Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2009 quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 125/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/QĐ-UBND

Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN, LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thuế Tài nguyên số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Liên ngành Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số: 3744/LN:CT-TC ngày 29 tháng 12 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản rừng tự nhiên, không phân biệt mục đích khai thác để bán, trao đổi, dữ trữ hoặc tiêu dùng nội bộ được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Đối tượng nộp thuế tài nguyên gồm tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản tự nhiên thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên, có địa điểm cố định hay lưu động.

- Mức giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này là giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản, lâm sản tự nhiên.

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng như quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điểm 4, Điểm 5, Điểm 6 Phần I, Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan theo dõi biến động giá cả thị trường, khi có giá biến động từ 20% trở lên, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính thuế cho phù hợp thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay thế cho Quyết định số 2412/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 125 /QĐ-UBND ngày 125/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Các loại khoáng sản:

TT

Loại tài nguyên khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

1

Cát xây dựng

đ/m3

13.000

2

Đá sỏi xây dựng

đ/m3

67.000

3

Đất xây dựng

đ/m3

7.000

4

Đất làm gạch

đ/m3

13.000

5

Sét dùng trong sản xuất xi măng

đ/tấn

27.000

6

Sét dùng trong sản xuất gạch men

đ/tấn

75.000

7

Cao lanh

đ/tấn

54.000

8

Đá granit xây dựng

đ/m3

46.000

9

Đá Block (nguyên khối)

đ/m3

3.000.000

10

Đá vôi xi măng

đ/tấn

32.000

11

Nước khoáng thiên nhiên (đóng chai, bình)

đ/m3

320.000

12

Than bùn

đ/m3

190.000

13

Cát thuỷ tinh

đ/m3

48.000

14

Zilcon

đ/tấn

1.000.000

15

Rutile

đ/tấn

1.250.000

16

Inmeint

đ/tấn

88.000

17

Manazit

đ/tấn

2.250.000

2. Gỗ tròn:

TT

Nhóm gỗ

ĐVT

Mức giá tính thuế tài nguyên

ĐK < 25cm

ĐK 25cm-30cm

ĐK 30cm – 40 cm

ĐK 40 cm – > 50 cm

1

Nhóm I

m3

3.360.000

4.800.000

6.900.000

9.000.000

Riêng gỗ gõ

m3

2.200.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2

Nhóm II

m3

2.200.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Riêng gỗ Kiền

m3

3.000.000

4.000.000

4.500.000

5.500.000

         gỗ Lim

m3

4.000.000

5.000.000

5.500.000

6.500.000

3

Nhóm III

m3

1.270.000

1.850.000

2.600.000

3.650.000

4

Nhóm IV

m3

800.000

1.100.000

1.700.000

2.200.000

5

Nhóm V

m3

700.000

1.000.000

1.500.000

2.200.000

6

Nhóm VI

m3

700.000

1.000.000

1.400.000

2.000.000

Riêng gỗ chò

m3

1.150.000

1.650.000

1.900.000

2.400.000

7

Nhóm VII

m3

550.000

750.000

950.000

1.250.000

8

Nhóm VIII

m3

350.000

500.000

750.000

1.000.000

3. Gỗ hộp, phách đã qua sơ chế:

TT

Nhóm gỗ

ĐVT

Quy cách rộng (R)

Mức giá tính thuế tài nguyên

Dài < 2,4 m

Dài: 2,5 – 3,9 m

Dài > 4 m

1

Nhóm I

m3

R < 25 cm

5.100.000

6.200.000

6.800.000

25 =<R<45cm

7.700.000

8.850.000

9.750.000

R >= 45 cm

9.800.000

11.500.000

13.500.000

Riêng gỗ gõ

m3

R < 25 cm

2.600.000

3.200.000

3.600.000

25 =<R<45cm

3.800.000

4.500.000

5.000.000

R >= 45 cm

5.000.000

6.500.000

7.500.000

2

Nhóm II

m3

R < 25 cm

2.600.000

3.200.000

3.750.000

25 =<R<45cm

3.600.000

4.500.000

5.000.000

R >= 45 cm

4.500.000

5.600.000

7.000.000

Riêng gỗ Kiền, Lim

m3

R < 25 cm

3.340.000

4.200.000

4.600.000

25 =<R<45cm

4.600.000

5.850.000

6.450.000

R >= 45 cm

6.000.000

7.500.000

8.500.000

3

Nhóm III

m3

R < 25 cm

1.900.000

2.350.000

2.670.000

25 =<R<45cm

2.750.000

3.460.000

3.800.000

R >= 45 cm

3.800.000

4.850.000

5.350.000

4

Nhóm IV

m3

R < 25 cm

1.250.000

1.560.000

1.700.000

25 =<R<45cm

1.950.000

2.400.000

2.670.000

R >= 45 cm

2.500.000

3.120.000

3.450.000

5

Nhóm V

m3

R < 25 cm

1.100.000

1.350.000

1.550.000

25 =<R<45cm

1.670.000

2.100.000

2.280.000

R >= 45 cm

2.500.000

3.100.000

3.450.000

6

Nhóm VI

m3

R < 25 cm

975.000

1.200.000

1.350.000

25 =<R<45cm

1.500.000

1.900.000

2.100.000

R >= 45 cm

1.800.000

2.250.000

2.500.000

Riêng gỗ chò

m3

R < 25 cm

1.800.000

2.300.000

2.600.000

25 =<R<45cm

2.200.000

2.800.000

3.100.000

R >= 45 cm

2.770.000

3.500.000

3.800.000

7

Nhóm VII

m3

R < 25 cm

830.000

1.050.000

1.150.000

25 =<R<45cm

1.050.000

1.300.000

1.450.000

R >= 45 cm

1.380.000

1.750.000

1.900.000

8

Nhóm VIII

m3

R < 25 cm

550.000

690.000

750.000

25 =<R<45cm

830.000

1.050.000

1.150.000

R >= 45 cm

1.100.000

1.380.000

1.520.000

4. Lâm sản khác ngoài gỗ:

TT

Loại lâm sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

1

Mây nước:

đ/kg

 

- Đường kính dưới 18 mm

3.500

- Đường kính từ 18 mm < 20 mm

4.500

- Đường kính từ 20 mm trên 30 mm

5.500

2

Mây song:

đ/kg

 

- Đường kính từ 10 mm – 15 mm

3.500

- Đường kính > 15 mm – 30 mm

4.500

- Đường kính trên 30 mm

5.500

3

Song mây bột:

đ/kg

 

- Đường kính dưới 20 mm

4.200

- Đường kính từ 20 mm – 30 mm

5.200

- Đường kính từ trên 30 mm

7.000

4

Các loại mây khác

đ/kg

3.500

5

Cây lồ ô

đ/cây

6.300

6

Cây nứa

đ/cây

3.500

7

Cây tre rừng, cây trúc

đ/cây

7.500

8

Cây Giang

đ/cây

4.500

9

Lá nón

đ/100 lá

10.000

10

Bông đót

đ/kg

1.800

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2009 quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188