Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08/2000/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BỊ THIÊN TAI, HỎA HOẠN, TAI NẠN BẤT NGỜ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 1874/TC-TCT ngày 22 tháng 4 năm 1999, công văn số 6061/TC-TCT ngày 02 tháng 12 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại tài sản, hàng hóa sản xuất, kinh doanh. Mức miễn, giảm thuế được tính theo tỷ lệ thiệt hại nhưng tối đa không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại. Thời gian miễn, giảm tính từ tháng bắt đầu trở lại kinh doanh, cụ thể như sau :

1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 1 năm, nếu thiệt hại trên 80% giá trị tài sản, hàng hóa sản xuất, kinh doanh.

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng, nếu thiệt hại trên 60 % đến 80% giá trị tài sản, hàng hóa sản xuất, kinh doanh.

3. Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng, nếu thiệt hại từ 30% đến 60% giá trị tài sản, hàng hóa sản xuất, kinh doanh.

4. Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 3 tháng, nếu thiệt hại dưới 30% giá trị tài sản, hàng hóa sản xuất, kinh doanh.

5. Đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chế độ hóa đơn, chứng từ, nộp thuế theo kê khai, nếu xác định được cụ thể giá trị tài sản, hàng hóa thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm kết quả kinh doanh bị lỗ, sẽ được chuyển lỗ theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 08/2000/QD-TTg

Hanoi, January 17, 2000

 

DECISION

ON ENTERPRISE INCOME TAX EXEMPTION AND REDUCTION FOR HOUSEHOLDS ENGAGED IN INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND SERVICE BUSINESS AND SUFFERING FROM UNEXPECTED NATURAL DISASTERS, FIRES OR ACCIDENTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Enterprise Income Tax Law of May 10, 1997;
Pursuant to Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 of the Government detailing the implementation of the Enterprise Income Tax Law;
At the proposal of the Minister of Finance at Official Dispatch No. 1874/TC-TCT of April 22, 1999 and Official Dispatch No. 6061/TC-TCT of December 2, 1999,

DECIDES:

Article 1.- To exempt or reduce enterprise income tax for households engaged in industrial, commercial and service business, which due to unexpected natural disasters, fires or accidents, have suffered from loss in property and goods for business and production. The tax exemption and reduction levels shall be calculated according to loss percentages, but must not exceed the value of the damaged property and goods. The tax exemption and reduction duration shall be calculated from the month they resume their business; more concretely as follows:

1. To exempt the enterprise income tax for 1 year, if the loss represents above 80% of value of the property and/or goods for production and business.

2. To exempt the enterprise income tax for 6 months, if the loss represents above 60% up to 80% of value of the property and goods for production and business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To reduce the enterprise income tax by 50 % for 3 months, if the loss represents less than 30% of value of the property and goods for production and business.

5. For households engaged in industrial, commercial and service business that have fully observed the accounting regulations and the invoice and voucher regime and have paid taxes as declared, if it is possible to determine the concrete value of property and goods damaged by unexpected natural disasters, fires or accidents, thus leading to business loss, they shall be entitled to carry forward such loss according to the provisions in Article 37, Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 of the Government detailing the implementation of the Enterprise Income Tax Law.

Article 2.- The Minister of Finance shall provide detailed guidance for the implementation of this Decision.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing.

Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People�s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27