Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1520/QĐ-UBND 2021 danh mục tuyến đường có thu phí sử dụng lòng đường Vũng Tàu

Số hiệu: 1520/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ SỬ DỤNG LÒNG ĐƯỜNG VÀ DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Cản cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2020- 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố lập lại an toàn vỉa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo Công văn số 2479/SGTVT-KHTC ngày 15/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện Đất Đỏ;

Xét đề nghị của UBND huyện Đất Đỏ tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 27/5/2021 về việc phê duyệt công bố các tuyến đường có thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các tuyến đường có thu phí sử dụng lòng đường và danh mục các tuyến đường có thu phí tạm thời hè phố trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cụ thể như sau:

+ Các tuyến đường được phép thu phí sử dụng lòng đường: 02 tuyến;

+ Các tuyến đường được phép thu phí sử dụng vỉa hè: 06 tuyến

(Đính kèm danh mục các tuyến đường được công bố).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBND huyện Đất Đỏ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC PHÉP THU PHÍ SỬ DỤNG LÒNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ
(Kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Tên đường

Địa điểm lý trình

B rộng

Chiều dài đường
(km)

Loại đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Nền
(m)

Mặt
(m)

1

Đường Võ Thị Sáu (Đường Tỉnh lộ 52 - Tỉnh lộ 44A qua địa bàn thị trấn Đất Đỏ, xã Phước Hội và xã Long Mỹ)

Ngã 3 Bàu Nga, thị trấn Đất Đỏ

Ngã 3 Quán Hương (xã Phước Hội và xã Long Mỹ)

36

21

8,6

Loại 1

2

Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phước Hải

Võ Thị Sáu

Trần Phú

28,0

16,0

2,1

Loại 1

 

Tổng cộng

 

 

 

 

10,7

 

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC PHÉP THU PHÍ SỬ DỤNG VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ
(Kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Số TT

Tên đường

Địa điểm lý trình

Vỉa hè
(m)

Chiều dài đường
(km)

Loại đường

Điểm đầu

Điểm cuối

I

Đường liên xã

 

 

 

17,50

 

1

Đường Võ Thị Sáu
(Đường Tỉnh lộ 52 - Tỉnh lộ 44A qua địa bàn xã Long Tân, thị trấn Đất Đỏ, xã Phước Hội, xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải)

Cầu Khánh Vân, xã Long Tân

Chợ Phước Hải, thị trấn Phước Hải

 

17,50

Loại 1 và loại 2

 

- Đoạn 1

Cầu Khánh Vân, xã Long Tân

Ngã 3 Bàu Nga, thị trấn Đất Đỏ

5

6,00

Loại 1

 

- Đoạn 2

Ngã 3 Bàu Nga, thị trấn Đất Đỏ

Ngã 3 Quán Hương, (xã Phước Hội và xã Long Mỹ)

6

8,87

Loại 1

 

- Đoạn 3

Ngã 3 Quán Hương, (xã Phước Hội và xã Long Mỹ)

Chợ Phước Hải, thị trấn Phước Hải

3

2.63

Loại 2

II

Thị trấn Phước Hải

 

 

 

6,20

 

2

Đường Nguyễn Văn Linh

Võ Thị Sáu

Trần Phú

5,0

2,10

Loại 1

3

Đường Lê Lai

Võ Thị Sáu

Trần Hưng Đạo

3,0

1,20

Loại 3

4

Đường Trần Hưng Đạo

Võ Thị Sáu

Khu Mộ Ông

3,0

2,30

Loại 3

5

Đường Nguyn Tất Thành

Võ Thị Sáu

Nguyễn Văn Linh

3,0

0,60

Loại 3

III

Thị trấn Đất Đỏ

 

 

 

2,80

 

6

Đường quy hoạch số 3

Quốc lộ 55

Tỉnh lộ 52

4,0

2,80

Loại 2

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

26,50

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 công bố danh mục các tuyến đường có thu phí sử dụng lòng đường và danh mục tuyến đường có thu phí tạm thời vỉa hè trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


478

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!