Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2016 công bố chi phí quản lý chung trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1934/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Văn Diện
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG TRONG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 210/TTr-SXD ngày 15/6/2016 V/v công bố chi phí quản lý chung trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chi phí quản lý chung trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối với quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa: Chi phí chung tính bằng 40% chi phí nhân công trực tiếp.

2. Đối với sửa chữa vừa, sửa chữa lớn đường bộ, sửa chữa không thường xuyên đường thủy nội địa: Chi phí chung tính bằng 4% chi phí trực tiếp (bao gồm cả vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công).

3. Đối với dịch vụ công ích đô thị: Chi phí chung tính bằng 40% chi phí nhân công trực tiếp; riêng công tác có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung tính bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.

4. Đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa có đặc thù riêng, tỷ lệ chi phí chung đã công bố không phù hợp, Tổ chức được giao quản lý vốn xác định tỷ lệ chi phí chung và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để thẩm định làm cơ sở áp dụng.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) của tỉnh Quảng Ninh áp dụng định mức chi phí chung này để lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý bảo dưỡng đường bộ, đường thủy nội địa.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng định mức chi phí chung này.

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý rác thải; duy trì hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh ngoài đô thị áp dụng định mức chi phí chung này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và xử lý chuyển tiếp:

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung hướng dẫn về định mức chi phí chung trong quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo dưỡng đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trước đây.

1. Đối với các dịch vụ công ích đô thị và công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo định mức chi phí chung khác với chi phí chung kèm theo quyết định công bố này, nhưng chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập và trình Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán theo định mức chi phí chung công bố tại Quyết định này làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch các dịch vụ công ích đô thị và quản lý bảo dưỡng đường bộ đường thủy nội địa.

2. Đối với các dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mở thầu hoặc chỉ định thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch theo định mức chi phí chung khác với chi phí chung kèm theo quyết định này, Chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng đã được ký kết để quyết định việc thực hiện điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, hợp đồng theo định mức chi phí chung kèm theo quyết định này. Trường hợp đang tổ chức chấm thầu, thì Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện tổ chức công tác chấm thầu theo đúng hồ sơ đã mời thầu để xếp hạng nhà thầu và căn cứ các quy định về đấu thầu để mời nhà thầu theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp để đàm phán hợp đồng.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh; Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Diện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2016 công bố chi phí quản lý chung trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109