Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016

Số hiệu: 2840/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

103/2004/QĐ-BTC ngày 28/12/204

Quyết định số 103/2004/QĐ-BTC ngày 28/12/204 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm

Phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

2

Quyết định

78/2004/QĐ-BTC ngày 06/10/2004

Quyết định số 78/2004/QĐ-BTC ngày 06/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

3

Quyết định

22/2007/QĐ-BTC ngày 03/4/2007

Quyết định 22/2007/QĐ-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh.

01/01/2017

4

Quyết định

47/2007/QĐ-BTC ngày 13/6/2007

Quyết định số 47/2007/QĐ-BTC ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ 1K

01/01/2017

5

Quyết định

24/2008/QĐ-BTC ngày 09/05/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC ngày 09/05/2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên.

01/01/2017

6

Quyết định

113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008

Quyết định số 113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa.

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

7

Thông tư

84/2010/TT-BTC ngày 09/6/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BTC ngày 09/6/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ

01/01/2017

8

Thông tư

23/2011/TT-BTC ngày 23/02/2011

Thông tư số 23/2011/TT-BTC ngày 23/02/2011 về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài;

01/01/2017

9

Thông tư

14/2012/TT-BTC ngày 7/2/2012

Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 7/2/2012 Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ chí Minh - Trung Lương

01/01/2017

10

Thông tư

143/2012/TT-BTC ngày 31/8/2012

Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31/8/2012 sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/2/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

01/01/2017

11

Thông tư

233/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012

Thông tư số 233/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí

01/01/2017

12

Thông tư

159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013

Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ

01/01/2017

13

Thông tư

16/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014

Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

14

Thông tư

37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014

Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

15

Thông tư

44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014

Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

01/01/2017

16

Thông tư

51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014

Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

01/01/2017

17

Thông tư

62/2014/TT-BTC ngày 16/5/2014

Thông tư số 62/2014/TT-BTC ngày 16/5/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1

01/01/2017

18

Thông tư

87/2014/TT-BTC ngày 04/7/2014

Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 04/7/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

01/01/2017

19

Thông tư

113/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014

Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 về thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

01/01/2017

20

Thông tư

135/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014

Thông tư số 135/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 2016+400, đường Hồ Chí Minh

01/01/2017

21

Thông tư

172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014

Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

22

Thông tư

201/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Thông tư 201/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình

01/01/2017

23

Thông tư

29/2015/TT-BTC ngày 03/3/2015

Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 03/3/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

01/01/2017

24

Thông tư

33/2015/TT-BTC ngày 18/3/2015

Thông tư số 33/2015/TT-BTC ngày 18/3/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An

01/01/2017

25

Thông tư

45/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015

Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội

01/01/2017

26

Thông tư

81/2015/TT-BTC

Thông tư số 81/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ

01/01/2017

27

Thông tư

84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015

Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

01/01/2017

28

Thông tư

86/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015

Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1661+600, tỉnh Bình Thuận

01/01/2017

29

Thông tư

93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015

Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

01/01/2017

30

Thông tư

95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015

Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+500, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

31

Thông tư

108/2015/TT-BTC ngày 17/7/2015

Thông tư số 108/2015/TT-BTC ngày 17/7/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km 1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai

01/01/2017

32

Thông tư

114/2015/TT-BTC ngày 10/8/2015

Thông tư số 114/2015/TT-BTC ngày 10/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại tại Km 1877+600 và trạm thu phí tại Km 1945+440, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Nông

01/01/2017

33

Thông tư

122/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015

Thông tư số 122/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+170 quốc lộ 6

01/01/2017

34

Thông tư

124/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015

Thông tư số 124/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Lăk

01/01/2017

35

Thông tư

125/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015

Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

36

Thông tư

136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015

Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

01/01/2017

37

Thông tư

137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015

Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

38

Thông tư

144/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015

Thông tư số 144/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535, quốc lộ 1, tp. Cần Thơ

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

39

Thông tư

145/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015

Thông tư số 145/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang

01/01/2017

40

Thông tư

146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015

Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km 124+720, quốc lộ 19

01/01/2017

41

Thông tư

150/2015/TT-BTC ngày 01/10/2015

Thông tư số 150/2015/TT-BTC ngày 01/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, quốc lộ 91

01/01/2017

42

Thông tư

153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015

Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí quốc lộ 5

01/01/2017

43

Thông tư

154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015

Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2017

44

Thông tư

167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015

Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

01/01/2017

45

Thông tư

168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015

Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

01/01/2017

46

Thông tư

172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015

Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

47

Thông tư

173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015

Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuân

01/01/2017

48

Thông tư

192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550, QL1, tỉnh Bình Định

01/01/2017

49

Thông tư

194/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

Thông tư số 194/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí Ninh An, QL1 tỉnh Khánh Hòa

01/01/2017

50

Thông tư

213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015

Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

01/01/2017

51

Thông tư

28/2016/TT-BTC ngày 22/02/2016

Thông tư số 28/2016/TT-BTC ngày 22/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080, quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

01/01/2017

52

Thông tư

30/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016

Thông tư số 30/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km1999+300, quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

01/01/2017

53

Thông tư

33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016

Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

01/01/2017

54

Thông tư

44/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016

Thông tư số 44/2016/TT-BTc ngày 03/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam

01/01/2017

55

Thông tư

45/2016/TT-BTC ngày 04/3/2016

Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 04/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

56

Thông tư

49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016

Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

01/01/2017

57

Thông tư

50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016

Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20

01/01/2017

58

Thông tư

104/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016

Thông tư số 104/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20.

01/01/2017

59

Thông tư

118/2016/TT-BTC ngày 08/7/2016

Thông tư số 118/2016/TT-BTC ngày 08/7/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

60

Thông tư

119/2016/TT-BTC ngày 12/7/2016

Thông tư số 119/2016/TT-BTC ngày 12/7/2016 sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

01/01/2017

61

Thông tư

122/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016

Thông tư số 122/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

62

Thông tư

121/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016

Thông tư số 121/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

63

Thông tư

123/2016/TT-BTC ngày 22/7/2016

Thông tư số 123/2016/TT-BTC ngày 22/7/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ

01/01/2017

64

Thông tư

125/2016/TT-BTC ngày 05/8/2016

Thông tư số 125/2016/TT-BTC ngày 05/8/2016 sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

01/01/2017

65

Thông tư

126/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016

Thông tư số 126/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016 sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

01/01/2017

66

Thông tư

127/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016

Thông tư số 127/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016 sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

01/01/2017

67

Thông tư

129/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016

Thông tư số 129/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

01/01/2017

68

Thông tư

131/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016

Thông tư số 131/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thạch Bàn, quốc lộ 1

01/01/2017

69

Thông tư

135/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016

Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016 sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 6/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

70

Thông tư

136/2016/TT-BTC ngày 12/9/2016

Thông tư số 136/2016/TT-BTC ngày 12/9/2016 sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2016 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

71

Thông tư

137/2016/TT-BTC ngày 15/9/2016

Thông tư số 137/2016/TT-BTC ngày 15/9/2016 sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC và Thông tư số 154/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

72

Thông tư

141/2016/TT-BTC ngày 21/9/2016

Thông tư số 141/2016/TT-BTC ngày 21/9/2016 sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

73

Thông tư

166/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016

Thông tư số 166/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình

01/01/2017

74

Thông tư

252/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

Thông tư số 252/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38

01/01/2017

75

Thông tư

253/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

Thông tư số 253/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

01/01/2017

76

Thông tư

254/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

Thông tư số 254/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

01/01/2017

77

Thông tư

255/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

Thông tư số 255/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1.

01/01/2017

78

Thông tư

311/2016/TT-BTC ngày 22/11/2016

Thông tư số 311/2016/TT-BTC ngày 22/11/2016 sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

79

Thông tư

318/2016/TT-BTC ngày 08/12/2016

Thông tư số 318/2016/TT-BTC ngày 08/12/2016 sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

80

Thông tư

175/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016

Thông tư 175/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và Km76+080 Quốc lộ 3

01/01/2017

81

Quyết định

98/2004/QĐ-BTC ngày 13/12/2004

Quyết định số 98/2004/QĐ-BTC ngày 13/12/2004 quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang

Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

82

Quyết định

58/2007/QĐ-BTC ngày 05/7/2007

Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC ngày 05/7/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh.

01/01/2017

83

Thông tư

137/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011

Thông tư số 137/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Tắc Cậu-Xoẻ Rô.

 

01/01/2017

84

Thông tư

136/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011

Thông tư số 136/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống.

 

01/01/2017

85

Thông tư

131/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013

Thông tư số 131/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lýsử dụng phí qua phà Đại Ngãi

 

01/01/2017

86

Thông tư

154/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014

Thông tư số 154/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, QL 37B

 

01/01/2017

87

Thông tư

110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014

Thông tư số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

 

01/01/2017

88

Thông tư

03/2016/TT-BTC ngày 08/01/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BTC ngày 08/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53

 

01/01/2017

89

Quyết định

34/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt

Phí kiểm định phương tiện vận tải và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

90

Quyết định

47/2008/QĐ-BTC ngày 3/7/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 3/7/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

01/01/2017

91

Thông tư

114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013

Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị xe máy chuyên dùng

01/01/2017

92

Thông tư

123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013

Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương diện thủy nội địa

 

01/01/2017

93

Thông tư

132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014

Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành

 

01/01/2017

94

Thông tư

73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014

Thông tư 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn

 

01/01/2017

95

Thông tư

133/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011

Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011 quy định học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

 

01/01/2017

96

Thông tư liên tịch

40/2015/TT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015

Thông tư liên tịch số 40/2015/TT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

 

01/01/2017

97

Thông tư

63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003

Thông tư 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công

 

01/01/2017

98

Thông tư

199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015

Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015 hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống

Phí thử nghiệm khí thải không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này sẽ chuyển sang cơ chế giá

01/01/2017

99

Thông tư

80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015

Thông tư số 80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc)

Phí luồng lạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này sẽ chuyển sang cơ chế giá

01/01/2017

100

Thông tư

82/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015

Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí BVMT đối với chất thải rắn.

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

101

Thông tư

38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011

Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và Thông tư số 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011

Phí hoạt động chứng khoán sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

102

Thông tư

65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016

Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

01/01/2017

103

Thông tư

09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014

Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán

01/01/2017

104

Quyết định

58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006

Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này sẽ chuyển sang cơ chế giá

01/01/2017

105

Thông tư

34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014

Thông tư 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

Phí giám định tư pháp không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này sẽ chuyển sang cơ chế giá theo Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ.

01/01/2017

106

Thông tư

35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014

Thông tư 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

01/01/2017

107

Thông tư

50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014

Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

01/01/2017

108

Thông tư

97/2014/TT-BTC ngày 24/7/2014

Thông tư số 97/2014/TT-BTC ngày 24/7/2014 quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông

01/01/2017

109

Thông tư

08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế

Phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế chuyển sang cơ chế giá do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

110

Thông tư

37/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013

Thông tư số 37/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này sẽ chuyển sang cơ chế giá

01/01/2017

111

Thông tư

15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003

Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

 

01/01/2017

112

Thông tư

46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013

Thông tư số 46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch giấy phép lái tàu

Phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

113

Thông tư

103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013

Thông tư số 103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép vận tải thủy qua biên giới Campuchia

Lệ phí cấp phép vận tải thủy qua biên giới CamPuChia không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

114

Quyết định

70/2008/QĐ-BTC ngày 01/9/2009

Quyết định số 70/2008/QĐ-BTC ngày 01/9/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

115

Thông tư

69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014

Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”

Phí thí điểm không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

116

Thông tư

182/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014

Thông tư số 182/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014

01/01/2017

117

Quyết định

106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008

Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí

01/01/2017

118

Quyết định

108/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007

Quyết định số 108/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân nước ngoài không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

119

Quyết định

02/2005/QĐ-BTC ngày 12/01/2005

Quyết định số 02/2005/QĐ-BTC ngày 12/01/2005 bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

120

Quyết định

52/2005/QĐ-BTC ngày 25/7/2005

Quyết định số 52/2005/QĐ-BTC ngày 25/7/2005 bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ

121

Quyết định

200/2000/QĐ-BTC ngày 18/12/2000

Quyết định số 200/2000/QĐ-BTC ngày 18/12/2000 bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu vào thị trường EU và Canada với một số mặt hàng

122

Thông tư

111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000

Thông tư số 111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada

123

Thông tư

74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014

Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo

Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

124

Thông tư

127/2011/TT-BTC ngày 9/9/2011

Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 9/9/2011 quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi;

Phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi không nằm trong Phụ lục I ban hành kèm theo Luật Phí và lệ

01/01/2017

125

Thông tư

19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

126

Quyết định

67/2007/QĐ-BTC ngày 01/8/2007

Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 01/8/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi

Phí giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

127

Thông tư

46/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015

Thông tư số 46/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

128

Thông tư

17/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001

Thông tư số 17/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu

Phí thẩm định kết quả đấu thầu không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

129

Quyết định

50/2006/QĐ-BTC ngày 22/9/2006

Quyết định số 50/2006/QĐ-BTC ngày 22/9/2006 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của Doanh nhân APEC

Lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh nhân APEC không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

01/01/2017

130

Thông tư

154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013

Thông tư số 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế đã dừng thu khoản này và không đề xuất ban hành văn bản thay thế

 

131

Thông tư

164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2014

Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

Bị thay thế bởi Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho tàu thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài

01/01/2017

132

Thông tư

97/2012/TT-BTC ngày 18/6/2012

Thông tư 97/2012/TT-BTC ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân

Bị thay thế bởi Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Nui Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a

01/01/2017

133

Thông tư

155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014

Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và lệ phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá

Bị thay thế bởi Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

01/01/2017

134

Thông tư

133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012

Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 quy định lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2017

135

Thông tư

187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012

Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

136

Thông tư

158/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012

Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học.

Bị thay thế bởi Thông tư số 144/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng hải dương học

01/01/2017

137

Thông tư

196/2015/TT-BTC ngày 1/12/2015

Thông tư số 196/2015/TT-BTC ngày 1/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 6/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

01/01/2017

138

Thông tư liên tịch

03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015

Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay.

139

Quyết định

64/2007/QĐ-BTC ngày 25/7/2007

Quyết định số 64/2007/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan trung ương thực hiện

Bị thay thế bởi Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

140

Thông tư

110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002

Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

Bị thay thế bởi Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức

01/01/2017

141

Thông tư

11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006

Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC

142

Thông tư

77/2015/TT-BTC ngày 19/5/2015

Thông tư số 77/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

143

Thông tư

197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014

Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bị thay thế bởi Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 

144

Thông tư

36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004

Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

Bị thay thế bởi Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

01/01/2017

145

Thông tư

98/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011

Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

146

Thông tư

01/2013/TT-BTC ngày 02/01/2013

Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC

147

Thông tư

226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012

Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/01/2017

148

Thông tư

226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012

Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

01/01/2017

149

Thông tư

27/2013/TT-BTC ngày 12/3/2013

Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 161/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

01/01/2017

150

Thông tư

181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014

Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 162/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia Việt Nam

01/01/2017

151

Thông tư

170/2013/TT-BTC ngày 19/11/2013

Thông tư số 170/2013/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vả sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Bị thay thế bởi Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng lịch sử quốc gia

01/01/2017

152

Thông tư

95/2013/TT-BTC ngày 17/7/2013

Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

01/01/2017

153

Thông tư

66/2014/TT-BTC ngày 20/5/2014

Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2017

154

Thông tư

124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008

Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực

Bị thay thế bởi Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

01/01/2017

155

Thông tư

77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2015

Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Bị thay thế bởi Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

01/01/2017

156

Thông tư

200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bị thay thế bởi Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

01/01/2017

157

Thông tư

85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015

Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Bị thay thế bởi Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

01/01/2017

158

Thông tư

23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012

Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Bị thay thế bởi Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

01/01/2017

159

Thông tư

33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012

Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

01/01/2017

160

Thông tư

48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010

Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Bị thay thế bởi Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2017

161

Thông tư

47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

01/01/2017

162

Thông tư

174/2013/TT-BTC ngày 27/11/2014

Thông tư số 174/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

01/01/2017

163

Thông tư

141/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014

Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Bị thay thế bởi Thông tư số 182/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

01/01/2017

164

Thông tư

231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực đo lường chất lượng.

Bị thay thế bởi Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

01/01/2017

165

Quyết định

89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004

Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến diện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô

01/01/2017

166

Quyết định

24/2007/QĐ-BTC ngày 11/4/2007

Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 21/11/2004 quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.

01/01/2017

167

Thông tư

52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014

Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Bị thay thế bởi Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

01/01/2017

168

Thông tư

36/2014/TT-BTC ngày 24/3/2014

Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Bị thay thế bởi Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

01/01/2017

169

Thông tư

70/2012/TT-BTC ngày 03/5/2012

Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Bị thay thế bởi Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

01/01/2017

170

Thông tư

76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004

Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

01/01/2017

171

Thông tư

73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012

Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

172

Thông tư

23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013

Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

173

Quyết định

84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005

Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

Bị thay thế bởi Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

01/01/2017

174

Quyết định

62/2006/QĐ-BTC ngày 06/11/2006

Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005

175

Thông tư

95/2012/TT-BTC ngày 15/9/2011

Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Bị thay thế bởi Thông tư số 190/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

01/01/2017

176

Thông tư

129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Bị thay thế bởi Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

01/01/2017

177

Quyết định

27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

178

Thông tư

132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2005

Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Bị thay thế bởi Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

01/01/2017

179

Thông tư

169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010

Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

01/01/2017

180

Quyết định

179/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2010

Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lệ phí hải quan và lệ phí an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

01/01/2017

181

Thông tư

218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010

Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bị thay thế bởi Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

01/01/2017

182

Thông tư

49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013

Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

Bị thay thế bởi Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

01/01/2017

183

Thông tư

23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí

Bị thay thế bởi Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

01/01/2017

184

Quyết định

562a/QĐ-BTC ngày 20/3/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí

185

Quyết định

17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Bị thay thế bởi Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

01/01/2017

186

Thông tư

33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011

Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

187

Thông tư

47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005

Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

188

Thông tư

102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008

Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt

01/01/2017

189

Thông tư

32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013

Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Bị thay thế bởi Thông tư số 201/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

01/01/2017

190

Thông tư

29/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016

Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

191

Thông tư liên tịch

69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011

Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

Bị thay thế bởi Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

01/01/2017

192

Thông tư

18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự.

Bị thay thế bởi Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

01/01/2017

193

Quyết định

91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin

Bị thay thế bởi Thông tư số 204/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin.

01/01/2017

194

Thông tư

200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng phụ nữ

01/01/2017

195

Thông tư

126/2012/TT-BTC ngày 07/8/2012

Thông tư số 126/2012/TT-BTC ngày 07/8/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên.

Bị thay thế bởi Thông tư số 206/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên.

01/01/2017

196

Thông tư

180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011

Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Bị thay thế bởi Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

01/01/2017

197

Thông tư

189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010

Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

01/01/2017

198

Thông tư

176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế

01/01/2017

199

Thông tư

75/2014/TT-BTC ngày 6/12/2014

Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 6/12/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng

01/01/2017

200

Thông tư

29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009

Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.

Bị thay thế bởi Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

01/01/2017

201

Thông tư

156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012

Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Bị thay thế bởi Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ

01/01/2017

202

Thông tư

176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012

Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh

Bị thay thế bởi Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

01/01/2017

203

Thông tư

106/2013/TT-BTC ngày 9/8/2013

Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 9/8/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

01/01/2017

204

Thông tư liên tịch

144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Bị thay thế bởi Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

01/01/2017

205

Thông tư

168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 quy định thu lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Bị thay thế bởi Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.

01/01/2017

206

Thông tư

193/2010/TT-BTC ngày 2/12/2010

Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 2/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện an ninh, trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bị thay thế bởi Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

01/01/2017

207

Thông tư

41/2011/TT-BTC ngày 24/3/2011

Thông tư số 41/2011/TT-BTC ngày 24/3/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC

01/01/2017

208

Thông tư

157/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015

Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

01/01/2017

209

Thông tư

02/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012

Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

01/01/2017

210

Thông tư

18/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015

Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 sửa đổi một số điều của Thông số 02/2012/TT-BTC ngày quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

01/01/2017

211

Thông tư

03/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012

Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

Bị thay thế bởi Thông tư 221/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

01/01/2017

212

Thông tư

42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013

Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Bị thay thế bởi Thông tư 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

01/01/2017

213

Thông tư

106/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014

Thông tư số 106/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Bị thay thế bởi Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

01/01/2017

214

Thông tư liên tịch

158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015

Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bị thay thế bởi Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

01/01/2017

215

 

 

điểm 7, điểm 8 khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

 

216

Thông tư

42/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016

Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Bị thay thế bởi Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

01/01/2017

217

Thông tư liên tịch

163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/11/2010

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/11/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Bị thay thế bởi Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

01/01/2017

218

Thông tư

127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013

Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

01/01/2017

219

Thông tư

53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015

Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

01/01/2017

220

Quyết định

31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bị thay thế bởi Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt

01/01/2017

221

Thông tư

223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Bị thay thế bởi Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

01/01/2017

222

Thông tư

88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002

Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

Bị thay thế bởi Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

01/01/2017

223

Thông tư

36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007

Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC.

01/01/2017

224

Thông tư

93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012

Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

Bị thay thế bởi Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

01/01/2017

225

Thông tư

165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển, sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải

01/01/2017

226

 

 

Bị thay thế bởi Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế và an ninh tàu biển

 

227

Thông tư

151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013

Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

01/01/2017

228

Thông tư

59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016

Thông tư số 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

01/01/2017

229

Thông tư

88/2015/TT-BTC ngày 9/6/2015

Thông tư số 88/2015/TT-BTC ngày 9/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

01/01/2017

230

Thông tư

02/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bị thay thế bởi Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

01/01/2017

231

Thông tư

94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016

Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

232

Thông tư

179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015

Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

233

Thông tư

170/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015

Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Bị thay thế bởi Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

01/01/2017

234

Thông tư liên tịch

08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/1/2012

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/1/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;

Bị thay thế bởi Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

01/01/2017

235

Thông tư liên tịch

115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015

Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;

236

Thông tư

54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015

Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

237

Thông tư

150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Bị thay thế bởi Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

01/01/2017

238

Thông tư

37/2006/TT-BTC ngày 9/5/2006

Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 9/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

01/01/2017

239

Quyết định

68/2006/QĐ-BTC ngày 6/12/2006

Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 6/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

Bị thay thế bởi Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập

01/01/2017

240

Thông tư

22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

01/01/2017

241

Thông tư

236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009

Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Bị thay thế bởi Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

01/01/2017

242

Thông tư

156/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015

Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

01/01/2017

243

Thông tư

112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến diện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Bị thay thế bởi Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tần số vô tuyến điện

01/01/2017

244

Thông tư

87/2015/TT-BTC ngày 8/6/2015

Bị thay thế bởi Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

01/01/2017

245

Thông tư

202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013

Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

01/01/2017

246

Thông tư

60/2016/TT-BTC ngày 4/4/2016

Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 4/4/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

01/01/2017

247

Quyết định

59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006

Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Bị thay thế bởi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

01/01/2017

248

Thông tư

78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013

Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Bị thay thế bởi Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm

01/01/2017

249

Thông tư

67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014

Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

01/01/2017

250

Thông tư

172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 hướng dẫn mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Bị thay thế bởi Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

01/01/2017

251

Thông tư

30/2004/TT-BTC ngày 7/4/2004

Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 7/4/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Bị thay thế bởi Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu

01/01/2017

252

Thông tư

03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013

Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh.

Bị thay thế bởi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

01/01/2017

253

Thông tư

149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013

Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị thay thế bởi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

01/01/2017

254

Thông tư

146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009

Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

Bị thay thế bởi Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

01/01/2017

255

Thông tư

174/2011/TT-BTC ngày 2/12/2011

Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 2/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bị thay thế bởi Thông tư số 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lý lịch tư pháp

01/01/2017

256

Thông tư

204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013

Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

Bị thay thế bởi Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

01/01/2017

257

Thông tư

04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012

Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

Bị thay thế bởi Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

01/01/2017

258

Thông tư

11/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013

Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012;

01/01/2017

259

Thông tư

113/2015/TT-BTC ngày 7/8/2015

Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 7/8/2015 sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012.

01/01/2017

260

Thông tư

107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012

Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

Bị thay thế bởi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

01/01/2017

261

Quyết định

215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000

Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông và phí quyền hoạt động viễn thông

01/01/2017

262

Quyết định

76/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006

Quyết định số 76/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2001

01/01/2017

263

Thông tư

93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012

Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa

Bị thay thế bởi Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

01/01/2017

264

Thông tư

174/2011/TT-BTC ngày 2/12/2011

Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Bị thay thế bởi Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

01/01/2017

265

Thông tư

01/2016/TT-BTC ngày 5/1/2016

Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

01/01/2017

266

Thông tư

76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về năng lượng nguyên tử

Bị thay thế bởi Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/01/2017

267

Thông tư

122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013

Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn, lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu

01/01/2017

268

Thông tư

136/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014

Thông tư số 136/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn, lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh

01/01/2017

269

Thông tư

121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013

Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

01/01/2017

270

Thông tư

185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013

Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Bị thay thế bởi Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

01/01/2017

271

Thông tư

133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014

Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Bị thay thế bởi Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

01/01/2017

272

Thông tư

78/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016

Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

273

Thông tư

187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009

Thông tư số 178/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Bị thay thế bởi Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

01/01/2017

274

Thông tư

166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010

Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

275

Thông tư

66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016

Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bị thay thế bởi Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

01/01/2017

276

Thông tư

196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014

Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Bị thay thế bởi Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

01/01/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.215

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!