Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2003/QĐ-UB về thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 129/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Năm
Ngày ban hành: 20/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2003/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU TIỀN CẤP BIỂN SỐ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ LÀM VẬN TẢI CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Công văn số 1383/UB-VP ngày 25 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý các phương tiện thô sơ, xe máy thồ vận tải công cộng ;

- Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Công an thành phố tại Tờ trình số 2742/TTLN/CT-CATP ngày 04 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thống nhất mức thu tiền cấp biển số quản lý (kể cả xe đăng ký mới và xe đổi biển số) đối với xe thô sơ làm vận tải công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau :

1. Đối với xe xích lô đạp, xe ba gác đạp : 35.000 đồng/01 phương tiện (bao gồm cả chi phí làm Giấy chứng nhận đăng ký).

2. Đối với xe máy thồ, xe đạp thồ : 20.000 đồng/01 phương tiện.

Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được cấp biển số quản lý và phải thanh toán chi phí làm biển số theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng để bù đắp chi phí làm biển số xe ; chi văn phòng phẩm lập hồ sơ quản lý, cấp giấy chứng nhận. Về chứng từ thu : sử dụng phiếu thu do Sở Tài chính - Vật giá phát hành.

3. Quản lý thu - chi số tiền nói trên thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành và tổng hợp vào báo cáo tài chính định kỳ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc tài chính công khai, dân chủ.

Điều 3. Đối với xe xích lô đạp, xe ba gác đạp đăng ký mới : chỉ được cấp biển số quản lý khi có văn bản cho phép của UBND thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Giao thông công chính; Chủ tịch UBND quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CPVP;
- Công an quận, huyện;
- Lưu VT, KTTH (2).

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2003/QĐ-UB về thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.021

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41