Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu Hồ Chí Minh

Số hiệu: 10/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 4602/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 809/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ  Chí Minh)

b) Phạm vi áp dụng: Cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mức thu phí:

Số TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu

 

 Container 20ft

đồng/cont

2.200.000

 

 Container 40ft

đồng/cont

4.400.000

 

 Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

50.000

2

Hàng hóa xuất nhập khẩu

 

 

2.1

Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM

 

 Container 20ft

đồng/cont

500.000

 

 Container 40ft

đồng/cont

1.000.000

 

 Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

30.000

2.2

Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM

 

Container 20ft

đồng/cont

250.000

 

Container 40ft

đồng/cont

500.000

 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

15.000

3. Trường hợp miễn thu phí:

Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

4. Quản lý phí và sử dụng nguồn thu:

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn đơn vị để giao nhiệm vụ thu phí đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị được chọn kiêm thêm nhiệm vụ thu phí và hạn chế tối đa phát sinh chi phí cho bộ phận thu phí. b) Hình thức thanh toán:

Không dùng tiền mặt, thanh toán qua hệ thống 24/7 của Hải quan thành phố. c) Sử dụng nguồn thu:

Về số thu nộp vào ngân sách thành phố: Toàn bộ số thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh sau khi trừ chi phí phục vụ công tác thu phí được nộp vào ngân sách Thành phố để quản lý và bố trí sử dụng có mục tiêu cho đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn Thành phố.

Về tỷ lệ trích để lại số thu phục vụ cho công tác thu phí: Trong thời gian chưa có số liệu dự toán thu, chi thực tế từ việc thu phí, giao Ủy ban nhân dân thành phố điều hành việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tiền phí phục vụ công tác thu phí bảo đảm đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các văn bản hướng dẫn liên quan với tổng số tiền trích để lại cho đơn vị thu phí tối đa không quá 1,5% trên tổng số phí thu được. Sau một năm thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá lại tình hình thu phí và chi phí phục vụ công tác thu phí để xác định tỷ lệ trích để lại cho phù hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Việc quản lý, sử dụng tiền phí được trích để lại phục vụ công tác thu phí bảo đảm đúng quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

d) Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí:

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ Phí; Điều 3, Chương II Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và các văn bản liên quan.

đ) Công khai chế độ thu phí:

Thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí.

5. Thời gian thu phí: Từ 00 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời và đồng bộ trên địa bàn thành phố; có giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ và bố trí số thu phí thu được sau khi trích tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí sử dụng có mục tiêu cho đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn thành phố.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu xây dựng mức thu phí đối với đối tượng là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vận chuyển nội địa sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sớm trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

 

PEOPLE’S COUNCIL OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 10/2020/NQ-HDND

Ho Chi Minh city, December 9, 2020

 

RESOLUTION

REGARDING INTRODUCTION OF FEES FOR USE OF PUBLIC SEAPORT INFRASTRUCTURE AND UTILITIES IN SEA BORDER-GATE AREAS OF HO CHI MINH CITY

TWENTY-THIRD MEETING OF 9TH PEOPLE’S COUNCIL OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on Issuance of Legislative Documents dated June 22, 2015;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016, elaborating on implementation of certain articles of the Law on State Budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Circular No. 85/2019/TT-BTC dated November 29, 2019 of the Minister of Finance, providing instructions about fees and charges under the decision-making authority of the People's Councils of provinces and centrally-affiliated cities;

In the light of the Report No. 4602/TTr-UBND dated December 3, 2020 of the People’s Committee of Ho Chi Minh city regarding introduction of fees for use of public seaport infrastructure and utilities in sea border-gate areas within the territory of Ho Chi Minh city; the Verification Report No. 809/BC-HDND dated December 6, 2020 of the Economy – Budget Committee of the People’s Council of Ho Chi Minh city and opinions given by members of the People’s Council of Ho Chi Minh city in the meeting.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approving of the introduction of fees for use of public seaport infrastructure and utilities in sea border-gate areas within the territory of Ho Chi Minh city, specifically as follows:

1. Subjects and scope of application:

a) Fee payers:

Institutional or individual merchants of temporarily imported – exported goods, goods under merchanting, merchandise in bonded warehouses or goods in transit that use seaport infrastructure in border-gate areas within Ho Chi Minh city.

Institutional or individual merchants of imports and exports that use seaport infrastructure in sea border-gate areas within Ho Chi Minh city (including entities and persons opening customs declarations in and outside Ho Chi Minh city).

b) Scope of application: Seaports located within Ho Chi Minh city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Description of merchandise

Units of measure

Amounts

1

Temporarily imported, re-exported merchandise, merchandise in bonded warehouses, in transit and merchandise for merchanting trades

 

 Container 20ft

VND/cont

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 Container 40ft

VND/cont

4,400,000

 

 Liquid and non-containerized bulk cargo

VND/tonne

50,000

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.1

Exported or imported cargo with customs declarations opened outside of Ho Chi Minh city

 

 Container 20ft

VND/cont

500,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND/cont

1,000,000

 

 Liquid and non-containerized bulk cargo

VND/tonne

30,000

2.2

Exported or imported cargo with customs declarations opened in Ho Chi Minh city

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND/cont

250,000

 

Container 40ft

VND/cont

500,000

 

Liquid and non-containerized bulk cargo

VND/tonne

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fee exemption cases:

Merchandise imported for direct use in national defense and security activities; exported or imported to ensure social security, mitigate consequences of natural disasters, calamities and diseases, shall be qualified for fee exemption.

4. Management and use of fees:

a) Authorized fee collection units:

Mandating the city People’s Committee to designate a unit to perform the task of collection of fees in accordance with laws; use that unit’s existing machinery for performing the additional task of collection of fees and minimize costs and expenses incurred during the fee collection unit’s operations.

b) Payment method:

Either non-cash payment or payment via the 24/7 payment service system of the city’s Customs is accepted.

c) Use of fees:

As regards fees paid into the city's budget: All fees for use of seaport infrastructure in border gate areas within Ho Chi Minh city less costs and expenses incurred from fee collection activities shall be remitted into the city’s budget for its management and targeted use thereof to serve the purposes of investment in construction and renovation of traffic infrastructure connected to seaports throughout the city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Management and use of fees retained for fee collection activities must conform to regulations of the Law on Fees and Charges and other relevant guiding documents.

d) Registration, declaration, collection, remittance and settlement of fees:

These processes must be subject to the Law on Fees and Charges; Article 3, Chapter II in the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016, specifying and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Fees and Charges, and other relevant documents.

dd) Public disclosure of fee collection regime:

Such details as description of fees, fee amounts, methods and regulatory instruments on fee collection must be made available to the public at collection venues and on websites of authorized fee collection units.

5. Collection time: From 00:00 AM, July 1, 2021.

Article 2. Mandating the city People’s Committee to:

1. Lead and undertake implementation of this Resolution, ensuring public disclosure, transparency, timeliness and consistency throughout the city; take measures to collect fees in a correct and sufficient manner, and arrange fees remaining after setting aside a portion of fees for collection units’ targeted use in their investment in construction and renovation of traffic infrastructure connected to seaports within the city.

2. Direct researches aimed to determine fee amounts collected from institutional and individual merchants of domestic freight using public seaport infrastructure and utilities in sea border-gate areas within Ho Chi Minh city, and soon submit them to the city People’s Council to seek its decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The Standing Committee of the city People’s Council, other Committees, Groups of delegates and delegates of the People’s Council shall closely supervise the implementation of this Resolution.

This Resolution is passed in the twenty-third meeting of the 9th People's Council of Ho Chi Minh city on December 9, 2020 and is entering into force as from January 1, 2021./.

 

 

CHAIRWOMAN
Nguyen Thi Le

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.386

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!