Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 08/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 08 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện
Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số: 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Áp dụng việc thu lệ phí và miễn thu phí, cụ thể như sau:

1. Áp dụng việc thu lệ phí mới đối với các thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp theo Quyết định số: 28/2010/QĐ- UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

2. Miễn thu phí xây dựng đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo Quyết định số: 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

(Chi tiết có danh mục kèm theo)

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa và gỡ bỏ các nội dung đã hết hiệu lực pháp luật tại các thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ BÃI BỎ ÁP DỤNG PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

I. SỞ TƯ PHÁP

1

T-DBI-019718-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 10.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

2

T-DBI-019757-TT

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

3

T-DBI- 019729-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 25.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 10.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

4

T-DBI- 098802-TT

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

5

T-DBI-019524-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- 1.000.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 500.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

6

T-DBI-098807-TT

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 1.000.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 500.000đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số:

28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

7

T-DBI-105652-TT

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số:

28/2010/QĐ-UBND         ngày

23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

8

T-DBI-105667-TT

Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

9

T-DBI-105671-TT

Đăng ký việc xác định giới tính có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số:

28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

10

T-DBI- 105681-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 1.000.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định:

11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 500.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên v/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

11

T-DBI-099402-TT

Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em)

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 2.000.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên

địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 1.000.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

12

T-DBI-099431-TT

Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 2.000.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Lệ phí Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em).

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 1.000.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

13

T-DBI- 098621-TT

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 10.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên v/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

14

T-DBI-098816-TT

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 25.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Lệ phí Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên v/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

15

T-DBI-099762-TT

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Lệ phí Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ,con.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 10.000 đồng/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

16

T-DBI-098799-TT

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 5.000đ/ lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Lệ

phí Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 2.000 đồng/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

17

T-DBI-098796-TT

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 50.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 25.000 đồng

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

II. SỞ XÂY DỰNG

18

T-DBI-166133-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số: 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

19

T-DBI-086199-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số: 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

III. UBND CẤP HUYỆN

20

T-DBI-085548-TT

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Hành chính tư pháp

a) Nội dung bãi bỏ áp dụng:

- Lệ phí: 15.000đ/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Nội dung bổ sung thay thế:

- Lệ phí: 5.000 đồng/lần đăng ký;

- Văn bản: Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khôi phục lại TTHC trên phần mềm máy xén.

21

T-DBI-133810-TT

Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị ( trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số: 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

22

T-DBI-088178-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số: 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

IV. UBND CẤP XÃ

23

T-DBI-124749-TT

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

24

T-DBI-126833-TT

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Xây dựng

Nội dung miễn phí:

- Miễn phí Xây dựng theo Quyết định số: 04/2010/QĐ- UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 08/03/2011 công bố việc áp dụng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi lệ phí đăng ký hộ tịch và miễn phí xây dựng đối với thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198