Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 106/2008/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 11/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN VÀ MIỄN MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị về việc rà soát, miễn giảm các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau:

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND14, ngày 12/7/1997 của HĐND tỉnh Bắc Ninh, khoá XIV về ban hành văn bản quy định về huy động và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông.

- Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 37/2005/NQ-HĐND16, ngày 26/7/2005 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/NQ-HĐND14, ngày 12/7/1997 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIV.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND14, ngày 23/7/1998 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIV về quy định mức thu và sử dụng học phí, tiền xây dựng, lệ phí tuyển sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Miễn các loại phí, lệ phí: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí địa chính; Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân cho các đối tượng theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2008.

Các điều trong các văn bản trước đây trái với các nội dung quy định tại Nghị quyết này để bị bãi bỏ/

Điều 4. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 ngày 11/04/2008 bãi bỏ văn bản và miễn phí lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.797

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!