Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐNDKXIV về mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 25/2004/NQ-HĐNDKXIV Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Công Hoàn
Ngày ban hành: 26/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2004/NQ-HĐNDKXIV

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí vài lệ phí ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Thông tư số 71/2O03/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 22/TT-UB ngày l6/7/2004 về mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh;

Sau khi có ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐ lệ tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn mức thu các loại phí: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Phí dự thi, dự tuyển; Phí đấu thầu, đấu giá; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Tờ trình số 22/TT- UB ngày 16/7/2004 của UBND tỉnh.

2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh khoá XIV thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2004./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh,
- UB TV Quốc hội ( b/c ),
- Chính phủ (b/c ),
- Bộ Nội vụ (b/c ),
- TT Tỉnh ủy (b/c ),
- TT HĐND tỉnh,
- Đoàn DBQH tỉnh,
- CT, PCT UBND tỉnh,
- TT HĐND, UBND các huyện, TP,
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính,
- CPVP HĐND, tổ CV, TK ĐĐBQH,
- CPVP UBND, NC, TC,TH,VX,
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Hoàng Công Hoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐNDKXIV về mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159