Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2002/QĐ-UB về bãi bỏ thu phí sử dụng cầu và đường bộ do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 07/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2002/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 29 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ THU PHÍ SỬ DỤNG CẦU VÀ ĐƯỜNG BỘ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật NSNN ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NSNN số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X;

- Căn cứ Lệnh của Chủ tịch nước số 13/2001/L/CTN ngày 11/9/2001 về công bố Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị quyết số 40/2002/NQ-HĐND ngày 22/01/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp thứ VIII từ ngày 15 đến 18/01/2002 bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá V, VI về thu phí sử dụng cầu, đường bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về thu phí sử dụng cầu và đường bộ như sau:

1- Quyết định số 198/1998/QĐ-UB ngày 14/02/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức thu phí đường ĐT 607 ( Đà Nẵng - Hội An ).

2- Quyết định số 28/1999/QĐ-UB ngày 15/5/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành qui định thu phí sử dụng đường bộ tuyến Aí Nghĩa - Quảng Huế - Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

3- Quyết định số 53/1999/QĐ-UB ngày 30/9/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành thu phí sử dụng cầu Bàn Thạch, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

Điều 2. Giao Sở Giao thông - Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên có trách nhiệm giải thể trạm thu phí các tuyến đường và cầu nêu tại khoản 1, 2, 3 điều 1; đồng thời có biện pháp quản lý, bảo vệ không cho xe có trọng tải vượt quá giới hạn lưu thông.

- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn quyết toán tài chính đến thời điểm 31/01/2002 đối với các trạm thu phí đường, cầu nêu tại khoản 1, 2, 3 điều 1 theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2002.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Giám đốc các sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên, thị xã Hội An, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP chính phủ ( B/c )
- Bộ Tài chính ( B/c )
- Như Điều 4
- TVTU, TTHĐND, UBND
- Viện Kiểm sát nhân dân
- Toà án nhân dân tỉnh.
- Các Ban NS HĐND tỉnh
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- CPVP
- Lưu VT, KTN, TH, NC, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2002/QĐ-UB về bãi bỏ thu phí sử dụng cầu và đường bộ do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177