Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 109/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 109/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN KIỂM TRA NỘI BỘ THUỘC VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ, TỔNG CỤC THUẾ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-TCT ngày 24/8/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Kiểm tra nội bộ thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ phận Kiểm tra nội bộ thuộc Vụ Kiểm tra nội bộ tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

1. Giúp Vụ trưởng vụ Kiểm tra nội bộ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các tỉnh phía nam theo quy định của pháp luật, quy chế, quy trình hoạt động của ngành, theo sự phân công của Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng và đề xuất kế hoạch hàng năm về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tại địa bàn các tỉnh phía nam, báo cáo về Vụ Kiểm tra nội bộ để xây dựng kế hoạch chung của Vụ.

- Trực tiếp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan thuế các cấp theo kế hoạch và theo sự phân công của Vụ trưởng Vụ kiểm tra nội bộ.

- Tổ chức kiểm tra, xác minh, kiến nghị, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết đơn của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo sự phân công của Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ.

- Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với công chức thuế vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ của ngành, phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Vụ Kiểm tra nội bộ để tổng hợp chung.

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ phân công.

Điều 2. Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ làm việc thường xuyên tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Bộ phận Kiểm tra nội bộ tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCT;
- Vụ TCCB-BTC (để theo dõi phối hợp);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KTNB, TCCB (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/QĐ-TCT ngày 24/01/2011 quy định nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm tra nội bộ thuộc Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.135

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!