Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1579/QĐ-TCT quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế

Số hiệu: 1579/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN THUỘC TỔNG CỤC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-TCT ngày 24/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quy định này, các phòng có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai công việc của phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

3. Đối với các công việc liên quan đến nhiều phòng, phòng chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các phòng khác trong Vụ hoặc báo cáo Vụ đề nghị các đơn vị khác (ngoài Vụ) để phối hợp triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Tổng hợp

1.1. Hướng dẫn, trả lời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

1.2. Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn; Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị việc xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn;

1.3. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật về thuế, văn bản hướng dẫn về chính sách thuế, chính sách quản lý thuế;

1.4. Đề xuất, xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp lớn chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế; phối hợp với đơn vị liên quan việc thực hiện tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp lớn chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế;

1.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách thuế đối với các doanh nghiệp lớn;

1.6. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế tại doanh nghiệp lớn;

1.7. Phối hợp với Phòng Cơ sở dữ liệu thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ, kỹ năng quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ thu thập, đối chiếu, báo cáo, tổng hợp, khai thác, sử dụng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn;

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn giao theo thẩm quyền.

2. Phòng Cơ sở dữ liệu

2.1. Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

2.2. Xây dựng quy trình nghiệp vụ và tổ chức thu thập, đối chiếu, tổng hợp, khai thác, sử dụng thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp, chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp lớn;

2.3. Xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn;

2.4. Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu quản lý thuế và xây dựng các tiêu thức đánh giá rủi ro trong quản lý đối với doanh nghiệp lớn;

2.5. Tổng hợp đánh giá kết quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, báo cáo nghiên cứu và đề xuất với cấp có thẩm quyền các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

2.6. Phối hợp, tham gia với đơn vị liên quan trong việc:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế, liên kết thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu quản tý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

- Xây dựng dự toán thu hàng năm, dự báo dài hạn, trung hạn về tình hình sản xuất kinh doanh và đôn đốc thu ngân sách đối với doanh nghiệp lớn;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế của doanh nghiệp lớn; hỗ trợ việc kê khai đối với doanh nghiệp lớn;

- Triển khai kết luận, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp lớn việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế theo chương trình và nội dung được cấp thẩm quyền phê duyệt, phân công;

2.7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn, Phối hợp với phòng Tổng hợp triển khai việc tổ chức hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp lớn;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn giao theo thẩm quyền./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1579/QĐ-TCT quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39