Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1081/QĐ-HQHCM năm 2012 ủy quyền thủ tục xét miễn thuế và ban hành quyết định miễn thuế do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1081/QĐ-HQHCM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1081/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỦ TỤC XÉT MIỄN THUẾ VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH MIỄN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TCHQ ngày 16/3/2011 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác văn thư ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Đỗ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được ký thừa ủy quyền (TUQ.) của Cục trưởng về thủ tục xét miễn thuế và ban hành các quyết định miễn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 105 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (trừ các hàng hóa có giá trị không vượt quá một triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giá hàng hóa vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng qui định tại các điểm b.2, b.5, b.6 khoản 4 Điều 105 Thông tư 194/2010/TT-BTC) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành thuộc phạm vi địa bàn của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

Cá nhân được ủy quyền ký không được ủy quyền lại cho người khác ký thay, ký thừa lệnh việc mình được ủy quyền.

Điều 2. Trong thời gian được ủy quyền, cán bộ được ủy quyền phải điều động công tác khác hoặc vắng mặt có lý do trong một thời gian thì Chi cục cần có ngay văn bản báo cáo thay người khác để Cục trưởng ra quyết định chấm dứt việc ủy quyền và ủy quyền cho người khác.

Khi hết thời hạn ủy quyền thì Chi cục có ngay văn bản đề nghị người được ủy quyền để Cục trưởng ký lại quyết định ủy quyền khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2012 và thay thế Quyết định số 706/QĐ-HQHCM ngày 26/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và ông Đỗ Thanh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCCB (9b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1081/QĐ-HQHCM năm 2012 ủy quyền thủ tục xét miễn thuế và ban hành quyết định miễn thuế do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.610
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234