Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2000/QĐ-BTC về biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 20/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/2000/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 2000 BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 93/CP và các Điều 18, 19, 20 của bản quy định thi hành Pháp lệnh thú y ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ;
Căn cứ Khoản 6 và Khoản 7, Điều 2 của Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Thuỷ sản và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

1. Đối tượng nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại điều này là các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản khi được cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp giấy phép hoạt động, kiểm tra an toàn phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp cấp lại hoặc gia hạn cấp giấy phép thì thu bằng 50% mức thu quy định đối với loại phí, lệ phí tương ứng; Trường hợp cần xác minh hoặc thực hiện quy trình cấp mới thì lệ phí thu theo mức lệ phí cấp mới.

3. Trường hợp khách hàng có đơn yêu cầu kiểm tra ngoài giờ hành chính nhà nước quy định để đảm bảo thời gian thì phí, lệ phí được tính thêm bằng 50% (năm mươi phần trăm) so với quy định trong các phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Phí, lệ phí thu bằng tiền Việt Nam. Trường hợp mức thu quy định bằng Đô la Mỹ (USD) thì quy đổi từ USD ra tiền Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo tại thời điểm thu tiền.

Điều 2: Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc Bộ Thuỷ sản, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Trung tâm thuỷ sản các địa phương (gọi chung là cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) tổ chức thu phí, lệ phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được trích 40% (bố mươi phần trăm) tổng số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu phí, lệ phí, số còn lại (60%) phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thực hiện việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thống nhất trong cả nước theo đúng quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trái với Quyết định này.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, các đơn vị thu phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP

STT

Nội dung khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nghề cá

Chiếc

40.000

 

2

Giấy đăng ký hoạt động nghề cá (đối với tàu trong nước)

lần

30.000

 

3

Giấy phép di chuyển lực lượng khai thác

lần

30.000

 

4

Sổ danh bạ thuyền viên

1 lần

20.000

 

5

Giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn của tàu

1 lần

40.000

 

6

Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất và kinh doanh giống thuỷ sản

lần

30.000

 

7

Giấy phép di giống

lần

30.000

 

8

Giấy phép xuất, nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản

lần

40.000

 

9

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản (sử dụng nội địa)

lần

40.000

 

10

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường

lần

40.000

 

11

Giấy phép xuất, nhập khẩu thuốc thú y, hoá chất, vắc xin và vi sinh vật dùng cho nuôi trồng thuỷ sản

lần

30.000

 

12

Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y thuỷ sản

lần

40.000

 

13

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản đối với cửa hàng, quầy hàng, đại lý

lần

40.000

 

14

Giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y và vẵc xin thuỷ sản

lần

40.000

 

15

Giấy phép xuất, nhập khẩu thức ăn cho động vật thuỷ sản

lần

30.000

 

16

Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thức ăn cho động vật thuỷ sản

lần

40.000

 

17

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức ăn cho động vật thuỷ sản

lần

40.000

 

18

Giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện sản xuất hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

lần

40.000

 

19

Bản đăng ký chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

1 mặt

hàng

40.000

 

20

Giấy chứng nhận hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

1 lần

40.000

 

21

Giấy chứng nhận thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

1 lần

40.000

 

22

Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

1 lần

40.000

 

23

Giấy phép vận hành thiết bị áp lực

1 lần

30.000

 

24

Giấy phép chế tạo thiết bị chịu áp lực

1 lần

30.000

 

25

Giấy đăng ký hoạt động nghề cá đối với tàu nước ngoài (không kể doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)

1 lần

200 USD

 

B. PHÍ KIỂM TRA AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

1

2

3

4

5

I

PHÍ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ

 

 

 

1

Thẩm tra xét duyệt thiết kế phí

 

5% thiết kế phí

 

2

Giám sát kỹ thuật đóng mới (kể cả các phương tiện chưa được cơ quan kỹ thuật kiểm tra)

 

1% giá thành công xưởng

 

3

Sao duyệt thiết kế

1 lần thiết kế

100.000

 

4

Giám sát kỹ thuật sửa chữa

 

1,5% giá thành sửa chữa

 

5

Kiểm tra thường kỳ:

 

 

 

 

- Kiểm tra phần vỏ tích theo dung tích (TDK)

 

1.500đ/TDK

 

 

- Kiểm tra phần vỏ máy và trang thiết bị

 

900đ/mã lực

 

6

Kiểm tra lần đầu

 

 

 

 

- Kiểm tra phần vỏ tích theo dung tích tàu (TDK)

 

3.300đ/TDK

 

 

- Kiểm tra phần máy và trang thiết bị

 

200đ/mã lực

 

II

KIỂM TRA NỒI HƠI, THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC VÀ HỆ THỐNG LẠNH

 

 

 

1

Thẩm định xét duyệt thiết kế

 

5% thiết kế

phí

 

2

Kiểm tra định kỳ

 

 

 

 

- Nồi hơi

cái

80đ/kg/giờ

 

 

- Máy thiết bị lạnh

 

3đ/kcal/giờ

 

 

- Các thiết bị, bình chứa, bình hấp, nồi nấu, bình sinh khí axetylen

 

45.000đ/thiết bị

 

3

Kiểm tra thường kỳ

 

50% lệ phí định kỳ

 

4

Kiểm tra định kỳ có thử

 

1,5 lệ phí định kỳ

Chi phí thử nghiệm do khách hàng chịu

5

Kiểm tra thiết bị chế tạo lắp đặt mới

 

7,5 lệ phí định kỳ

 

C. PHÍ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y THUỶ SẢN

1

2

3

4

5

I

PHÍ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y THUỶ SẢN

 

 

 

1

Kiểm tra vệ sinh thú y thuỷ sản tàu cá, cửa hàng, quầy hàng, đại lý và kho chứa, nơi sản xuất hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

Lần

100.000

 

2

Vệ sinh tiêu độc chống dịch các cửa hàng, quầy hàng, đại lý và kho chứa, nơi sản xuất hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

m2

200

chưa tính tiền hoá chất

II

PHÍ KIỂM DỊCH

 

 

 

1

Cá:

 

 

 

 

- Cá bố mẹ

Kg

6.000

 

 

- Cá bột

vạn con

1.000

 

 

- Cá hương

nt

10.000

 

 

- Cá giống

nt

20.000

 

2

Tôm:

 

 

 

 

- Tôm bố mẹ

con

20.000

 

 

- Naplius

vạn con

2.000

 

 

- Postlarvae

nt

3.000

 

 

- Tôm giống

nt

40.000

 

3

Cua:

 

 

 

 

- Cua trưởng thành

kg

50

 

 

- Cua giống

kg

500

 

4

Vích, đồi mồi, rùa da, ba ba, sam, cá sấu...

 

 

 

 

- Trưởng thành

con

10.000

 

 

- Con giống

kg

2.000

 

5

Ếch, lươn

kg

50

 

6

Hải sâm, sá sùng, trùn lá

kg

50

 

7

Cá cảnh

1% giá trị lô hàng

 

8

Trai, điệp, bào ngư, ngao, sò, hầu, vem, ốc

 

 

 

 

- Trưởng thành

kg

30

 

 

- Con giống

vạn con

2000

 

9

Các động vật thuỷ sản khác

 

 

 

 

- Cá, tôm, mực và sản phẩm thuỷ sản khác đã ướp đá, muối, phơi tái (xuất, nhập khẩu)

kg

25

 

III

PHÍ KIỂM NGHIỆM

 

 

 

A

Thuốc thú y thuỷ sản

 

 

 

I

Các loại thuốc, hoá chất, kháng sinh

 

 

 

1.1

Penixilin, Streptomixin, Tertaxilin

325.000

 

1.2

Ampixilin

-

230.000

 

1.3

Chloramphenicol

-

245.000

 

1.4

VitaminC

-

176.000

 

1.5

Vitamin B1

-

206.000

 

1.6

Furanes

-

126.000

 

1.7

Thuốc tảy giun sán Diptrex

-

141.000

 

1.8

Cồn Iod

-

91.000

 

1.9

Các loại thuốc khác

-

100.000

 

B

Vaxin và chế phẩm sinh học

 

 

 

1

Bệnh virus ở cá

-

600.000

 

2

Bệnh vibriosis ở tôm

-

500.000

 

3

Bệnh Aeromonas hydrophila ở cá

-

400.000

 

4

Bệnh Edwardsiella tarda ở cá

-

400.000

 

5

Bệnh Ichthyophthiriosis

-

300.000

 

6

Bệnh Trypanosomiosis (tiền mao trùng) ở cá

-

300.000

 

7

Bệnh Diplostomiosis (sán lá) ở cá

-

300.000

 

8

Các loại bệnh khác

-

300.000

 

IV

PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỶ SẢN

 

 

 

1

Cá bố mẹ

kg

6. 500

Danh mục hàng hoá

2

Cá bột

vạn con

1. 200

thuỷ sản phải kiểm

3

Cá hương

nt

10.500

tra chất lượng do

4

Cá giống

nt

20.500

Bộ Khoa học Công

5

Tôm bố mẹ

con

21.000

nghệ và Môi trường

6

Nauplius

Vạn con

2.200

công bố hàng năm

7

Postlarvae

nt

3.200

 

8

Tôm giống

nt

41.000

 

9

Cua trưởng thành

kg

100

 

10

Cua giống

kg

1.000

 

11

Cá cảnh

1% giá trị lô hàng

 

12

Vích, đồi mồi, rùa da, ba ba, sam, cá sấu...

 

 

 

 

- Trưởng thành

con

12.000

 

 

- Con giống

kg

2.200

 

13

Ếch, lươn

kg

60

 

14

Hải sâm, sá sùng, trùn lá

kg

60

 

15

Trai, điệp, bào ngư, ngao, sò, hầu, vẹm, ốc

 

 

 

 

- Trưởng thành

kg

30

 

 

- Con giống

vạn con

2000

 

16

Các động vật thuỷ sản khác

kg

60

17

17

Kiểm tra chất lượng thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho động vật thuỷ sản

0,1% giá trị lô hàng

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 20/2000/QD-BTC

Hanoi, May 21, 2000

 

DECISION

ISSUING THE TABLE OF CHARGE AND FEE RATES FOR THE AQUATIC RESOURCE PROTECTION

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to Clause 3, Article 5 of Decree No. 93/CP and Articles 18, 19 and 20 of the Regulation on the implementation of the Ordinance on Veterinary Drugs issued together with Decree No. 93/CP of November 27, 1993 of the Government;
Pursuant to Clauses 6 and 7, Article 2 of the Government
s Decree No. 50/CP of June 21, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Aquatic Resources;
Pursuant to the Government
s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
After obtaining the opinion of the Ministry of Aquatic Resources and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Table of charge and fee rates for the aquatic resource protection.

1. Payers of charges and fees at the rates prescribed in this Article are foreign and Vietnamese organizations and individuals conducting production and business activities in the field of aquatic resources after they are granted operation licenses and their fishing means and gear have gone through safety inspection and their aquatic products have gone through quality and veterinary inspection by the aquatic resource protection agencies as prescribed by law.

2. In cases where a license is re-granted or extended, only 50% of the prescribed corresponding charge or fee rate shall be collected. In cases where verification is required or the procedures for granting a new license must be completed, a fee shall be collected as in cases of granting of new licenses.

3. In cases where a customer makes a written request for an inspection outside the working hours prescribed by the State so as to meet time requirements, a surcharge equal to 50% (fifty per cent) of the rate prescribed in the appendices attached to this Decision shall be collected.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2000/QĐ-BTC về biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.232
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214