Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 30/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI VÀ XA MÁT, TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP , ngày 22/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP , ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg , ngày 26/11/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC , ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND , ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát;

Căn cứ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND , ngày 03/6/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND , ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 66/TTr-STC, ngày 23/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1848/QĐ-UBND , ngày 15/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại 02 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: Bến Cầu, Tân Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI VÀ XA MÁT, TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này hướng dẫn điểm thu, nộp các khoản phí phát sinh đối với các phương tiện vận tải hành khách, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (dưới đây gọi chung là phương tiện) ra, vào tại 02 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối với các phương tiện vận tải hành khách và các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh ra, vào tại 02 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Người nộp phí

Người nộp phí là tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phương tiện vận tải chở khách và phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào cửa khẩu.

Điều 4. Cơ quan thu phí

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát chủ trì; Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND , ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND , ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND , ngày 01/8/2014.

Điều 5. Quy trình thực hiện thu phí

Việc thu phí của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Khi tổ chức, cá nhân có phương tiện ra, vào khu vực thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan ở cửa khẩu, ngay tại cửa kiểm soát đầu tiên chủ hàng được cơ quan phát 02 tờ khai nộp phí theo mẫu in sẵn; chủ hàng thực hiện kê khai theo các nội dung yêu cầu của tờ khai theo mức thu đã được in sẵn và niêm yết công khai theo quy định tại Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh.

2. Cán bộ thu phí nhận lại 01 tờ khai, kiểm tra nội dung kê khai nộp phí, ghi biển số xe hoặc container vào biên lai tiến hành thu phí. Sau khi nộp đủ tiền phí chủ phương tiện được cấp biên lai thu phí.

3. Kiểm soát sau khi phương tiện đã nộp phí:

a) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa phải làm thủ tục hải quan: Đồng thời với mở thủ tục hải quan, cán bộ Hải quan yêu cầu chủ hàng xuất trình biên lai thu phí và tờ khai đã nộp phí, cán bộ Hải quan kiểm tra đối chiếu nếu đúng với loại hình xuất nhập khẩu, tải trọng hàng vận chuyển thì ký xác nhận vào tờ khai, đóng dấu tên cán bộ Hải quan và biên lai để kiểm soát và hoàn tất các thủ tục hải quan khác giao cho chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện kê khai không đúng yêu cầu, chủ phương tiện phải quay lại bộ phận thu phí kê khai nộp bổ sung cho đủ và đúng theo quy định);

b) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa không phải làm thủ tục hải quan: Cán bộ thu phí kiểm tra, ký vào tờ khai, thu hồi lại tờ khai nếu đúng (trường hợp kê khai không đúng theo kiểm tra thực tế, chủ phương tiện phải quay lại bàn thu phí kê khai nộp bổ sung đúng quy định);

c) Đối với phương tiện vận tải hành khách (xe buýt) không phải kê khai trên tờ khai, chủ phương tiện sau khi nộp phí chỉ cần nộp sổ liên vận cho bộ phận Hải quan kèm theo biên lai thu phí qua cửa khẩu thì hải quan mới thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh (trả sổ liên vận lại cho chủ phương tiện);

d) Bộ đội biên phòng cửa khẩu là cơ quan kiểm soát khâu cuối cùng để thu lại phần cuối của biên lai nộp phí và cho phép phương tiện qua cửa khẩu (trường hợp phát hiện có vấn đề chưa đúng thì yêu cầu chủ phương tiện phải quay lại thực hiện quy trình ban đầu);

đ) Cuối ngày, 03 đơn vị Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Chi cục Hải quan và Biên phòng cùng nhau kiểm soát để đối chiếu.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Điều 6. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát

1. Tổ chức triển khai bố trí, sắp xếp nhân sự thực hiện Quy trình quản lý thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; thanh toán biên lai và nộp tiền phí vào ngân sách Nhà nước (NSNN) trong thời hạn quy định; việc thu tiền, nộp tiền vào NSNN thực hiện theo quy chế phối hợp, quản lý an toàn biên lai, ấn chỉ và tiền phí thu được.

2. Thực hiện chức năng quản lý khu vực cửa khẩu, tham mưu giúp UBND tỉnh thống nhất công tác quản lý tại khu vực cửa khẩu, làm đầu mối phối hợp với các ngành giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các cơ quan đang hoạt động tại khu vực cửa khẩu; định kỳ báo cáo kết quả thu phí cho UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

3. Tham mưu UBND tỉnh trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu tương xứng với hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu; xây dựng các chốt, trạm kiểm soát và bố trí nơi ăn, nghỉ làm việc ngoài giờ cho cán bộ thu phí.

4. Trường hợp nếu chủ hàng đã làm thủ tục kê khai, nộp phí và được cấp biên lai thu phí (hoặc vé in sẵn mệnh giá) xong, nhưng vì lý do nào đó cơ quan Hải quan chưa giải quyết hoặc không thể giải quyết cho xuất khẩu, nhập khẩu thì Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát phối hợp với cơ quan Hải quan cùng tiến hành lập biên bản chứng nhận sự việc để xử lý đối với tiền phí đã nộp.

Điều 7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý biên giới, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu hàng hóa thực hiện đúng theo quy trình khi ra, vào khu vực cửa khẩu; phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát tổ chức triển khai thực hiện thu phí trên địa bàn.

2. Kiểm soát chặt chẽ số lượng phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào khu vực cửa khẩu; cập nhật cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các phương tiện ra, vào cửa khẩu cho các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thu phí.

Điều 8. Cục Hải quan tỉnh

1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu; phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ thu phí Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát tổ chức thực hiện công tác thu phí đúng quy định.

2. Cung cấp trao đổi thông tin theo quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Cục Thuế - Cục Hải quan – Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và các Ngân hàng thương mại.

Điều 9. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và các cơ quan có liên quan tổ chức thu phí; bố trí cán bộ và địa điểm thu tiền tại khu vực có số thu phí phát sinh lớn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát tỉnh Tây Ninh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192