Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 36/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí, ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 192/TTr-UBND tỉnh, ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân của và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh mục nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2; Điều 3;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh,
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT VP HĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung của Nghị quyết

Lý do hết hiệu lực thi hành

Ngày hết hiệu lực

1

55/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang sông trên địa bàn tỉnh Nam Định và mức thu phí qua phà Thanh Đại thuộc huyện Trực Ninh

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

2

102/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Quy định mức thu Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

3

25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Quy định mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

4

05/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến bãi tại cảng cá Ninh Cơ tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

5

20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

6

21/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức thu thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

7

08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

8

77/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

9

07/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102