Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 137/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 08/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 137/2003/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI ĐỐI VỚI PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;
- Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2003/NQ-HĐND9 kỳ họp thứ 10 khoá IX ngày 17/7/2003 của HĐND tỉnh Bình Định về việc ban hành bổ sung và điều chỉnh tỷ lệ để lại một số loại phí;
- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế (Tổ trưởng Tổ công tác triển khai phí, lệ phí của tỉnh);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Giao Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính -Vật giá hướng dẫn cụ thể việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất qui định tại Điều 1 cho các đối tượng liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Tư pháp, Địa chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ Tài chính
- Tổng cục thuế
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Lãnh đạo VP + CV
- Lưu VP, K7.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

BIỂU MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI

ĐỐI VỚI PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 137/2003/QĐ-UB ngày 08/8/2003 của UBND tỉnh)

A- Mức thu:

Số TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh

đồng/hồ sơ

300.000

2

Đối với hộ gia đình

-nt-

 

 

- Tại khu vực đô thị

-nt-

100.000

 

- Tại khu vực nông thôn đồng bằng

-nt-

50.000

 

- Tại khu vực nông thôn miền núi (trừ phường Bùi Thị Xuân)

-nt-

25.000

B- Mức trích để lại: Cơ quan tổ chức thu phí (cơ quan địa chính các cấp và cơ quan có nhiệm vụ tham mưu cho UBND các cấp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được trích để lại 40% tổng số tiền phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137/2003/QĐ-UB ngày 08/03/2003 về mức thu và tỷ lệ để lại đối với phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!