Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 128/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực để áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Cụ thể như sau:

1. Mức thu:

a- Cấp bản sao từ sổ gốc 3.000 đồng/bản;

b- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản;

c- Chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp.

2. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan, tổ chức được ủy quyền thu:

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trường hợp cơ quan, tổ chức được ủy quyền thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được trích 30% số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quy định, phần 70% còn lại nộp vào ngân sách theo phân cấp hiện hành.

3. Những nội dung khác liên quan đến chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực không nêu tại Nghị quyết này sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh; (Đã ký)
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.522

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19