Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Hồng Hà - thành phố Hạ Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 17/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

 Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ XÂY DỰNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ QUY ĐỊNH RIÊNG TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO BAN QUẢN LÝ CHỢ MÓNG CÁI - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, BAN QUẢN LÝ CHỢ HỒNG HÀ - THÀNH PHỐ HẠ LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí”;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4486/TTr-UBND ngày 18/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái và Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh như phụ lục kèm theo.

Quy định mức thu phí xây dựng tại phụ lục thay thế quy định tại phần I, Phụ lục 2A ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

2. Quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái và Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long như sau:

- Ban Quản lý chợ Móng Cái - Thành phố Móng Cái được trích để lại 80% tổng số phí thu được, số còn lại 20% nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Ban Quản lý chợ Hồng Hà - Thành phố Hạ Long được trích để lại 90% tổng số phí thu được, số còn lại 10 % nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11/12/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XI;
- UB. MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và TƯ đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TXã, TPhố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
250 bản

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Mức thu phí xây dựng: Được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí xây dựng công trình trong tổng dự toán được duyệt (Không bao gồm chi phí thiết bị), cụ thể:

1. Nhóm công trình có mức thu lớn hơn không (> 0).

a) Mức thu:

TT

Địa bàn

Mức thu (%)

Công trình xây dựng thuộc nhóm A

Công trình xây dựng thuộc nhóm B

Công trình xây dựng thuộc nhóm C

a

Địa bàn các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn các huyện Đông Triều, Yên Hưng, Vân Đồn

0,04

0,08

0,8

b

Địa bàn thị trấn các huyện còn lại

0,03

0,06

0,7

c

Địa bàn còn lại ngoài các địa bàn trên

0,02

0,05

0,6

(Các công trình được phân loại theo 3 nhóm A, B, C thực hiện theo quy định của pháp luật).

b) Mức thu một số công trình xây dựng có tính chất đặc thù.

- Mức thu phí xây dựng các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền áp dụng bằng 25% mức thu ở biểu trên.

- Mức thu phí đối với công trình vừa phục vụ an ninh - quốc phòng, vừa tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh và công trình xây dựng nhà ở chung cư áp dụng bằng 50% mức thu ở biểu trên.

2. Nhóm các công trình có mức thu phí bằng không (= 0).

- Các công trình xây dựng, cải tạo trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng; các công trình xây dựng phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo; các công trình xây dựng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao được hưởng chính sách xã hội hoá theo quy định của Chính phủ; các trường hợp thuộc điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định không thu phí.

- Các công trình xây dựng hỗ trợ cho các hộ nghèo.

- Các công trình xây dựng trên địa bàn các xã thuộc khu vực 3 theo quy định của Chính phủ và ủy ban dân tộc.

3. Các công trình tạm thời chưa thu phí gồm: các công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Hồng Hà - thành phố Hạ Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83