Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 28/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 07/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 6293a/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm:

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

b) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

c) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.

d) Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

đ) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

e) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

g) Phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

h) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Điều 2. Quy định mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Các cơ quan, tổ chức thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ để lại theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí

1. Định kỳ hàng tháng, tổ chức thu phí gửi số tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp số phí phải nộp, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quản lý, sử dụng các loại phí

1. Đối với phí thu từ hoạt động dịch vụ của cơ quan thu phí là đơn vị quản lý hành chính thực hiện cơ chế tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan tổ chức thu phí được sử dụng số tiền thu phí được để lại để chi cho các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

2. Đối với phí thu từ hoạt động dịch vụ của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện thu phí

Cơ quan thu phí được sử dụng số phí để lại được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP , phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức thu phí và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Hàng năm, tổ chức thu phí phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được trích để lại chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Điều 5. Dự toán chi phí phục vụ công tác thu lệ phí

Hàng năm, căn cứ vào số thu, các chi phí phát sinh năm liền kề và ước thực hiện năm kế hoạch, cơ quan tổ chức thu lập dự toán chi cho công tác thu lệ phí cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phân bổ theo chế độ, định mức hiện hành.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Tổ chức thu phí thực hiện quyết toán số thu từ phí, lệ phí năm 2016 theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí và quy định của pháp luật về quản lý thuế. Sau khi quyết toán, số tiền phí, lệ phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2018, số tiền lệ phí còn dư phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế các quy định sau đây:

a) Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

b) Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

c) Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

A. MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ

I. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng vốn đầu tư
(Tỷ VNĐ)

Nhóm dự án

≤ 50

> 50 và ≤ 100

> 100 và ≤ 200

> 200 và ≤ 500

> 500

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5,0

6,5

7,2

8,4

10,2

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6,9

8,5

9,0

9,6

15,0

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7,5

9,5

10,2

10,8

15,0

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp

7,8

9,5

10,2

10,8

14,4

Nhóm 5. Dự án giao thông

8,1

10,0

10,8

12,0

15,0

Nhóm 6. Dự án công nghiệp

8,4

10,5

11,4

12,0

15,6

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6)

5,0

6,0

6,5

7,2

9,4

2. Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức.

3. Tỷ lệ để lại:

Cơ quan thu phí được để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được theo quy định tại các khoản 1,2 nêu trên. Phần còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước.

II. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Mức thu/ báo cáo, đề án

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

1.1

Thẩm định lần đầu

 

a)

Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

400.000

b)

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

1.100.000

c)

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m³ đến dưới 1.000m³/ngày đêm

2.600.000

d)

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

5.000.000

1.2

Thẩm định cấp lại, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

50% mức thu  tương ứng nêu trên

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

 

2.1

Thẩm định lần đầu

 

a)

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp

 

 

- Với lưu lượng dưới 0,1m3/giây

600.000

 

- Với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây

1.800.000

 

- Với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây

4.400.000

 

- Với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây

8.400.000

b)

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện hoặc cho các mục đích khác

 

 

- Để phát điện với công suất dưới 50kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm

600.000

 

- Để phát điện với công suất từ 50kW đến dưới 200kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

1.800.000

 

- Để phát điện với công suất từ 200kW đến dưới 1.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm

4.400.000

 

- Để phát điện với công suất từ 1.000kW đến dưới 2.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm

8.400.000

2.2

Thẩm định cấp lại, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

50% mức thu tương ứng nêu trên

3

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

3.1

Thẩm định lần đầu

 

a)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm

600.000

b)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

1.800.000

c)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm

4.400.000

d)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

8.400.000

đ)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000m3  đến dưới 20.000m3/ngày đêm đối với hoạt động đvới hoạt động nuôi trồng thủy sản

11.600.000

e)

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000m3  đến dưới 30.000m3/ngày đêm đvới hoạt động nuôi trồng thủy sản

14.600.000

3.2

Thẩm định gia hạn, điều chỉnh, bổ sung đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

50% mức thu  tương ứng nêu trên

3.3

Thẩm định cấp lại đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

30% mức thu tương ứng nêu trên

2. Tỷ lệ để lại:

Cơ quan thu phí được để lại 70% trên tổng số phí thu được theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 nêu trên. Phần còn lại (30%) nộp vào ngân sách nhà nước.

III. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1.1. Trong trường hợp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng mức thu:

+ Thẩm định lần đầu: 300.000 đồng/hồ sơ.

+ Thẩm định lại: 200.000 đồng/hồ sơ

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Thẩm định lần đầu đối với hộ cận nghèo: 150.000 đồng/hồ sơ.

+ Thẩm định lại đối với hộ cận nghèo: 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Đối với hộ nghèo: Miễn thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b) Đối với tổ chức:

- Thẩm định lần đầu: 600.000 đồng/hồ sơ.

- Thẩm định lại: 500.000 đồng/hồ sơ.

1.2. Mức thu áp dụng cho đất ở và các loại đất khác 70% mức thu ở mục 1.1.

2. Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Đơn vị

Mức thu

1

Hồ sơ địa chính dạng số

 

 

a)

Trích lục văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Hồ sơ

50.000

b)

Trích lục bản đồ địa chính (họa đồ, hồ sơ kỹ thuật)

Thửa

25.000

c)

Trích lục thông tin quy hoạch

 

 

 

- Cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc bản trích lục thông tin quy hoạch (trắng đen)

Thửa

70.000

 

- Bản trích lục thông tin quy hoạch có in màu (thực hiện khi có yêu cầu)

Thửa

100.000

2

Hồ sơ địa chính dạng giấy

 

 

 

Trích lục, trích sao từ hồ sơ địa chính dạng giấy

Hồ sơ

60.000

3. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 25.000 đồng/hồ sơ.

4. Tỷ lệ để lại:

Cơ quan thu phí được để lại 90% trên tổng số phí thu được theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 nêu trên. Phần còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước.

B. MỨC THU CÁC LOẠI LỆ PHÍ

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

- Miễn lệ phí cấp đổi đối với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực (từ ngày 10 tháng 12 năm 2009).

- Các đối tượng miễn, giảm khác theo quy định tại Điều 10 Luật phí và lệ phí.

- Mức thu một số nội dung cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

Các phường thuộc thành phố, thị xã

Khu vực khác (xã, thị trấn)

1

Cấp mới Giấy chứng nhận

a)

Trường hợp cấp GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

đồng/giấy

25.000

12.000

100.000

b)

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đồng/giấy

50.000

25.000

300.000

2

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận

a)

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), cấp đổi GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

đồng/lần

20.000

10.000

40.000

b)

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đồng/lần

40.000

20.000

50.000

3

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai (theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013)

đồng/lần

28.000

14.000

30.000

4

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

đồng/lần

15.000

7.000

30.000

- Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


655
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33