Đầu đường

Cuối đường

IV

5

Định Công

Địa phận quận Thanh Xuân

IV

6

Giáp Nhất

Đầu đường

Cuối đường

IV

7

Giải Phóng (phía đi qua đường tàu)

Trường Chinh

Hết địa phận quận Thanh Xuân

IV

 

Giải Phóng (phía đối diện đường tàu)

Trường Chinh

Hết địa phận quận Thanh Xuân

III

8

Hạ Đình

Đầu đường

Cuối đường

IV

9

Hoàng Đạo Thành

Đầu đường

Cuối đường

IV

10

Hoàng Đạo Thúy

Địa phận quận Thanh Xuân

III

11

Hoàng Minh Giám

Địa phận quận Thanh Xuân

III

12

Hoàng Văn Thái

Đầu đường

Cuối đường

IV

13

Hoàng Ngân

Hoàng Đạo Thúy

Quan Nhân

IV

14

Khương Hạ

Đầu đường

Cuối đường

IV

15

Khương Đình

Đầu đường

Cuối đường

IV

16

Khương Trung

Đầu đường

Cuối đường

IV

17

Khuất Duy Tiến

Đầu đường

Cuối đường

III

18

Kim Giang

Địa phận quận Thanh Xuân

IV

19

Lê Văn Lương

Đầu đường

Cuối đường

III

20

Lê Văn Thiêm

Đầu đường

Cuối đường

IV

21

Lương Thế Vinh

Đầu đường

Cuối đường

IV

22

Lê Trọng Tấn

Đầu đường

Cuối đường

IV

23

Ngụy Như Kom Tum

Đầu đường

Cuối đường

IV

24

Nguyễn Thị Thập

Đầu đường

Cuối đường

IV

25

Nguyễn Văn Trỗi

Đầu đường

Cuối đường

IV

26

Nguyết Viết Xuân

Đầu đường

Cuối đường

IV

27

Nguyễn Huy Tưởng

Đầu đường

Cuối đường

IV

28

Nguyễn Ngọc Nại

Đầu đường

Cuối đường

IV

29

Nguyễn Quý Đức

Đầu đường

Cuối đường

IV

30

Nguyễn Trãi

Ngã Tư Sở

Hết địa phận quận Thanh Xuân

III

31

Nguyễn Tuân

Đầu đường

Cuối đường

IV

32

Nguyễn Thị Định

Đầu đường

Cuối đường

III

33

Nhân Hòa

Đầu đường

Cuối đường

IV

34

Phương Liệt

Đầu đường

Cuối đường

IV

35

Phan Đình Giót

Đầu đường

Cuối đường

IV

36

Quan Nhân

Địa phận quận Thanh Xuân

IV

37

Trường Chinh

Địa phận quận Thanh Xuân

III

38

Tô Vĩnh Diện

Đầu đường

Cuối đường

IV

39

Triều Khúc

Đầu đường

Cuối đường