Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1443/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hà Đức Toại
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE ÔTÔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 93/TTr-STC ngày 03/8/2007 về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô như sau:

STT

Nội dung

Hạng

Mức thu (đồng)

1

Học phí đào tạo lái xe

B1

2.730.000

2

Học phí đào tạo lái xe

B2

3.252.000

3

Học phí đào tạo lái xe

C

4.650.000

4

Học phí đào tạo lái xe

Nâng 1 hạng

1.800.000

5

Học phí đào tạo lái xe

Nâng 2 hạng

2.580.000

Điều 2. Mức thu học phí đào tạo lái xe trên bao gồm các nội dung: Học Luật giao thông đường bộ, học các môn cơ sở, học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe.

Căn cứ vào mức thu trên, Trung tâm dạy nghề và Trường dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe có trách nhiệm phân bổ mức thu áp dụng đối với từng học phần cụ thể và sử dụng chứng từ, học phí, báo cáo quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2007.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc các Trung tâm dạy nghề và Trường dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu VT-P.TH&KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH

Hà Đức Toại

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.524
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33