Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/2004/NQ-HĐND về mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 37/2004/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Sáng Vang
Ngày ban hành: 27/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2004/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 24 tháng 12 năm 2004 đến ngày 25 tháng 12 năm 2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, ĐỐI TƯỢNG THU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa XI, thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lộ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét Tờ trình số 25/TT-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh "Đề nghị ban hành mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I- Thông qua Tờ trình số 25/TT-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh “Đề nghị ban hành mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

II- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cụ thể, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại mục I của Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các: Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2004./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo)
- Chính phủ (báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội (báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch nước (báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (Để KT)
- Thường trực HĐND tỉnh (Thực hiện)
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Thực hiện)
- Đại biểu HĐND tỉnh (Thực hiện)
- TT HĐND, UBND các huyện, thị (Thực hiện)
- Các Sở, ban, ngành liên quan (Thực hiện)
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (Thực hiện)
- Lưu VT-HĐND

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2004/NQ-HĐND về mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34