Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Số hiệu: 13/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 13/2010/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 , ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP , ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP , ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC , ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1530/TTr-UBND, ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được miễn lệ phí

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP , ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

- Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã.

2. Trường hợp không thu lệ phí

Không thu lệ phí đối với các trường hợp điều chỉnh biến động về đất đai và tài sản do các nguyên nhân không thuộc về chủ quan của người sử dụng đất và sở hữu tài sản trong các trường hợp sau:

- Những sai sót do phương pháp đo đạc, xác định hoặc do chủ quan của đơn vị cấp giấy chứng nhận dẫn đến phải điều chỉnh sai sót trong giấy chứng nhận.

- Điều chỉnh diện tích do bị giải toả hoặc hiến, tặng, hoán đổi để xây dựng các công trình công cộng, các công trình phúc lợi xã hội.

- Một số trường hợp biến động do các nguyên nhân khách quan khác.

3. Mức thu lệ phí

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

I

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã

 

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

25.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Lần

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Lần

15.000

4

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

20.000

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

25.000

6

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

20.000

7

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

30.000

8

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

20.000

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

20.000

10

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

20.000

II

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác (trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã).

 

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

12.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Lần

10.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Lần

10.000

4

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

10.000

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

12.000

6

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

10.000

7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

15.000

8

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

10.000

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

10.000

10

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

10.000

III

Đối với tổ chức

 

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Lần

50.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Lần

50.000

4

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy

50.000

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

150.000

6

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy

50.000

7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

150.000

8

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Giấy

50.000

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

100.000

10

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng trồng, cây lâu năm.

Giấy

50.000

4. Tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu: 80%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Bãi bỏ hai loại lệ phí được thông qua tại các Nghị quyết sau:

- Lệ phí địa chính được thông qua tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND , ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10 và Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 13.

- Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được thông qua tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 13.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174