Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thuế thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2789/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 07 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 554/TTr-STNMT ngày 03 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 2789/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

STT

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết

(3)
Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(2A)
Thời gian giải quyết TTHC theo quy định
(ngày)

(2B)
Thời gian giải quyết
(ngày)

(3A)
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)
Lãnh đạo Sở
(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)
Cơ quan chuyên môn
(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

1

Thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2762/QĐ-UBND ngày 13/7/2020

1.1

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Trường hợp phải tổ chức lấy mẫu)

Không quy định

20 ngày

0,5 ngày

Chi cục Bảo vệ môi trường 18 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Chi cục phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thụ lý: 0,5 ngày;

4. Chuyên viên giải quyết: 05 ngày;

5. Lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải: 10 ngày;

6. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

7. Lãnh đạo Chi cục thông qua kết quả: 01 ngày.

01 ngày

0,5 ngày

1.2

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Trường hợp không tổ chức lấy mẫu)

10 ngày

10 ngày

0,5 ngày

Chi cục Bảo vệ môi trường 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Chi cục phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Chi cục thông qua kết quả: 01 ngày.

01 ngày

0,5 ngày

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

STT

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết

(3)
Trình tự các bước thực hiện (ngày)

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(2A)
Thời gian giải quyết TTHC theo quy định
(ngày)

(2B)
Thời gian giải quyết
(ngày)

(3A)
Bộ phận Một cửa cấp huyện
(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)
Lãnh đạo UBND cấp huyện
(Bước 3: ký duyệt)

(3D)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện)

1

Thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2762/QĐ-UBND ngày 13/7/2020

1.1

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

(Trường hợp phải tổ chức lấy mẫu)

Không quy định

20 ngày

0,5 ngày

Phòng Tài nguyên và Môi trường 19 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày;

3. Lấy mẫu và phân tích nước thải: 10 ngày.

4. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

5. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

-

0,5 ngày

1.2

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

(Trường hợp không tổ chức lấy mẫu)

10 ngày

10 ngày

0,5 ngày

Phòng Tài nguyên và Môi trường 09 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

-

0,5 ngày

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN THỰC HIỆN

STT

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết

(3)
Trình tự các bước thực hiện (ngày)

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(2A)
Thời gian giải quyết TTHC theo quy định
(ngày)

(2B)
Thời gian giải quyết
(ngày)

(3A)
Bộ phận Một cửa cấp xã
(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)
Lãnh đạo UBND cấp xã
(Bước 3: ký duyệt)

(3D)
Bộ phận chuyên môn
(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Bộ phận Một cửa UBND phường, thị trấn)

 

Thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2762/QĐ-UBND ngày 13/7/2020

 

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng

Không quy định

15 ngày

0,5 ngày

Công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường giải quyết: 13 ngày

01 ngày

0,5 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thuế thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97