Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND quy định về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 50/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị đnh số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hưng dn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số: 116/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh Quy định về Phí thm định cp giấy chng nhận đ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao; câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra s 32/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên đa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng nộp phí

T chc, cá nhân có đề nghị cấp Giấy chng nhn đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức thu phí

a) Cấp lần đầu:

- Kinh doanh 01 môn thể thao: 1.000.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Kinh doanh từ môn ththao thứ hai trở lên: mc thu phí 500.000đng/01 môn thể thao bổ sung nhưng mức thu tối đa không quá 3.000.000đồng/giấy chng nhận.

b) Cấp lại:

- Cấp lại do thay đổi các nội dung hoặc bổ sung danh mục hoạt động ththao bằng 50% mc thu phí cấp lần đầu.

- Cấp lại do mất hoặc hư hỏng: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.

3. Đơn vị tổ chức thu: Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch.

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí

a) Đơn vị thu phí được để lại 100% số tiền phí thu được đtrang trải chi phí phục vụ công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận.

b) Đơn vị thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, qun lý, sử dụng, quyết toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

c) Nguồn thu phí để lại cho đơn vị thu để chi cho các nhiệm vụ phục vụ trực tiếp đến công tác thu phí theo định mức, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của nhà nước, cụ thể:

- Công tác phí cho cán bộ đi thẩm định cơ sở vật chất của cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn tài liệu.

- Chi phí trực tiếp khác có liên quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: T
ài chính; Bộ Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu
ND tnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- TTr.HĐND-UBND huyện thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- L
ưu VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND quy định về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


106
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25