Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2743/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH SX&LR Ô TÔ DU LỊCH TRƯỜNG HẢI - KIA
(Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại:

Công văn số 61THK ngày 17/10/2011 của Công ty TNHH SX&LR ô tô du lịch Trường Hải - Kia về việc khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 35/QĐ-GQKN ngày 30/9/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đối với việc xác định trị giá tính thuế xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, sản xuất 2011, xuất xứ Korea nhập khẩu theo tờ khai số 1381/NKD0/C02L ngày 21/7/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Báo cáo số 3435/HQHCM-TXNK ngày 29/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo;

Xem xét việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 35/QĐ-GQKN ngày 30/09/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì:

1. Việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, sản xuất 2011, xuất xứ Korea nhập khẩu theo tờ khai số 1381/NKD0/C02L ngày 21/7/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về căn cứ bác bỏ trị giá khai báo:

Tại thời điểm tham vấn do doanh nghiệp không giải trình, không chứng minh được những nghi vấn của cơ quan hải quan về mức giá khai báo, tính hợp lý của mức giá khai báo và mức giá của mặt hàng giống hệt trong dữ liệu giá nên Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ trị giá khai báo là thực hiện đúng theo quy định tại điểm 4.4.1 khoản 4 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

3. Về cơ sở thông tin và phương pháp xác định trị giá tính thuế:

Mức giá xác định theo Phương pháp 6 (phương pháp suy luận) là 11.000 USD/c tại Thông báo số 4244/TB-HQHCM ngày 29/8/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đối với xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc là chưa phù hợp với thông tin giá mặt hàng giống hệt, tương tự do chính doanh nghiệp nhập khẩu đã được xác định giá trong khoảng thời gian 60 ngày so với ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định giá.

4. Việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

Việc giải quyết khiếu nại lần đầu số 35/QĐ-GQKN ngày 30/9/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh với nội dung giữ nguyên mức giá xác định tại Thông báo số 4244/TB-HQHCM ngày 29/8/2011 là đúng theo trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, khi giải quyết khiếu nại đơn vị chưa xem xét đến thông tin dữ liệu hàng giống hệt, tương tự do chính doanh nghiệp nhập khẩu đã được xác định giá trong khoảng thời gian 60 ngày so với ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định giá.

Như vậy, khiếu nại của Công ty TNHH SX&LR ô tô du lịch Trường Hải - Kia về Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 35/QĐ-GQKN ngày 30/9/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đối với việc xác định trị giá tính thuế xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu theo tờ khai nêu trên là có cơ sở.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số 35/QĐ-GQKN ngày 30/09/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty TNHH SX&LR ô tô du lịch Trường Hải - Kia đối với xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, sản xuất 2011, xuất xứ Korea nhập khẩu theo tờ khai số 1381/NKD0/C02L ngày 21/7/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do việc xác định giá chưa phù hợp với thông tin giá mặt hàng giống hệt, tương tự do chính doanh nghiệp nhập khẩu đã được xác định giá trong phạm vi 60 ngày so với ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định giá.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tham khảo mức giá đã được chấp nhận trị giá khai báo đối với xe ô tô hiệu Kia Optima, mới 100%, dung tích 1.998cc, số tự động, sản xuất 2011, xuất xứ Hàn Quốc là 10.142USD thuộc tờ khai số 14499/NK/KD0 ngày 05/9/2011 nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và trên cơ sở thu thập các nguồn thông tin khác để xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô nêu trên theo đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty TNHH SX&LR ô tô du lịch Trường Hải - Kia không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; Công ty TNHH SX&LR ô tô du lịch Trường Hải - Kia, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Thanh tra Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, Cục TXNK-TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2743/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2011 giải quyết khiếu nại tính thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.032

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!