Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2091/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2091/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2091/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THUẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

ăn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

 Tạp chí Thuế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và quản lý thuế, phí, lệ phí; Thông tin các hoạt động của Tổng cục Thuế và các ngành có liên quan đến công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Thuế đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Văn hoá – Thông tin cấp.

2. Trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, chế độ quản lý thuế và các nội dung liên quan đến chính sách động viên vào NSNN.

3. Thông tin chính xác, khách quan, trung thực; tuyên truyền phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Thuế, công tác quản lý thuế và thông tin thuế quốc tế tới mọi người dân trong xã hội.

4. Là diễn đàn phản ảnh kịp thời ý kiến của cán bộ, nhân dân, người nộp thuế về chính sách chế độ và pháp luật thuế; phản ánh và phản hồi dư luận xã hội góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

5. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế; phê phán đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật thuế.

6.  Tổ chức phát hành Tạp chí Thuế, các văn bản pháp luật thuế, biểu mẫu sổ sách kế toán và hoạt động quảng cáo trên Tạp chí Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Tạp chí thuế trên toàn quốc.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

Tạp chí Thuế có các phòng chuyên môn như sau:

1. Phòng Biên tập

2. Phòng Trị sự

3. Phòng phát hành và quảng cáo

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Tạp chí Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Điều 4. Tạp chí Thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Thuế có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định quy chế hoạt động, biên chế và kinh phí hoạt động của Tạp chí Thuế.

Điều 5. Tạp chí Thuế có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Tạp chí Thuế thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 227/QĐ – BTC ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 7;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB (5b)

BỘ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 2091/QD-BTC

Hanoi, June 15, 2007

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE TAX JOURNAL UNDER THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

THE FINANCE MINISTER

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, authorities and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 76/2007/QD-TTg of May 28, 2007, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the General Department of Taxation under the Ministry of Finance;
At the proposal of the General Director of Taxation and the director of the Personnel Department,

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The Tax Journal is a non-business unit under the General Department of Taxation, having the functions of assisting the General Director of Taxation in providing information, propagating, and exchanging, issues on policies, legal regulations and professional skills in the domains of finance, state budget, and tax, fee and charge administration; covering tax administration activities of the General Department of Taxation and relevant branches in accordance with law.

Article 2.- Tasks and authorities

1. To edit, publish and distribute the Tax Journal in accordance with its principles and purposes, and its operation permit granted by the Ministry of Culture and Information.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2091/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.863
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77