Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1648/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ/BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-TCT ngày 21/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Quy định này được áp dụng cùng với Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các quy định khác liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nguyên tắc, quy trình thủ tục chung, thời gian giữ chức vụ, đánh giá trước khi bổ nhiệm, điều kiện bổ nhiệm lại, thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại, quy định về thời hạn giữ chức vụ và kéo dài thời hạn giữ chức vụ...) được thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp Đội ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Nguồn nhân sự tại chỗ:

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

- Căn cứ nhu cầu bổ sung công chức lãnh đạo, trên cơ sở nguồn nhân sự đã được quy hoạch, Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức dự kiến bổ nhiệm. Nhân sự giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục tham gia dự họp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Cục (Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh)

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (có chứng thực);

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Cục, Cục Thuế có văn bản thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức Đội có nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Chi cục;

- Thành phần tham gia: toàn thể cán bộ, công chức của đội.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách nhân sự giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

+ Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Công chức dự kiến bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ, công chức tham gia dự họp sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy Chi cục để nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm:

- Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm ở bước 2.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

+ Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

- Nhân sự đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự họp đồng ý.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Chi cục Thuế tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, tổng hợp phiếu các Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Bản kê khai tài sản (theo quy định hiện hành).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến và phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chi cục trưởng chủ trì tổ chức lưu hành quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Chi cục; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của Chi cục Thuế; đại diện bộ phận tổ chức cán bộ của Chi cục Thuế; toàn thể cán bộ, công chức của Đội có công chức được bổ nhiệm (có thể mời thêm đại diện Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Thuế cùng tham dự).

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Đội (Trong cùng Chi cục Thuế).

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

- Căn cứ nhu cầu bổ sung công chức lãnh đạo và nguồn nhân sự giới thiệu (đã được quy hoạch chức danh tương đương), Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo Chi cục để thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm. Nhân sự giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% lãnh đạo Chi cục tham dự họp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Cục Thuế (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ gửi Cục Thuế gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh).

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ đào tạo (có chứng thực).

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục Thuế trình lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến, phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm. Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Cục, Cục Thuế có văn bản thông báo để Chi cục Thuế biết, triển khai các bước tiếp theo.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình, thủ tục điều động và bổ nhiệm.

- Căn cứ kết quả phê duyệt của Lãnh đạo Cục Thuế, đại diện Lãnh đạo Chi cục Thuế gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm. Sau đó, đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế gặp Lãnh đạo Đội nơi công chức dự kiến bổ nhiệm đang công tác (đối với việc bổ nhiệm Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng), lãnh đạo Đội nơi dự kiến bổ nhiệm (chỉ cần đối với việc bổ nhiệm Phó Đội trưởng) để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm và đề nghị các bên liên quan cho ý kiến bằng văn bản về chủ trương điều động và bổ nhiệm (hoặc có biên bản làm việc kèm theo).

- Căn cứ ý kiến các đơn vị, Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

+ Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Nhân sự đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự họp đồng ý.

- Chi cục Thuế tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ đề nghị điều động và bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, tổng hợp phiếu Hội nghị bước 2.

+ Ý kiến các đơn vị có liên quan.

+ Bản kê khai tài sản (theo quy định hiện hành).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến và phê duyệt quyết định điều động và bổ nhiệm.

2.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chi cục trưởng chủ trì tổ chức lưu hành quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Chi cục; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của Chi cục Thuế; đại diện bộ phận tổ chức cán bộ của Chi cục Thuế; toàn thể cán bộ, công chức của Đội có công chức được bổ nhiệm (có thể mời thêm đại diện phòng Tổ chức cán bộ của Cục Thuế và đại diện lãnh đạo Đội nơi đi của công chức được bổ nhiệm)

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

Điều 3. Quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Đội ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Bước 1: Tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức lãnh đạo bổ nhiệm lại.

Trước 03 tháng khi công chức hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo theo quy định, bộ phận tổ chức cán bộ của Chi cục Thuế có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Chi cục thông báo cho cá nhân đến thời hạn bổ nhiệm lại được biết để viết kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá quá trình giữ chức vụ; căn cứ báo cáo kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ của công chức lãnh đạo, Chi cục Thuế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm lại.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Chi cục;

- Thành phần tham gia: toàn thể cán bộ, công chức của Đội.

- Nội dung Hội nghị:

+ Người chủ trì Hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Cá nhân dự kiến bổ nhiệm lại đọc bản kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên tham dự Hội nghị tham gia ý kiến.

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

+ Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Công chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ, công chức tham gia dự họp.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm về công chức dự kiến bổ nhiệm lại:

Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy để triển khai các công việc:

- Thủ trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy nhận xét, đánh giá và cho ý kiến về đề xuất bổ nhiệm lại.

- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Công chức đề nghị bổ nhiệm lại phải được trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự họp đồng ý.

3. Bước 3: Quyết định bổ nhiệm lại

- Chi cục Thuế tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm lại để báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại.

+ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, tổng hợp phiếu các Hội nghị tại bước 1 và bước 2.

+ Bản tự kiểm điểm thời gian giữ chức vụ.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

+ Bản kê khai tài sản (theo quy định hiện hành).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (có chứng thực)

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến và phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại.

4. Bước 4: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chi cục trưởng chủ trì tổ chức lưu hành quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Chi cục; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của Chi cục Thuế; đại diện bộ phận tổ chức cán bộ của Chi cục Thuế; toàn thể cán bộ, công chức của Đội có công chức được bổ nhiệm lại.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm lại; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm lại; người được bổ nhiệm lại phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm lại.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ ở các cấp đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo Thủ trưởng các đơn vị xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Trước 01/10 hàng năm, Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ Cục Thuế có trách nhiệm thống kê các trường hợp đến thời hạn xem xét bổ nhiệm lại trong năm kế tiếp, dự kiến thời gian phải triển khai quy trình bổ nhiệm lại, báo cáo Cục trưởng Cục Thuế để phê duyệt văn bản thông báo kế hoạch bổ nhiệm lại cho đơn vị sử dụng công chức và cá nhân công chức đến thời hạn xem xét bổ nhiệm lại biết, chuẩn bị hồ sơ thủ tục liên quan.

2. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Căn cứ kết quả làm việc, Chi cục Thuế tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ công chức Đội Thuế có công chức dự kiến bổ nhiệm:

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Chi cục.

- Thành phần tham gia: Toàn thể công chức của Đội.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm, quán triệt tiêu chuẩn đối với công chức bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách công chức giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Công chức dự kiến bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số công chức tham gia dự họp sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1648/QĐ-TCT ngày 21/11/2011 về Quy định quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.677

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!