Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý thu thuế do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2182/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ THU THUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quản lý thuế và các Luật thuế hiện hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.KXI ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 12/05/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác Quản lý  thu NSNN giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 3026/CT-KK&KTT ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp theo đối tượng (người) nộp thuế:

1. Cục Thuế quản lý thu thuế đối với:

1.1. Các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương và tỉnh quản lý; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

1.2. Chi nhánh của các doanh nghiệp ngoài tỉnh thuộc doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý và chi nhánh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trừ chi nhánh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, ăn uống.

1.3. Doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký kinh doanh từ 15 tỷ đồng trở lên thuộc diện phải lập dự án đầu tư theo quy định và được thành lập kể từ ngày 01/01/2014, thuộc:

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp khác có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc hoạt động tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh;

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thường xuyên có phát sinh hoàn thuế GTGT;

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, ngân hàng;

- Doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Doanh nghiệp sản xuất thủy điện.

2. Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý thu thuế tất cả các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trừ các doanh nghiệp tại khoản 1 nêu trên và làm nhiệm vụ quản lý thu một số nguồn thu, sắc thuế.

2.1. Quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai trên địa bàn huyện, thành phố;

2.2. Thuế thu nhập cá nhân từ doanh nghiệp không thuộc điểm 1 nêu trên; đơn vị hành chính sự nghiệp;

2.3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế chuyển nhượng bất động sản (các doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý); lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước trên địa bàn;

2.4. Các khoản phí, lệ phí do các cơ quan cấp xã, phường thị trấn và cấp huyện, thành phố Quản lý thu trừ các đơn vị theo điểm 1 nêu trên.

3. Riêng các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình có các đơn vị trực thuộc, mỏ khai thác đất, đá, cát, sỏi trên từng địa bàn, thực hiện kê khai và nộp thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường với Chi cục Thuế nơi khai thác trừ các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng.

Điều 2.

1. Giao Cục Thuế Lâm Đồng căn cứ tiêu thức phân cấp quản lý thu nêu trên hướng dẫn các Chi cục Thuế, người nộp thuế thực hiện, đảm bảo việc phân cấp quản lý được thống nhất, chặt chẽ, công khai, có hiệu quả và tránh chồng chéo; đồng thời tạo lập mối quan hệ phối hợp, đồng bộ, gắn trách nhiệm cơ quan quản lý thuế với các cơ quan quản lý nhà nước trên từng địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tính toán đề xuất tỷ lệ điều tiết của các loại thuế phân cấp đối với cấp huyện, cấp xã trực tiếp thu gắn với nhiệm vụ chi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khi phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thay thế Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh về việc Phân cấp Quản lý thu thuế đối với Doanh nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý thu thuế do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.656
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78