Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 116/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Minh Sơn
Ngày ban hành: 28/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2019/NQ-ND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 364/2011/NQ-HĐND NGÀY 18/3/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC MIỄN PHÍ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu v biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Phí và lệ phí; Quyết định s 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Th tướng Chính phủ bãi bỏ một s văn bản quy phạm pháp luật do Th tướng Chính phủ ban hành;

t đề nghị của UBND tnh tại T trình s 274/TTr-UBND ngày 06/8/2019; Báo cáo thm tra số 1021/BC-KTNS ngày 26/8/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết s364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn phí xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 08/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thưng vụ Quốc hội; Chính ph;
-
UB: Kinh tế; Tài chính -Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Ki
m tra Văn bn QPPL-Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ t
nh ủy; TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tnh; Đoàn ĐBQH tnh;
-
Đại biểu HĐND tnh; Các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Huyện
ủy, Thành y; HĐND; UBND các huyện, thành phố; TT Đảng y; HĐND; UBND các xã, phường, th trấn;
- Các Trung tâm: Th
ông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Tứ 450b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Minh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182