Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2011 quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1917/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 14/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐỂ LẠI TRÊN SỐ THU PHÍ CHO TỔ CHỨC THU PHÍ VỆ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 15 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh;

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 108/HĐND-PC ngày 05 tháng 9 năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1937/STC-QLNS ngày 30 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí vệ sinh để trang trải cho công tác thu phí hàng tháng áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 như sau:

1) Địa bàn thành phố Huế: Tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí là 29% trên tổng số thu phí vệ sinh; trong đó, tỷ lệ chi cho công tác tuyên truyền và phối hợp thu của Ủy ban nhân dân cấp xã tối đa là 10% trên số thu từ hộ dân cư (do Tổ chức thu chi).

2) Địa bàn các huyện, thị xã Hương Thủy: Tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí là 50% trên tổng số thu phí vệ sinh; trong đó, tỷ lệ chi cho công tác tuyên truyền và phối hợp thu của Ủy ban nhân dân cấp xã tối đa là 10% trên số thu từ hộ dân cư (do Tổ chức thu chi).

Điều 2. Nội dung chi từ nguồn để lại cho Tổ chức thu phí:

- Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương cho người làm công tác liên quan đến thu phí theo chế độ hiện hành;

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, biên lai.

- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định.

- Chi hỗ trợ hoạt động tuyên truyền và phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức thu phí, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi từ nguồn thu phí được để lại đúng mục đích, hạch toán và quyết toán các khoản chi theo các quy định tại Điều 2 quy định này và theo các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện:

a) Căn cứ vào tỷ lệ để lại tại Điều 1 trên đây và tình hình thực tế trên địa bàn thu phí để xác định hình thức thu cho phù hợp; xác định tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí và Ủy ban nhân dân cấp xã cụ thể không quá mức tối đa nêu tại Điều 1 trên đây;

b) Hướng dẫn, quản lý và sử dụng phí vệ sinh đúng mục đích đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

c) Hàng năm, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán việc thu và sử dụng phí thu được (bao gồm phần kinh phí để lại cho Tổ chức thu phí), đồng thời thực hiện việc hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước cấp huyện theo quy định hiện hành.

d) Sơ kết đánh giá về tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí đến 31/12/2012 gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đến 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2011 quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7