Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ của thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Phạm vi áp dụng: Phí chợ được áp dụng thống nhất ở tất cả các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể cả các chợ đã được xây dựng bằng phương thức tổ chức đấu giá, đấu thầu hoặc có sự đóng góp của nhân dân xây dựng theo phương thức ''Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trung tâm Thương mại siêu thị Đà Nẵng không áp dụng theo Quyết định này.

2. Đối tượng nộp phí chợ:

a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ;

b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ;

c) Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào chợ.

Điều 2.

1. Mức thu phí đối với hộ kinh doanh tại chợ:

Phân loại chợ

Hộ cố định

(m2/tháng)

Hộ không cố định

(người/ngày)

1

10.000 đồng – 100.000 đồng

1.000 đồng – 8.000 đồng

2

8.000 đồng – 70.000 đồng

500 đồng – 7.000 đồng

3

5.000 đồng – 40.000 đồng

500 đồng – 5.000 đồng

Việc phân loại chợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

2. Mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hóa ra vào chợ:

STT

Loại phương tiện

Mức thu

1

Xe có tải trọng dưới 01 tấn

5.000 đồng/lượt xe

2

Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn

10.000 đồng/lượt xe

3

Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn

20.000 đồng/lượt xe

4

Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên

70.000 đồng/lượt xe

Tải trọng của từng loại phương tiện vận tải áp dụng mức thu phí là tải trọng theo thiết kế.

Mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hóa ra vào các chợ đầu mối bằng 50% mức thu nêu tại khoản này.

Điều 3: Cơ quan thu phí chợ, bao gồm:

1. Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng;

2. Ban Quản lý chợ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

3. Xí nghiệp Cảng cá Thuận Phước;

4. Ban Quản lý âu thuyền Thọ Quang;

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường;

6. Ban quản lý chợ thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.

Điều 4. Quản lý và sử dụng phí chợ:

1. Việc trích để lại cho đơn vi thu phí đối với các chợ do Nhà nước đầu tư vốn xây dựng được thực hiện như sau:

a) Chợ loại 1: Từ 40% đến 70% trên tổng số phí thu được.

b) Chợ loại 2: Từ 65% đến 75% trên tổng số phí thu được.

c) Chợ loại 3: Từ 70% đền 80% trên tổng số phí thu được.

2. Số tiền trích để lại cho đơn vị thu phí phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; số tiền còn lại phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước của mỗi cấp ngân sách.

Điều 5.

1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Thương mại hướng dẫn và quy định mức thu phí theo Điều 2, Quyết định này cho từng chợ cụ thể do thành phố quản lý.

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Thương mại, Cục trưởng Cục Thuế thành phố đề xuất và trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí theo Điều 4, Quyết định này đối với từng chợ cụ thể.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn và quy định mức thu phí theo Điều 2 Quyết định này cho từng chợ cụ thể do quận, huyện, phường, xã quản lý.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ của thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211