Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1851/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm tiền thuê đất trong 2013 và 2014

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và 2014 trong các trường hợp sau:

-  Thời hạn phải xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định tiếp theo nằm trong khoảng từ  01/01/2011 đến trước 01/3/2011;
-  Thời hạn được miễn tiền thuê đất và phải xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất nằm trong khoảng  thời gian như trên;
-  Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất mà xác định đơn giá thuê đất tạm nộp hoặc được hợp thức hóa việc sử dụng đất thuê phải xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ 01/01/2011 đến trước 01/3/2011.

Điều kiện, mức giảm, trình tự được cũng được quy định rõ tại Quyết định 1851/QĐ-TTg .

Quyết định này có hiệu lực từ 14/10/2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2013 VÀ NĂM 2014 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN MÀ PHẢI ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT THEO CHÍNH SÁCH TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2010/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng giảm tiền thuê đất

Giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, gồm:

1. Trường hợp mà thời hạn phải xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

2. Trường hợp đến hết thời hạn được miễn tiền thuê đất và phải xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3. Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất mà xác định đơn giá thuê đất tạm nộp hoặc được hp thức hóa việc sử dụng đất thuê phải xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 2. Điều kiện, mc được giảm tiền thuê đất

1. Điều kiện được giảm tiền thuê đất: Tiền thuê đất xác định lại tại Điều 1 Quyết định này tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất), cụ thể:

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 là tiền thuê đt trong kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm theo chính sách thu tiền thuê đất tương ứng với thời kỳ liền trước kỳ ổn định phải xác định lại tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được xác định theo chính sách quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp không được miễn tiền thuê đất.

c) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được xác định tạm nộp theo chính sách quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Mức được giảm tiền thuê đất

Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho các đối tượng thuê đất quy định tại Điều 1 và đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2013, năm 2014 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

Điều 3. Trinh tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất

1. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Trường hp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất thuộc đối tượng và đủ điều kiện giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này nhưng đã nộp tiền thuê đất theo mức chưa được giảm vào ngân sách nhà nước thì khi có quyết định giảm tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khoản tiền thuê đất nộp thừa sẽ được xử lý bù trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của các kỳ nộp tiền thuê đất tiếp theo.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu ĩực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quôc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kim sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nưc;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1851/QD-TTg

Hanoi, October 14, 2013

 

DECISION

ON SUPPLEMENTING SUBJECTS OF REDUCTION OF LAND RENTS IN 2013 AND IN 2014, APPLICABLE TO ORGANIZATIONS, HOUSEHOLDS AND INDIVIDUALS WHO HAD TO ADJUST UNIT PRICE OF RENTING LAND UNDER POLICY BEFORE THE EFFECTIVE DAY OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 121/2010/ND-CP DATED DECEMBER 30, 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government’s organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on tax administration dated November 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 142/2005/ND-CP dated November 14, 2005, on collection of land rents and water surface rents;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2009/ND-CP dated August 13, 2009, additionally providing for land use planning, land prices, land recovery, compensation, support and resettlement;

Pursuant to the Government’s Decree No. 121/2010/ND-CP dated December 30, 2010, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 142/ 2004/ND-CP of November 14, 2005, on the collection of land rents and water surface rents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. Subjects of land rent reduction

Land rent reduction in 2013 and 2014 for organizations, households and individuals who are leased land by State in form of paying land rent annually, including:

1. Cases in which time limit to re-determine unit price of land rent for the next stable term from January 01, 2011 to prior to March 01, 2011 (not depend on the actual time of adjustment to land rents by competent state agencies).

2. Cases of till the end of time limit exempted land rents and it is required to determine the stable period of land-rent unit price, from January 01, 2011 to prior to March 01, 2011 (not depend on the actual time of adjustment to land rents by competent state agencies).

3. Cases in which the land rents are being paid temporarily, and the land-rent unit price for temporary payment, or legalization of using rent land must be re-determined for the stable period of land-rent unit price, from January 01, 2011 to prior to March 01, 2011 (not depend on the actual time of adjustment to land rents by competent state agencies).

Article 2. Conditions and level of land rent reduction

1. Conditions of land rent reduction: Land rent which is re-determined as stated in Article 1 of this Decision has increased twice or more in comparison with the payable land rent in 2010 (for a same purpose of using rent land and area to calculate land rent), specifying:

a) For case specified in Clause 1 Article 1 of this Decision, the payable land rent of 2010 is the land rent in stable period of 05-year land-rent unit price according to policy on collecting land rents respectively with the previous period of the stable period which must be re-determined in accordance with Clause 1 Article 1 of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) For case specified in Clause 3 Article 1 of this Decision, the payable land rent of 2010 is determined for temporary payment under policy specified in Government’s Decree No. 142/2005/ND-CP dated November 14, 2005, on collection of land rents and water surface rents.

2. The reduction level of land rent

To reduce 50% of land rents in 2013 and 2014 for subjects renting land specified in Article 1 and eligible in accordance with Clause 1 Article 2 of this Decision. If land rent after reduction is still more than twice of the payable land rent in 2010, organizations, households and individuals will be reduced additionally land rent in 2013, 2014 until equal to twice of the payable land rent in 2010.

Article 3. The order of, procedures for and competence of land rent reduction

1. The order of, procedures for and competence of land rent reduction shall comply with guides in the Circular No. 16/2013/TT-BTC dated February 08, 2013, of the Ministry of Finance, guiding implementation of the extension of time limits, reduction of a few of state budget revenues according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP, of January 07, 2013 on a number of solutions to remove difficulties for business production, market support, settlement of bad debts, and the guiding, amending and supplementing documents (if any).

2. In case where organizations, households and individuals renting land are included in the subjects and eligible for land rent reduction as prescribed in Article 1 and Article 2 of this Decision but they have paid land rents according to level not yet been reduced into state budget, upon having decision on land rent reduction of competent state agencies, the overpaid land rents will be handled by clearing into the payable land rent of the next periods of land rent payment.

Article 4. Provisions of execution

1. This Decision takes effect on the day of its signing.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall implement this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong ngày 14/10/2013 và 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.573
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128