Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/2003/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 01NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4283/GTVT-TCKT ngày 13/11/2002 và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam, bao gồm:

1. Phí duyệt thiết kế thiết bị, vật tư.

2. Phí kiểm tra chất lượng sản phẩm.

3. Phí kiểm tra chứng nhận phòng thí nghiệm, trạm thử và cơ sở chế tạo vật liệu, sản phẩm.

4. Phí kiểm tra chất lượng container.

5. Phí kiểm tra chất lượng các thiết bị nâng.

6. Phí kiểm tra chất lượng nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực.

7. Phí kiểm tra chất lượng thiết bị, vật tư bằng phương pháp không phá huỷ

8. Phí sát hạch thợ hàn, nhân viên kiểm tra không phá huỷ.

Điều 2: Mức thu tại biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật và chi phí về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm định ở những nơi xa trụ sở trên 100 Km.

Điều 3: Đối với những công việc kiểm định chưa được quy định tại Biểu phí này thì phí kiểm định được tính theo thời gian thực hiện kiểm định, mức phí thu là 100.000 đồng/1 giờ. Mức thu tối thiểu cho 01 lần kiểm định là 100.000 đồng/1 lần.

Điều 4: Đối tượng nộp phí theo quy định tại Quyết định này là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam thực hiện kiểm tra chất lượng đối với thiết bị, vật tư lắp đặt trên phương tiện giao thông vận tải; Kiểm chuẩn các cơ sở chế tạo, trạm thử, phòng thí nghiệm và các đối tượng khác thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam hoặc theo yêu cầu.

Điều 5: Một số khái niệm trong Biểu phí được hiểu như sau:

1. Sản phẩm đơn chiếc: là các sản phẩm được chế tạo riêng lẻ để lắp đặt, sử dụng trên các phương tiện giao thông vận tải và công trình biển.

2. Sản phẩm mẫu: là sản phẩm được chế tạo lần đầu thoả mãn các yêu cầu của qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành làm cơ sở để được phép chế tạo hàng loạt.

3. Sản phẩm chế tạo hàng loạt: là sản phẩm được chế tạo theo lô sản phẩm phù hợp với sản phẩm mẫu đã được duyệt.

4. Giá tính phí: là giá bán đối với sản phẩm chế tạo trong nước hoặc giá mua đối với sản phẩm nhập khẩu.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/02/2003 và thay thế biểu giá kiểm định thiết bị, vật tư và sản phẩm công nghiệp qui định tại Quyết định số 129/1999/QĐ-BVGCP ngày16/12/1999 của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, phương tiện thuỷ nội và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 7: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, các cơ quan kiểm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

BIỂU PHÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ/BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính)

I. PHÍ DUYỆT THIẾT KẾ THIẾT BỊ, VẬT TƯ

1. Mức phí duyệt thiết kế thiết bị, vật tư được tính theo % giá thiết kế thiết bị, vật tư qui định tại Biểu 1.

Biểu 1

STT

Giá thiết kế (triệu đồng)

Mức phí (%)

1

Đến 10

6,0

2

Đến 10 đến 50

5,5

3

Đến 50 đến 100

5,0

4

Trên 100 đến 200

4,5

5

Trên 200

4,0

2. Mức phí duyệt thiết kế hoán cải, phục hồi được tính bằng 70% mức phí quy định tại Biểu 1.

3. Mức phí sao duyệt hoặc duyệt sửa đổi thiết kế đã duyệt được tính bằng 30% mức phí quy định tại Biểu 1.

II. PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Mức phí kiểm tra chất lượng sản phẩm tính theo % giá thành chế tạo; giá thành lô sản phẩm hoặc giá mua nhập khẩu quy định tại Biểu 2.

Biểu 2

STT

Đối tượng kiểm tra

Mức phí

(%)

Mức phí tối thiểu (nghìn đồng)

1

Sản phẩm mẫu hoặc chế tạo đơn chiếc

1,0

500

2

Sản phẩm chế tạo hàng loạt hoặc nhập khẩu

0,5

300

III. PHÍ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRẠM THỬ VÀ CƠ SỞ CHẾ TẠO VẬT LIỆU, SẢN PHẨM

Mức phí kiểm tra chứng nhận phòng thí nghiệm, trạm thử và cơ sở chế tạo vật liệu và sản phẩm quy định tại Biểu 3.

Biểu 3

Đối tượng kiểm tra

Mức phí (nghìn đồng)

 

Kiểm tra lần đầu

Kiểm tra định kỳ

Phòng thí nghiệm, trạm thử và cơ sở chế tạo vật liệu, sản phẩm

2.000

1.000

IV. PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CONTAINER

1. Mức phí kiểm tra chất lượng container loại 20 feet theo quy định tại Biểu 4

Biểu 4

STT

Loại container 20 feet

Mức phí (nghìn đồng)

1

Chở hàng khô

200

2

Đẳng nhiệt, chứa hàng lỏng và các loại container khác

250

2. Phí kiểm tra chất lượng container 40 feet bằng mức phí quy định tại Biểu 4 nhân với hệ số 1,5.

V. PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ NÂNG

1. Mức phí kiểm tra lần đầu và bất thường quy định tại Biểu 5

Biểu 5

STT

Sức nâng (tấn)

Mức phí (nghìn đồng)

1

Dưới 1

500

2

Từ 1 đến 3

600

3

Trên 3 đến 5

800

4

Trên 5 đến 7.5

1.000

5

Trên 7.5 đến 10

1.500

6

Trên 10 đến 15

1.700

7

Trên 15 đến 20

2.000

8

Trên 20 đến 30

2.500

9

Trên 30 đến 50

2.700

10

Trên 50 đến 75

3.000

11

Trên 75 đến 100

3.500

12

Trên 100

4.000

2. Mức phí kiểm tra định kỳ được tính bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 5

VI. PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỒI HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

Mức phí kiểm tra chất lượng nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực quy định tại Biểu 6

Biểu 6

STT

Đối tượng kiểm tra

Đơn vị tính

Công suất, dung tích

Mức phí
(nghìn đồng)

1

Nồi hơi

t/h/cái

Dưới 0,5

300

 

 

 

Từ 0,5 đến 1

500

 

 

 

Trên 1 đến 2

1.000

 

 

 

Trên 2 đến 4

1.500

 

 

 

Trên 4 đến 6

1.800

 

 

 

Trên 6 đến 10

2.200

 

 

 

Trên 10 đến 25

4.000

 

 

 

Trên 25 đến 75

6.000

 

 

 

Trên 75 đến 125

8.000

 

 

 

Trên 125 đến 200

13.000

 

 

 

Trên 200 đến 400

18.000

 

 

 

Trên 400

22.000

2

Bình chịu áp lực

m3/bình

Dưới 1

150

 

 

 

Từ 1 đến 2

300

 

 

 

Trên 2 đến 5

400

 

 

 

Trên 5 đến 10

600

 

 

 

Trên 10 đến 25

800

 

 

 

Trên 25 đến 50

1.000

 

 

 

Trên 50 đến 100

2.500

 

 

 

Trên 100 đến 500

4.000

 

 

 

Trên 500

6.000

3

Chai chứa khí

chai

Chai tiêu chuẩn

60

 

 

 

Chai phi tiêu chuẩn

80

4

Hệ thống lạnh

1.000kcal/h

Dưới 30

1.000

 

 

 

Từ 30 đến 50

1.500

 

 

 

Trên 50 đến 100

2.000

 

 

 

Trên 100 đến 250

2.500

 

 

 

Trên 250 đến 1.000

3.000

 

 

 

Trên 1.000

4.000

5

Hệ thống điều chế và nạp khí

hệ thống

Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống

2.000

 

 

 

Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên.

3.000

6

Đường ống dẫn các loại không kể dung môi

mét

Đường kính bằng hoặc nhỏ hơn150mm

10

 

 

 

Đường kính trên 150mm

15

VII. PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ VẬT TƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HUỶ

1. Mức phí kiểm tra chất lượng thiết bị vật tư bằng phương pháp không phá huỷ quy định tại Biểu 7

Biểu 7

STT

Phương pháp kiểm tra, đo và thử

Đơn vị tính

Mức phí (nghìn đồng)

1

Đo chiều dày vật liệu

điểm đo

8

2

Dò khuyết tật bằng siêu âm

mét đường hàn

80

2. Mức phí kiểm tra bằng các phương pháp không phá huỷ khác theo thoả thuận với khách hàng

VIII. PHÍ SÁT HẠCH THỢ HÀN, NHÂN VIÊN KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ (NDT)

Mức phí sát hạch cấp mới hoặc gia hạn giấy chứng nhận thợ hàn, nhân viên kiểm tra bằng phương pháp không phá huỷ (NDT) quy định tại Biểu 8.

Biểu 8

STT

Đối tượng kiểm tra, chứng nhận

Mức phí (nghìn đồng/ người)

 

 

Sát hạch lần đầu

Gia hạn

1

Thợ hàn

400

200

2

Nhân viên kiểm tra không phá huỷ

600

300

 

BỘ TÀI CHÍNH

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 12/2003/QD-BTC

Hanoi , January 24, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE RATES OF CHARGES FOR INSPECTION OF THE TECHNICAL SAFETY AND QUALITY OF EQUIPMENT AND SUPPLIES FALLING UNDER THE SCOPE OF SUPERVISION BY VIETNAM REGISTRY

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to August 28, 2001 Ordinance No. 38/2001/PL-UBTVQH on Charges and Fees; pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002 detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
At the proposals of the Ministry of Communications and Transport in Official Dispatch No. 4283/GTVT-TCKT of November 13, 2002 and of the director of the Enterprise Finance Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the rates of charges for inspection of the technical safety and quality of equipment and supplies falling under the scope of supervision by Vietnam Registry, including:

1. Charges for approval of the designs of equipment and supplies.

2. Charges for inspection of the quality of products.

3. Charges for inspection and certification of laboratories, testing stations and establishments manufacturing materials and products.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196