Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Thanh Quang
Ngày ban hành: 08/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng thu phí

Tổ chức, cá nhân có hàng hóa, phương tiện sử dụng tại cảng cá.

Điều 2. Đơn vị thu phí

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng cá.

Điều 3. Mức thu phí

1. Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng như sau:

a) Có công suất dưới 20 CV : 8.000 đồng;

b) Có công suất từ 20 CV đến 50 CV: 15.000 đồng;

c) Có công suất trên 50 CV đến 90 CV: 30.000 đồng;

d) Có công suất trên 90 CV đến 200 CV: 50.000 đồng;

đ) Có công suất trên 200 CV: 80.000 đồng.

2. Đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng như sau:

a) Có trọng tải dưới 5 tấn : 15.000 đồng;

b) Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn: 30.000 đồng;

c) Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn : 80.000 đồng;

d) Có trọng tải trên 100 tấn : 130.000 đồng;

3. Đối với phương tiện vận tải, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng như sau:

- Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng : 2.000 đồng;

- Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn: 8.000 đồng;

- Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn : 15.000 đồng;

- Phương tiện có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn : 25.000 đồng;

- Phương tiện có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn : 30.000 đồng;

- Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn : 40.000 đồng;

4. Đối với hàng hóa qua cảng, mức thu như sau:

- Hàng thủy sản, động vật tươi sống : 15.000 đồng/tấn;

- Hàng hóa là Container : 55.000 đồng/container;

- Các loại hàng hóa khác : 6.000 đồng/tấn.

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Phí sử dụng cảng cá là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 100% số tiền phí thu được để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý, đầu tư, sử dụng cảng cá theo chế độ quy định.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204