Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 129/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Thào Xuân Sùng
Ngày ban hành: 10/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2006/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ BỊ TẠM GIỮ DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH; PHÍ ĐẤU GIÁ ĐẤT; LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Thông tư số 15/2003TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh về quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 226/BC-KTNS ngày 05/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm hành chính; phí đấu giá đất; lệ phí cấp biển số nhà và tỷ lệ trích lại cho đơn vị tổ chức thu như sau:

1. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm hành chính

1.1. Đối tượng nộp phí: Người sử dụng phương tiện giao thông bị tạm giữ phương tiện do vi phạm hành chính.

1.2. Mức thu phí

- Ô tô tải từ 5 tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ ngồi trở lên: 40.000 đồng/01 xe/01 ngày.

- Ô tô tải dưới 5 tấn trở xuống và xe khách dưới 25 chỗ ngồi: 30.000 đồng/01 xe/01 ngày.

- Xe ô tô du lịch, xe ô tô khác: 20.000 đồng/01 xe/01 ngày.

- Xe công nông: 15.000 đồng/01 xe/01 ngày.

- Xe mô tô: 10.000 đồng/01xe/01 ngày.

- Xe thô sơ: 5.000 đồng/01 xe/01 ngày.

1.3. Tỷ lệ trích lại

a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ phương tiện trực tiếp tổ chức giữ phương tiện và thu phí thì được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí; 30% nộp vào ngân sách Nhà nước.

b) Trường hợp phương tiện bị tạm giữ được giao cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trông giữ thì cơ sở nhận trông giữ được thu 100% phí. Đơn vị có trách nhiệm nộp thuế, quản lý và sử dụng theo qui định.

2. Phí đấu giá đất

2.1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất.

2.2. Mức thu

a) Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1 điều 3 của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo quyết định số 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức thu theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất, như sau:

+ Từ 200.000.000 đồng trở xuống mức thu 100.000đồng/hồ sơ.

+ Từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng mức thu 200.000đồng/hồ sơ.

+ Trên 500.000.000 đồng mức thu 250.000đồng/hồ sơ.

b) Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, điều 3 của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo quyết định số 216/2005/QĐ-TTg , mức thu theo diện tích đất, như sau:

+ Từ 0,5 ha trở xuống mức thu 500.000đồng/hồ sơ.

+ Từ trên 0,5 ha đến 2 ha mức thu 1.500.000đồng/hồ sơ.

+ Từ trên 2 ha đến 5 ha mức thu 2.000.000đồng/hồ sơ.

+ Từ trên 5 ha mức thu 2.500.000đồng/hồ sơ.

2.3. Tỷ lệ trích lại: Hội đồng đấu giá cấp tỉnh, huyện; Trung tâm đấu giá được trích 90% nguồn phí thu được để phục vụ cho công tác tổ chức đấu giá; 10% nộp ngân sách nhà nước.

3. Lệ phí cấp biển số nhà

3.1. Đối tượng nộp phí: Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà nộp lệ phí khi được gắn biển số nhà.

3.2. Mức thu lệ phí

- Cấp mới : 30.000đồng/01 biển số nhà.

- Cấp lại : 20.000đồng/01 biển số nhà.

3.3. Tỷ lệ trích lại: Cơ quan được giao nhiệm vụ cấp biển số nhà thực hiện việc thu lệ phí và được trích 90% trang trải cho việc sản xuất, gắn biển số nhà và thu lệ phí; 10% nộp ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- UB KT-NS của Quốc hội;
- VP QH, VP CTN, VPCP;
- Vụ công tác đại biểu VP QH;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế, Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ;
- LĐ, CV VP TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT. NC (01b), 230b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 129/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 quy định phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm hành chính; phí đấu giá đất; lệ phí cấp biển số nhà do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 7 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8