Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2052/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thực hiện tỷ lệ (%) trích lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho đơn vị thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 2052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2052/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) TRÍCH LẠI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO CÁC ĐƠN VỊ THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003, Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003, Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP và Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐND ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ (%) trích lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho các đơn vị thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Công văn số 131/HĐND-KTNS ngày 05/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về cấp kinh phí, phân bổ, điều chuyển vốn, gia hạn nộp tiền SDĐ, cấp kinh phí hỗ trợ vụ Đông, dự án B-T, giải quyết chính sách ưu đãi;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 885/STC-KHNS ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho tiếp tục thực hiện quy định về tỷ lệ (%) trích để lại tính trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho các đơn vị thu phí, theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh - áp dụng từ ngày 01/01/2012 và ổn định đến khi HĐND tỉnh có quy định mới, như sau:

- Tỷ lệ trích lại cho đơn vị cung cấp nước sạch là: 10%;

- Tỷ lệ trích lại cho UBND xã, phường, thị trấn: 15%.

Điều 2. Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng:

1. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tỷ lệ (%) trích lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nói tại Điều 1 Quyết định này và quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

2. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho bổ sung xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 28/NQ-HĐ ngày 21/12/2004, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013 để áp dụng từ năm 2014, thống nhất trên địa bàn tỉnh theo đúng khoản 3, Điều 8, Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2052/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thực hiện tỷ lệ (%) trích lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho đơn vị thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70