Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thông qua mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 12/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Minh Toản
Ngày ban hành: 12/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2040/TTr-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị thông qua quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh bổ sung phương án II về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế Nhà nước trêm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Thống nhất Phương án 2 theo Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh bổ sung phương án II về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này).

2. Đối tượng nộp phí:

a) Người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, giám định thương tật; học sinh, sinh viên, người lao động đến khám, kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của Bộ Y tế.

b) Hình thức thanh toán phí: cá nhân thanh toán trực tiếp, thanh toán thông qua bảo hiểm y tế hoặc thông qua hợp đồng khám, kiểm tra sức khỏe cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Đối tượng thu phí: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn thu đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thời điểm và lộ trình áp dụng mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2013, với lộ trình cụ thể như sau:

a) Đối với những dịch vụ tăng giá dưới 3 lần so với giá hiện nay đang thực hiện: từ ngày 01/01/2013 trở đi áp dụng thu 100% mức giá đề xuất.

b) Đối với những dịch vụ tăng giá từ 3-5 lần so với giá hiện nay đang áp dụng, thực hiện lộ trình: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 áp dụng thu 50% mức giá đề xuất; từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 áp dụng thu 70% mức giá đề xuất; từ ngày 01/01/2015 trở đi áp dụng thu 100% mức giá đề xuất.

c) Đối với những dịch vụ tăng giá trên 5 lần so với giá hiện nay đang áp dụng, thực hiện lộ trình: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 áp dụng thu 40% mức giá đề xuất; từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 áp dụng thu 50% mức giá đề xuất; từ ngày 01/01/2015 trở đi áp dụng thu 100% mức giá đề xuất.

d) Đối với các dịch vụ đang thực hiện nhưng chưa có trong danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 và Quyết định số 1192/QĐ- UBND ngày 15/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh thì thực hiện lộ trình như sau: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 áp dụng 70% mức giá đề xuất; từ ngày 01/01/2014 trở đi áp dụng 100% mức giá đề xuất.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này, đồng thời lưu ý một số vấn đề:

1. Trước khi thực hiện lộ trình tăng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh cần tập trung củng cố tổ chức, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng các dịch vụ; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong khám, chăm sóc, điều trị bệnh nhân; công khai minh bạch phương án sử dụng nguồn thu, chi theo giá dịch vụ mới đúng theo quy định pháp luật; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trương của Nhà nước về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…tạo sự tin cậy và đồng thuận của xã hội đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trước ngày 01/01/2013 thì vẫn thực hiện mức thu và thanh toán theo giá đã được UBND tỉnh quy định trước đây theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải công khai bảng giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt tại địa điểm thu phí và ở vị trí thuận tiện để người bệnh biết, thực hiện.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều chỉnh mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quy định trong Nghị quyết này thì UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2012, tại kỳ họp lần thứ 5./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 


PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2012/NQ - HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá

Lộ trình áp dụng

Ghi chú

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Từ ngày 01/01/2015 trở đi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

PHẢN A:

KHUNG GIA KHAM BỆNH, KIEM TRA SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

01

A1

KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

Việc xác định và tính sô lân khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế

 

1

Bệnh viện hạng II

9.500

5.000

7.000

9.500

 

 

2

Bệnh viện hạng III

7.000

4.000

5.000

7.000

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, phòng khám đa khoa khu vực

5.500

3.500

4.500

5.500

 

 

4

Trạm y tế xã

4.000

2.000

3.000

4.000

 

 

A2

Khám, câp giây chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

60.000

60.000

60.000

60.000

 

 

A3

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

70.000

70.000

70.000

70.000

 

 

A4

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (Chưa tính chi phí cận lâm sàng)

180.000

126.000

180.000

180.000

 

02

PHẢN B:

KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:

 

 

 

 

Giá ngày giường điêu trị tại phần B phụ lục này tính cho 1/người/1ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 2 người/1 giường thì thu 50% mức giá; trường hợp nằm ghép 3 người thì thu 30% mức giá ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

 

B1

Ngày điêu trị Hôi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có. (Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II)

219.000

153.000

219.000

219.000

 

 

B2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có).

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

65.000

26.000

32.500

65.000

Ap dụng cho khoa gây mê hôi sức và khoa cấp cứu

 

2

Bệnh viện hạng III

45.500

18.000

23.000

45.500

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa phân hạng

32.500

19.500

23.000

32.500

 

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa

 

 

 

 

 

 

B3.1

Loại 1: Các Khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết.

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

42.500

17.000

21.000

42.500

 

 

2

Bệnh viện hạng III

24.500

15.000

17.000

24.500

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa phân hạng

21.000

13.000

15.000

21.000

 

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng-Hàm- Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ.

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

33.000

13.000

16.500

33.000

 

 

2

Bệnh viện hạng III

26.000

10.000

13.000

26.000

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa phân hạng

16.000

10.000

11.000

16.000

 

 

B3.3

Loại 3: Các Khoa: Y học dân tộc, Phục hôi chức nắng

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

23.000

9.000

11.500

23.000

 

 

2

Bệnh viện hạng III

18.500

7.000

9.000

18.500

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa phân hạng

14.000

8.000

10.000

14.000

 

 

B4

Loại 4: Ngày gường bệnh ngoại khoa, bỏng

 

 

 

 

 

 

B4.1

Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

76.500

46.000

54.000

76.500

 

 

B4.2

Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

51.000

20.000

25.500

51.000

 

 

2

Bệnh viện hạng III

38.000

15.000

19.000

38.000

 

 

B4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diên tích cơ thể

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

48.000

19.000

24.000

48.000

 

 

2

Bệnh viện hạng III

32.000

13.000

16.000

32.000

 

 

B4.4

Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

32.000

13.000

16.000

32.000

 

 

2

Bệnh viện hạng III

22.000

9.000

11.000

22.000

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

18.000

11.000

13.000

18.000

 

 

B5

Các phòng khám đa khoa khu vực

13.000

8.000

9.000

13.000

 

 

B6

Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã

7.500

5.000

7.500

7.500

 

 

PHẢN C

KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

 

 

 

 

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

 

C1.1

SIÊU ÂM:

 

 

 

 

 

03

1

Siêu âm 2 D, đen trăng. ( Đầu dò tính tỷ lệ 1/10.000)

23.500

23.500

23.500

23.500

 

04

2

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

222.000

222.000

222.000

222.000

 

 

C1.2

CHIỂU, CHỤP X-QUANG

 

 

 

 

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

 

 

 

05

1

Các ngón tay hoặc ngón chân

30.000

18.000

21.000

30.000

 

06

2

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

30.000

30.000

30.000

30.000

 

07

3

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

37.500

26.000

37.500

37.500

 

08

4

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

30.000

30.000

30.000

30.000

 

09

5

Bàn chân hoặc cô chân hoặc xương gót (hai tư thế)

37.500

26.000

37.500

37.500

 

10

6

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

37.500

37.500

37.500

37.500

 

11

7

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

37.500

26.000

37.500

37.500

 

12

8

Khung chậu

37.500

37.500

37.500

37.500

 

 

C1.2.2

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

 

 

 

13

1

Xương sọ (một tư thế)

30.000

30.000

30.000

30.000

 

14

2

Xương chũm, mỏm châm

30.000

30.000

30.000

30.000

 

15

3

Xương đá (một tư thế)

30.000

30.000

30.000

30.000

 

16

4

Khớp thái dương-hàm

30.000

30.000

30.000

30.000

 

17

5

Chụp ổ răng

30.000

18.000

21.000

30.000

 

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

 

 

 

18

1

Các đốt sống cổ

30.000

30.000

30.000

30.000

 

19

2

Các đốt sống ngực

37.500

37.500

37.500

37.500

 

20

3

Cột sống thăt lưng-cùng

37.500

37.500

37.500

37.500

 

21

4

Cột sống cùng-cụt

37.500

37.500

37.500

37.500

 

22

5

Chụp 2 đoạn liên tục

37.500

37.500

37.500

37.500

 

23

6

Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối

30.000

30.000

30.000

30.000

 

 

C1.2.4

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

 

 

 

 

24

1

Tim phổi thẳng

37.500

37.500

37.500

37.500

 

25

2

Tim phổi nghiêng

37.500

37.500

37.500

37.500

 

26

3

Xương ức hoặc xương sườn

37.500

37.500

37.500

37.500

 

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊÙ HÓA VÀ ĐƯỜNG MẢT

 

 

 

 

 

27

1

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

37.500

37.500

37.500

37.500

 

28

2

Chup hê tiêt niêu có tiêm thuôc cản quang (UIV)

237.000

95.000

118.500

237.000

 

29

3

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

231.000

92.000

115.500

231.000

 

30

4

Chụp bụng không chuẩn bị

37.500

37.500

37.500

37.500

 

31

5

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

78.000

78.000

78.000

78.000

 

32

6

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

92.000

92.000

92.000

92.000

 

33

7

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

128.000

77.000

90.000

128.000

 

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

 

 

 

 

34

1

Chụp vòm mũi họng

37.500

37.500

37.500

37.500

 

35

2

Chụp ống tai trong

37.500

37.500

37.500

37.500

 

36

3

Chụp họng hoặc thanh quản

37.500

37.500

37.500

37.500

 

37

4

Chụp CT Scanner đển 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

300.000

210.000

300.000

300.000

 

38

5

Chụp CT Scanner đển 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

522.000

522.000

522.000

522.000

 

39

6

Chụp X-quang số hóa 1 phim

52.000

36.000

52.000

52.000

 

40

7

Chụp X-quang số hóa 2 phim

74.000

52.000

74.000

74.000

 

41

8

Chụp X-quang số hóa 3 phim

96.000

67.000

96.000

96.000

 

42

9

Chụp hệ tiêt niệu có tiêm thuôc cản quang (UIV) số hóa

279.000

195.000

279.000

279.000

 

43

10

Chụp niệu quản - bê thận ngược dòng (UPR) sô hóa

252.000

176.000

252.000

252.000

 

44

11

Chụp thực quản có uông thuôc cản quang sô hóa

137.000

96.000

137.000

137.000

 

45

12

Chụp dạ dày-tá tràng có uông thuôc cản quang số hóa

137.000

96.000

137.000

137.000

 

46

13

Chụp khung đại tràng có thuôc cản quang sô hóa

173.000

121.000

173.000

173.000

 

47

14

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy.(Bao gồm cả thuốc cản quang)

1.278.000

895.000

1.278.000

1.278.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

 

 

 

48

1

Thông đái

41.500

17.000

21.000

41.500

Bao gồm cả sonde

49

2

Thụt tháo phân

26.000

16.000

18.000

26.000

 

50

3

Chọc hút hạch hoặc u

38.000

23.000

27.000

38.000

Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng

51

4

Chọc hút tế bào tuyến giáp

44.500

27.000

31.000

44.500

 

52

5

Chọc dò màng bụng hoặc màng phôi

63.000

25.000

31.500

63.000

 

53

6

Chọc rửa màng phổi

85.000

85.000

85.000

85.000

 

54

7

Chọc hút khí màng phổi

56.000

56.000

56.000

56.000

 

55

8

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

35.000

24.500

35.000

35.000

 

56

9

Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)

76.000

46.000

53.000

76.000

 

57

10

Nong niệu đạo và đặt thông đái. (bao gồm cả sonde)

94.000

38.000

47.000

94.000

 

58

11

Điêu trị sùi mào gà băng đốt điện, Plasma, Laser C02 (tính cho 1 -5 thương tổn)

81.000

57.000

81.000

81.000

 

59

12

Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)

400.000

400.000

400.000

400.000

 

60

13

Lọc màng bụng liên tục thông thường (thâm phân phúc mạc)

195.000

136.500

195.000

195.000

 

61

14

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

444.000

311.000

444.000

444.000

 

62

15

Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

237.000

237.000

237.000

237.000

 

63

16

Sinh thiết da

52.000

31.000

36.000

52.000

 

64

17

Sinh thiết hạch, u

84.500

34.000

42.000

84.500

 

65

18

Sinh thiết màng phổi

201.000

80.000

100.500

201.000

Bao gồm cả kim Sinh thiết dùng nhiều lần

66

19

Nội soi ô bụng

345.000

138.000

172.500

345.000

 

67

20

Nội soi ô bụng có sinh thiết

405.000

162.000

202.500

405.000

Bao gồm cả kim sinh thiết

68

21

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không Sinh thiết

96.000

67.000

96.000

96.000

 

69

22

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có Sinh thiết.

143.000

100.000

143.000

143.000

 

70

23

Nội soi đại trực tràng ông mêm không sinh thiết

120.000

72.000

84.000

120.000

 

71

24

Nội soi đại trực tràng ống mềm có Sinh thiết

172.000

103.000

120.000

172.000

Bao gồm cả kim Sinh thiết dùng nhiều lần

72

25

Nội soi trực tràng ống mềm không Sinh thiết

78.000

55.000

78.000

78.000

 

73

26

Nội soi trực tràng có sinh thiết

127.000

89.000

127.000

127.000

 

74

27

Nội soi bàng quang không sinh thiết

215.000

150.500

215.000

215.000

 

75

28

Nội soi bàng quang có sinh thiết

246.000

172.000

246.000

246.000

 

76

29

Nội soi bàng quang và găp dị vật hoặc lấy máu cục...

408.000

286.000

408.000

408.000

Bao gồm cả chi phí kìm găp dùng nhiều lần

77

30

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

325.000

227.500

325.000

325.000

Bao gồm cả ống kendan

78

31

Mở khí quản

367.000

257.000

367.000

367.000

Bao gồm cả Canuyn

79

32

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

438.000

307.000

438.000

438.000

Bao gồm cả chi phí dây dân dùng nhiều lần

80

33

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

618.000

433.000

618.000

618.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng

81

34

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng

504.000

353.000

504.000

504.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng

82

35

Thở máy (01 ngày điều trị)

350.000

350.000

350.000

350.000

 

83

36

Đặt nội khí quản

270.000

189.000

270.000

270.000

 

84

37

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

189.000

132.000

189.000

189.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiêu lần

85

38

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

570.000

399.000

570.000

570.000

Bao gồm cả kim Sinh thiết dùng nhiều lần

86

39

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

57.000

40.000

57.000

57.000

 

87

40

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

68.000

48.000

68.000

68.000

 

88

41

Thủ thuật Sinh thiết tủy xương

744.000

521.000

744.000

744.000

Bao gồm cả kim Sinh thiết dùng nhiều lần

89

42

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đô (chưa tính kim chọc hút tủy)

41.000

29.000

41.000

41.000

Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

90

43

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ

282.000

197.000

282.000

282.000

Bao gồm cả kim hút tủy dùng nhiều lần

91

44

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

143.000

100.000

143.000

143.000

 

92

45

Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dân của siêu âm

52.000

36.000

52.000

52.000

 

93

46

Thận nhân tạo câp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)

865.000

605.500

865.000

865.000

 

 

 

Ỹ HỘC DẪN TỘC- PHỤC HỐĨ CHỨC NẮNG

 

 

 

 

 

94

47

Chôn chỉ (cấy chỉ)

75.000

45.000

52.500

75.000

 

95

48

Châm (các phương pháp châm)

31.000

12.000

15.500

31.000

 

96

49

Điện châm

33.000

20.000

23.000

33.000

 

97

50

Thuỷ châm (không kể tiền thuốc)

16.000

16.000

16.000

16.000

 

98

51

Xoa bóp bấm huyệt

18.000

11.000

13.000

18.000

 

99

52

Hồng ngoại

15.000

15.000

15.000

15.000

 

100

53

Điện phân

16.000

10.000

11.000

16.000

 

101

54

Sóng ngăn

18.000

10.000

13.000

18.000

 

102

55

Laser châm

40.000

16.000

20.000

40.000

 

103

56

Tử ngoại

18.000

11.000

13.000

18.000

 

104

57

Điện xung

16.000

10.000

11.000

16.000

 

105

58

Tập vận động toàn thân (30 phút)

15.000

15.000

15.000

15.000

 

106

59

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

14.000

14.000

14.000

14.000

 

107

60

Siêu âm điều trị

26.000

10.000

13.000

26.000

 

108

61

Điện từ trường

16.000

10.000

11.000

16.000

 

109

62

Bó Farafin

32.000

13.000

16.000

32.000

 

110

63

Cứu (Ngải cứu /túi chườm)

18.000

18.000

18.000

18.000

 

111

64

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

C3

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

 

 

C3.1

NGOẠI KHOA

 

 

 

 

 

112

1

Cắt chỉ

29.000

29.000

29.000

29.000

 

113

2

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

39.000

27.000

39.000

39.000

 

114

3

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

52.000

36.000

52.000

52.000

 

115

4

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

68.000

48.000

68.000

68.000

 

116

5

Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

75.000

52.500

75.000

75.000

 

117

6

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

104.000

73.000

104.000

104.000

 

118

7

Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng

124.000

87.000

124.000

124.000

 

119

8

Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu

29.000

20.000

29.000

29.000

 

120

9

Tháo bột khác

25.000

25.000

25.000

25.000

 

121

10

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

101.000

61.000

71.000

101.000

 

122

11

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm

130.000

78.000

91.000

130.000

 

123

12

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

137.000

82.000

96.000

137.000

 

124

13

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm

150.000

90.000

105.000

150.000

 

125

14

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

117.000

117.000

117.000

117.000

 

126

15

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

68.000

41.000

48.000

68.000

 

127

16

Cắt phymosis

117.000

117.000

117.000

117.000

 

128

17

Thắt các búi trĩ hậu môn

143.000

143.000

143.000

143.000

 

129

18

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán)

37.000

26.000

37.000

37.000

 

130

19

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền)

153.000

107.000

153.000

153.000

 

131

20

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

46.000

32.000

46.000

46.000

 

132

21

Nắn trật khớp vai (bột liền)

146.000

102.000

146.000

146.000

 

133

22

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cô chân/ khớp gối (bột tự cán)

42.000

29.000

42.000

42.000

 

134

23

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cô chân/ khớp gối (bột liền)

107.000

75.000

107.000

107.000

 

135

24

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

117.000

82.000

117.000

117.000

 

136

25

Nắn trật khớp háng (bột liền)

455.000

318.500

455.000

455.000

 

137

26

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán)

117.000

82.000

117.000

117.000

 

138

27

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền)

358.000

251.000

358.000

358.000

 

139

28

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

46.000

32.000

46.000

46.000

 

140

29

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

107.000

75.000

107.000

107.000

 

141

30

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

46.000

32.000

46.000

46.000

 

142

31

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

107.000

75.000

107.000

107.000

 

143

32

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

38.000

27.000

38.000

38.000

 

144

33

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

107.000

75.000

107.000

107.000

 

145

34

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán)

36.000

25.000

36.000

36.000

 

146

35

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền)

91.000

64.000

91.000

91.000

 

147

36

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

91.000

64.000

91.000

91.000

 

148

37

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

387.000

271.000

387.000

387.000

 

149

38

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

202.000

121.000

141.000

202.000

 

150

39

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

322.000

225.000

322.000

322.000

 

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

 

 

 

151

1

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

68.000

48.000

68.000

68.000

 

152

2

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

159.000

111.000

159.000

159.000

 

153

3

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

341.000

341.000

341.000

341.000

 

154

4

Đỡ đẻ ngôi ngược

377.000

377.000

377.000

377.000

 

155

5

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

416.000

291.000

416.000

416.000

 

156

6

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

345.000

241.500

345.000

345.000

 

157

7

Chích apxe tuyến vú

78.000

78.000

78.000

78.000

 

158

8

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cô tử cung

140.000

140.000

140.000

140.000

 

159

9

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

 

160

10

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

161

11

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

101.000

71.000

101.000

101.000

 

162

12

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

280.000

196.000

280.000

280.000

 

 

C3.3

MẮT

 

 

 

 

 

163

1

Đo nhãn áp

10.000

10.000

10.000

10.000

 

164

2

Đo Javal

10.000

10.000

10.000

10.000

 

165

3

Đo thị trường, ám điểm

9.000

9.000

9.000

9.000

 

166

4

Thử kính loạn thị

7.000

7.000

7.000

7.000

 

167

5

Soi đáy mắt

14.000

14.000

14.000

14.000

 

168

6

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

11.000

11.000

11.000

11.000

Chưa tính thuốc tiêm

169

7

Tiêm dưới kết mạc một mắt

12.000

12.000

12.000

12.000

Chưa tính thuốc tiêm

170

8

Thông lệ đạo một mắt

22.000

22.000

22.000

22.000

 

171

9

Thông lệ đạo hai mắt

38.000

38.000

38.000

38.000

 

172

10

Chích chăp/ lẹo

29.000

29.000

29.000

29.000

 

173

11

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

17.000

17.000

17.000

17.000

 

174

12

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

20.000

20.000

20.000

20.000

 

175

13

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

143.000

86.000

100.000

143.000

 

176

14

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê (Chưa tính chi phí màng ối).

432.000

302.000

432.000

432.000

Các dịch vụ từ số thứ tự 14 đển 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại

177

15

Mổ quặm 1 mi - gây tê

228.000

91.000

114.000

228.000

 

178

16

Mổ quặm 2 mi - gây tê

328.000

131.000

164.000

328.000

 

179

17

Mổ quặm 3 mi - gây tê

439.000

176.000

219.500

439.000

 

180

18

Mổ quặm 4 mi - gây tê

514.000

206.000

257.000

514.000

 

181

19

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

400.000

280.000

400.000

400.000

 

182

20

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

748.000

524.000

748.000

748.000

 

183

21

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

348.000

244.000

348.000

348.000

 

184

22

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

683.000

478.000

683.000

683.000

 

185

23

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

390.000

273.000

390.000

390.000

 

186

24

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

468.000

328.000

468.000

468.000

 

187

25

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

767.000

537.000

767.000

767.000

Chưa tính chi phí màng ối

188

26

Mổ quặm 1 mi - gây mê

566.000

396.000

566.000

566.000

 

189

27

Mổ quặm 2 mi - gây mê

650.000

455.000

650.000

650.000

 

190

28

Mổ quặm 3 mi - gây mê

754.000

528.000

754.000

754.000

 

191

29

Mổ quặm 4 mi - gây mê

832.000

582.000

832.000

832.000

 

 

C3.4

TAI - MŨI - HỌNG

 

 

 

 

 

192

1

Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)

85.000

85.000

85.000

85.000

 

193

2

Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

85.000

85.000

85.000

85.000

 

194

3

Cắt Amiđan (gây tê)

101.000

101.000

101.000

101.000

 

195

4

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

111.000

78.000

111.000

111.000

 

196

5

Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)

117.000

82.000

117.000

117.000

 

197

6

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

49.000

34.000

49.000

49.000

 

198

7

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

93.000

65.000

93.000

93.000

 

199

8

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

81.000

49.000

57.000

81.000

 

200

9

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

345.000

138.000

172.500

345.000

 

201

10

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

78.000

55.000

78.000

78.000

 

202

11

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

105.000

73.500

105.000

105.000

 

203

12

Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng

94.000

66.000

94.000

94.000

 

204

13

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

138.000

97.000

138.000

138.000

 

205

14

Nội soi cắt polype mũi gây tê

123.000

86.000

123.000

123.000

 

206

15

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

254.000

178.000

254.000

254.000

 

207

16

Nạo VA gây mê

315.000

220.500

315.000

315.000

 

208

17

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

282.000

197.000

282.000

282.000

 

209

18

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

294.000

206.000

294.000

294.000

 

210

19

Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng

306.000

214.000

306.000

306.000

 

211

20

Nội soi cắt polype mũi gây mê

237.000

166.000

237.000

237.000

 

212

21

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

371.000

260.000

371.000

371.000

 

213

22

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

371.000

260.000

371.000

371.000

 

214

23

Cắt Amiđan (gây mê)

429.000

300.000

429.000

429.000

 

215

24

Nội soi đốt điện cuôn mũi/ cắt cuôn mũi gây mê

318.000

223.000

318.000

318.000

 

216

25

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

484.000

339.000

484.000

484.000

 

 

C3.5

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

 

 

 

C3.5.1

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

 

 

 

217

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

14.000

8.000

10.000

14.000

 

218

2

Nhổ răng số 8 bình thường

68.000

41.000

48.000

68.000

 

219

3

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

124.000

74.000

87.000

124.000

 

220

4

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm

33.000

33.000

33.000

33.000

 

221

5

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

59.000

59.000

59.000

59.000

 

222

6

Rửa chấm thuôc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

C3.5.2

Răng giả tháo lắp

 

 

 

 

 

223

1

Một răng

150.000

150.000

150.000

150.000

Từ 02 răng trở lên, mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo

 

C3.5.3

Răng giả cố định

 

 

 

 

 

224

1

Răng chốt đơn giản

146.000

146.000

146.000

146.000

 

225

2

Mũ chụp nhựa

168.000

127.000

168.000

168.000

 

226

3

Mũ chụp kim loại

198.000

198.000

198.000

198.000

 

 

C3.5.4

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

 

 

 

227

1

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

94.000

94.000

94.000

94.000

 

228

2

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

130.000

130.000

130.000

130.000

 

229

3

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

124.000

124.000

124.000

124.000

 

230

4

Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm

163.000

163.000

163.000

163.000

 

 

C4

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC (THEO SỐ THỨ Tự CỦA TT 04 TỪ: 270-277) (Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thê, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4.1

PHẪU THUẬT

 

 

 

 

 

 

C4.1.1

NGOẠI TỔNG HỢP

 

 

 

 

 

231

1

Phẫu thuật tán sỏi niệu quản qua nội soi đường dưới (chưa tính Sonde JJ)

870.000

609.000

870.000

870.000

 

232

2

Phẫu thuật tháo lồng ruột băng hơi băng gây mê nội khí quản

1.660.000

1.162.000

1.660.000

1.660.000

 

233

3

Phẫu thuật viêm ruột thừa cấp (mổ nội soi)

2.060.000

2.060.000

2.060.000

2.060.000

 

234

4

Phâu thuật viêm phúc mạc do ruột thừa (mô nội soi)

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

 

235

5

Phẫu thuật sỏi túi mật (mổ hở)

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

 

236

6

Phẫu thuật cắt túi mật nội soi do sỏi hoặc polyp

1.990.000

1.393.000

1.990.000

1.990.000

 

237

7

Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng qua nội soi

1.990.000

1.393.000

1.990.000

1.990.000

 

238

8

Phẫu thuật sỏi ống mật chủ (mổ hở)

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

239

9

Phẫu thuật sỏi ống mật chủ (mổ nội soi)

2.160.000

1.512.000

2.160.000

2.160.000

 

240

10

Phâu thuật viêm phúc mạc do thủng dạ dày (mô hở)

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

241

11

Phâu thuật viêm phúc mạc do thủng dạ dày (mô nội soi)

2.110.000

2.110.000

2.110.000

2.110.000

 

242

12

Phẫu thuật cắt dạ dày bán phần

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

243

13

Phẫu thuật cắt k vú

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

244

14

Phẫu thuật tăc ruột

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

245

15

Phẫu thuật lấy sỏi thận

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

246

16

Phâu thuật lây sỏi niệu quản sát thành bàng quang

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

247

17

Phẫu thuật cắt bàng quang bán phần

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000

 

248

18

Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000

 

249

19

Phẫu thuật bóc bướu lành tiền liệt tuyến

2.490.000

2.490.000

2.490.000

2.490.000

 

250

20

Phẫu thuật vỡ bàng quang

2.160.000

2.160.000

2.160.000

2.160.000

 

251

21

Phẫu thuật vỡ bàng quang qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000

 

252

22

Phâu thuật lây sỏi niệu quản qua nội soi hông lưng

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000

 

253

23

Phâu thuật cắt thận, tuyến thượng thận qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000

 

254

24

Phẫu thuật hẹp bể thận, niệu quản qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000

 

255

25

Phẫu thuật cắt thận

2.065.000

2.065.000

2.065.000

2.065.000

 

256

26

Phẫu thuật vết thương thận, niệu quản

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

257

27

Phẫu thuật tạo hình niệu quản

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000

 

258

28

Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước

1.370.000

959.000

1.370.000

1.370.000

 

259

29

Phẫu thuật cắt nối niệu đạo sau

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

260

30

Phẫu thuật tinh hoàn ẩn 1 bên

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000

 

261

31

Cắt u máu, u bạch huyêt vùng cô, nách, bẹn có đk >10 (trẻ em)

2.460.000

1.722.000

2.460.000

2.460.000

 

262

32

Phâu thuật vết thương thâu bụng, chân thương bụng kín ở trẻ em

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

263

33

Phâu thuật viêm phúc mạc do thủng đường tiêu hóa ở trẻ em

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

264

34

Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm ngực

1.910.000

1.910.000

1.910.000

1.910.000

 

265

35

Phẫu thuật mở lồng ngực khâu phổi hoặc vết thương tim

2.160.000

1.512.000

2.160.000

2.160.000

 

266

36

Phẫu thuật khâu lổ thủng dạ dày hoặc tá tràng (nội soi)

2.070.000

2.070.000

2.070.000

2.070.000

 

267

37

Phẫu thuật khâu ruột non hoặc cắt đoạn ruột non

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

268

38

Phẫu thuật cắt đại tràng nối ngay

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

269

39

Phâu thuật cắt chỏm nang gan hoặc nang thận (nội soi)

2.153.000

2.153.000

2.153.000

2.153.000

 

270

40

Phẫu thuật vết thương thấu bụng ở người lớn

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

271

41

Phẫu thuật chấn thương bụng kín

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

272

42

Phâu thuật khâu vỡ gan hoặc cắt gan không điển hình do chấn thương

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

273

43

Phâu thuật cắt lách do chân thương hoặc bệnh lý

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

274

44

Phâu thuật nôi nang tụy - hông tràng hoặc túi mật - hổng tràng

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000

 

275

45

Phẫu thuật Longo cải tiến

1.510.000

1.057.000

1.510.000

1.510.000

 

276

46

Phẫu thuật hạ bóng trực tràng (Penax cải tiến)

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000

 

277

47

Phẫu thuật viêm phúc mạc do ruột thừa (mổ hở)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

278

48

Phẫu thuật viêm ruột thừa cấp (mổ hở)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

279

49

Phâu thuật thoát vị bẹn hoặc đùi (chưa kê lưới tái tạo)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

280

50

Phẫu thuật cắt trĩ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

281

51

Phẫu thuật bướu cổ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

282

52

Rò hậu môn

1.280.000

1.280.000

1.280.000

1.280.000

 

283

53

Phâu thuật lây sỏi niệu quản đoạn lưng hoặc chậu

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

284

54

Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

285

55

Phẫu thuật tràn dịch tinh hoàn

1.400.000

980.000

1.400.000

1.400.000

 

286

56

Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn

1.400.000

980.000

1.400.000

1.400.000

 

287

57

Phẫu thuật vỡ vật hang

1.370.000

959.000

1.370.000

1.370.000

 

288

58

Phâu thuật thoát vị bẹn hoặc nang thừng tinh hoặc tinh mạc nước

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

289

59

Phâu thuật làm hậu môn nhân tạo câp cứu ở trẻ sơ sinh

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

 

290

60

Phẫu thuật tăc ruột các loại ở trẻ em

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

291

61

Phẫu thuật nang ống mật chủ

1.400.000