Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thu hồi qua quyết toán thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2234/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2234/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THU HỒI QUA QUYẾT TOÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 193/2006/QĐ-TTG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2539/STC-NS ngày 18/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ nguồn kinh phí thu hồi qua quyết toán thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg cho một số dự án bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Dự án - Hạng mục

Đơn vị tính

Khối lượng

Kinh phí phân bổ (Triệu đồng)

Chủ đầu tư

 

Tổng số

 

 

882

 

1

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc

 

 

240

UBND thành phố Bảo Lộc

 

Hỗ trợ di chuyển

hộ

12

240

2

Dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4 xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

 

 

225

UBND huyện Cát Tiên

 

Hỗ trợ thâm canh cây lúa nước

hộ/ha

18/7,5

75

 

Hỗ trợ thâm canh cây bắp

hộ/ha

21/15

150

3

Dự án đầu tư khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc và Hòa Nam, huyện Di Linh

 

 

230

UBND huyện Di Linh

 

Thanh toán khai hoang

 

 

230

4

Dự án đầu tư khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

 

 

187

UBND huyện Đam Rông

 

Hỗ trợ phân bón

hộ/ha

50/19

187

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Di Linh, Cát Tiên, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thu hồi qua quyết toán thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89