Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Thời Giang
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2O03; .
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐND ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sai khoá 13 k ỳ họp thứ 10 Phê chuẩn mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Xét Tờ trình số 64 TT/TC-VG ngày 3 tháng 02 năm 2004 của Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như biểu phí kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mức thu phí quy định tại Điều 1 là mức thu vào các khách hàng khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Đơn vị tổ chức thu phí là cơ quan ra quyết dinh tịch thu (hoặc cơ quan định cấp có thẩm quyền ra quyết định) được Sở Tài chính uỷ quyền đối với cấp tỉnh; Phòng Kế hoạch-tài chính-thương mại các huyện và Phòng Kế hoạch-tài chính thành phố đối với cấp huyện, thành phố. Trường hợp Sở Tài chính trực tiếp bán tài sản thì Sở Tài chính là cơ quan tổ chức thu phí.

Đơn vị trực tiếp thu phí được trích tối đa 90% trên tổng số tiền phí thực thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, phần còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết số 2443 QĐ/UB ngày 29/11/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh dạng Sơn về việc thu lệ phí bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục Hải quan; Giám đốc Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Trưởng Phòng Thi hành án các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

MỨC THU PHÍ

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

GIÁ TRỊ TÀI SẢN THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

1

Tài sản đưa ra bán đấu giá có giá trị dưới 10.000.000 đồng

Đồng/hồ sơ

100.000

2

Tài sản đưa ra bán đấu giá có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000 đồng

Đồng/hồ sơ

200.000

3

Tài sản đưa ra bán đấu giá có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng

Đồng/hồ sơ

300.000

4

Tài sản đưa ra bán đấu giá có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên

Đồng/hồ sơ

500.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.647
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41