Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 127/1999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 22/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 127/1999/QĐ/BTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1999 BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Sau khi có ý kiến tham gia của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (công văn số 141/UBCK ngày 14/10/1999);
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán.

Điều 2: Cơ quan thu phí, lệ phí quản lý nhà nước về hoạt động thị trường chứng khoán thực hiện đăng ký, kê khai thu, nộp lệ phí với cơ quan thuế địa phương nơi thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 3: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thị trường chứng khoán phải nộp các loại phí, lệ phí quy định theo Quyết định này.

Điều 4: Cơ quan thu phí, lệ phí đối với hoạt động Chứng khoán được trích 10% số phí, lệ phí thu được để chi phí cho việc tổ chức thu theo quy định tại điểm 5.b mục III Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các Trung tâm giao dịch chứng khoán mức trích được áp dụng theo quy định tại điểm 3c mục II Thông tư số 10/1999/TT/BTC ngày 29/01/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí hoạt động chứng khoán, đơn vị được Uỷ Ban chứng khoán nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC 01

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/1999/QĐ/BTC ngày 22 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Khoản thu

Mức thu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Lệ phí cấp giấy phép phát hành cổ phiếu

0,02% tổng giá trị cổ phiếu xin phép phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

2

Lệ phí cấp giấy phép phát hành trái phiếu

0,02% tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

3

Lệ phí cấp giấy phép đăng ký lại cổ phiếu, trái phiếu

0,02% tổng giá trị cổ phiếu, trái phiếu đăng ký lại, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

4

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

0,2% vốn pháp định

 

5

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho công ty quản lý quỹ

0,2% vốn pháp định

 

6

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài

0,2% vốn pháp định

 

7

Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ đầu tư chứng khoán

0,02% tổng giá trị chứng chỉ phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

8

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động lưu ký

6.000.000 đồng

(Áp dụng chung đối với các ngân hàng lưu ký)

9

Lệ phí cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000 đồng

 

10

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề cho cá nhân kinh doanh, dịch vụ chứng khoán và quản lý quỹ

1.000.000 đồng

 

 

PHỤ LỤC 02

BIỂU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127 /1999/QĐ/BTC ngày 22 tháng 10 năm 1999)

STT

Khoản thu

Mức thu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Phí thành viên giao dịch

50 triệu đồng

(thu một lần khi tham gia tư cách thành viên)

2

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

20 triệu đồng/mỗi thiết bị đầu cuối

Dựa trên cơ sở số trạm đầu cuối và các thiết bị ngoại vi sử dụng của thành viên

3

Phí giao dịch

 

 

3.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

0,1% trị giá giao dịch

 

3.2

Trái phiếu

0,075% trị giá giao dịch

 

4

Phí niêm yết lại đối với chứng khoán

0,04% trị giá chứng khoán xin niêm yết lại

Không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ

5

Phí quản lý niêm yết hàng năm

 

Không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ

5.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

15 triệu đồng

 

5.2

Niêm yết từ 10-30 tỷ đồng

20 triệu đồng

 

5.3

Niêm yết trên 30-50 tỷ đồng

25 triệu đồng

 

5.4

Niêm yết trên 50 tỷ đồng

30 triệu đồng

 

6

Phí đăng ký chứng khoán

0,075% giá trị chứng khoán đăng ký

 

7

Phí thành viên lưu ký

20 triệu đồng

áp dụng đối với ngân hàng lưu ký trong nước và nước ngoài

8

Phí gửi cổ phiếu

80 đồng/1lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

9

Phí rút cổ phiếu

160 đồng/1 lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

10

Phí chuyển khoản cổ phiếu

80 đồng/1 lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

11

Phí lưu ký cổ phiếu

3đồng/lô cổ phiếu / mỗi ngày

1 lô = 100 cổ phiếu

12

Phí ký gửi trái phiếu

(3 đồng/đơn vị)

( đơn vị = 100.000 đồng

13

Phí rút trái phiếu

(6 đồng/đơn vị)

(đơn vị =100.000

đồng)

14

Phí chuyển khoản trái phiếu

3 đồng/đơn vị trái phiếu

(đơn vị =100.000 đồng)

15

Phí lưu ký trái phiếu

(20 đồng/đơn vị )

(đơn vị =100.000 đồng)

(Thu 6 tháng một lần)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.127/1999/QD-BTC

Hanoi, October 22, 1999

 

DECISION

PROMULGATING THE BRACKET OF CHARGES AND FEES APPLCABLE TO SECURITIES MARKET ACTIVITIES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No.15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No.178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on the fees and charges belonging to the State budget;
Pursuant to the Government's Decree No.48/1998/ND-CP of July 11, 1998 on securities and securities market;
After consulting the State Securities Commission (in Official Dispatch No.141/UBCK of October 14, 1999);
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES

Article 1

Article 2. The agency(ies) collecting the charges and fees for the State management over securities market activities shall carry out the registration, declaration and payment of fees with the tax authorities of localities where such fees are to be collected according to provisions of the Ministry of Finance's Circular No.54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the Government's Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on the fees and charges belonging to the State budget.

Article 3. Organizations and individuals engaged in securities market activities shall have to pay charges and fees stipulated in this Decision

Article 4. The agency(ies) collecting charges and fees for securities activities may deduct 10% of the collected charge and fee amount to cover the collection-organizing expenses according to provisions at Point 5.b, Section III of the Ministry of Finance's Circular No.54/1999/TT-BTC of May 10, 1999. Particularly for the securities trading centers, the deduction levels shall comply with the provisions at Point 3c, Section II of the Ministry of Finance's Circular No.10/1999/TT-BTC of January 29, 1999 provisionally guiding the financial management regime applicable to the Securities Trading Centers.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228