Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 105/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 105/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 105/2000/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC MIỄN NỘP NỢ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ, ĐẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế nhà, đất ngày 31 tháng 7 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất còn tồn đọng đến hết năm 1999 đối với các trường hợp sau:

1. Nợ thuế của các hộ gia đình, cá nhân thuộc địa phương vùng cao, miền núi, vùng kinh tế mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách, nghèo đói hoặc do bị thiên tai nay không có khả năng trả nợ thuế; các hộ gia đình, cá nhân đã di chuyển đi địa phương khác làm ăn, sinh sống không còn địa chỉ theo dõi hoặc đã chết.

2. Nợ thuế của các tổ chức do bị thiên tai không còn khả năng trả nợ thuế; các tổ chức đã giải thể hoặc giao khoán, chuyển giao ruộng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác mà nay không còn tồn tại.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc xem xét, kiến nghị miễn nộp nợ thuế cho những đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và công bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định miễn nộp nợ thuế cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
-
Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
-cơ quan thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Tấn Dũng đã ký
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (3), Văn thư.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 105/2000/QD-TTg

Hanoi, August 25, 2000

 

DECISION

ON NON-PAYMENT OF AGRICULTURAL LAND USE TAX ARREARS AND HOUSING/LAND TAX

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Agricultural Land Use Tax of July 10, 1993;
Pursuant to the Ordinance on Housing and Land Tax of July 31st, 1992;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To allow the non-payment of agricultural land use tax arrears and housing/land tax, which had been outstanding by the end of 1999, in the following cases:

1. Tax arrears of households and individuals in highland, mountainous areas, new economic zones and areas of ethnic minority people; households and individuals entitled to social policies, that are poor and, due to natural disasters, unable to pay tax arrears; households and individuals that have already moved to other localities without addresses, or who have died.

2. Tax arrears of organizations, which are, due to natural disasters, unable to pay tax arrears; organizations that have been already dissolved, or have contracted or transferred their land to households, individuals or other organizations, and now no longer exist.

Article 2.- The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to direct the consideration and proposals for non-payment of tax arrears for the subjects prescribed in Article 1 of this Decision, ensuring the principle of publicity, democracy and equality.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2000/QĐ-TTg về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.497
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92