Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh theo Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 08/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Thân Văn Khoa
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nư­ớc ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại Phẫu thuật và Thủ thuật; Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế; Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế về việc Ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 30/6/2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi mức thu 07 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND (Tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này).

2. Bổ sung mức thu 04 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vào Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND (Tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này).

3. Bổ sung mức thu 05 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vào Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND (Tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết này).

4. Bổ sung mức thu 12 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vào Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND (Tại Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết này).

5. Bổ sung mức thu 27 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vào Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND (Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI MỨC THU 07 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC PHỤ LỤC SỐ 01, 02 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2012/NQ-HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT

Danh mục

Mức thu (đồng)

I

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

1

Siêu âm

27.000

II

HÓA SINH

 

1

CEA

60.000

2

Insuline

56.000

3

PSA

63.000

4

Lipase

41.000

III

NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

1

Chi phí điều hòa

9.000

IV

SẢN - PHỤ KHOA

 

1

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.162.000

 

PHỤ LỤC SỐ 02

BỔ SUNG MỨC THU 04 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀO PHỤ LỤC SỐ 01 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2012/NQ-HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT

STT theo mục

Danh mục

 Mức thu (đồng)

 

C5

XÉT NGHIỆM

 

 

I

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

 

1

1

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số

 30.000

2

2

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số

 31.000

3

3

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động 24 thông số

 32.000

4

4

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động 28 thông số

 33.000

 

PHỤ LỤC SỐ 03

BỔ SUNG MỨC THU 05 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀO PHỤ LỤC SỐ 02 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2012/NQ-HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT

STT theo mục

Danh mục

 Mức thu (đồng)

 

I

GIẢI PHẪU BỆNH

 

1

1

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

 180.000

 

II

THẬN

 

2

1

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)

 1.250.000

 

III

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

3

1

Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác - Bằng kim sinh thiết)

 1.250.000

 

C5

XÉT NGHIỆM

 

 

I

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

 

4

1

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính )

 130.000

 

II

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

 

5

1

Xác định Gonaldotropin để chuẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học - miễn dịch

 18.000

 

PHỤ LỤC SỐ 04

BỔ SUNG MỨC THU 12 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀO PHỤ LỤC SỐ 03 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2012/NQ-HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT

STT theo mục

Danh mục

 Mức thu (đồng)

 

C4

Phần C4, Phụ lục số 03, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND:

 

 

 

(Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)

 

 

I

NGOẠI TỔNG HỢP

 

1

1

Cắt đại tràng qua nội soi

 2.400.000

 

II

NGOẠI CHẤN THƯƠNG

 

2

1

Phẫu thuật vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán

 2.970.000

3

2

Phẫu thuật gãy, trật đốt sống cổ, mỏm nha

 2.700.000

4

3

Tạo hình và ghép xương, mỡ và các vật liệu khác

 2.760.000

5

4

Giải phóng chèn ép kết hợp nẹp vít xương chấn thương cột sống cổ

 2.400.000

6

5

Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ

 2.200.000

 

III

UNG BƯỚU

 

7

1

Mở thông ruột non nuôi dưỡng

 1.300.000

8

2

Phẫu thuật nội soi cắt đốt ung thư bàng quang nông kết hợp với bơm BCG nội bàng quang

 1.800.000

 

IV

MẮT - RĂNG - HÀM - MẶT

 

9

1

Thủ thuật soi góc tiền phòng

 78.000

10

2

Điều trị viêm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm bằng bơm rửa qua lỗ ống tuyến nhiều lần

 430.000

11

3

Mài chỉnh khớp cắn

 208.000

12

4

Cắt cuống răng hàng loạt từ 4 răng trở lên

 488.000

 

PHỤ LỤC SỐ 05

BỔ SUNG MỨC THU 27 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀO PHỤ LỤC SỐ 04 CỦA NGHỊ QUYẾT 07/2012/NQ-HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT

STT theo mục

Danh mục

 Mức thu (đồng)

 

I

NGOẠI TỔNG HỢP

 

1

1

Mổ nội soi thắt tĩnh mạch tinh

 1.560.000

2

2

Mổ tạo hình niệu quản/ tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản

 1.545.000

3

3

Cắt bỏ túi mật (mổ mở )

 1.050.000

4

4

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản sau phúc mạc

 2.650.000

 

II

NGOẠI CHẤN THƯƠNG

 

5

1

Phẫu thuật can thiệp mạch máu, thần kinh trong chấn thương gãy liên lồi cầu

 2.040.000

6

2

Phẫu thuật vỡ mấu động lớn xương cánh tay

 1.940.000

7

3

Phẫu thuật gãy Dupuytren

 1.960.000

8

4

Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh có chốt ngang trong gãy xương cẳng chân

 1.990.000

9

5

Phẫu thuật bong lóc da đầu diện rộng

 1.380.000

10

6

Phẫu thuật dẫn lưu não thất, ổ bụng

 1.200.000

11

7

Phẫu thuật nâng xương sọ lún (người lớn)

 1.010.000

12

8

Phẫu thuật néo ép mỏm khuỷu

 1.970.000

13

9

Phẫu thuật chuyển vạt da, cơ có cuống mạch che phủ khuyết hổng

 1.850.000

14

10

Phẫu thuật lấy dị vật (mảnh đạn, mảnh kim loại…)

 1.100.000

 

III

MẮT

 

15

1

Cắt chỉ kết mạc

 7.000

 

IV

Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

16

1

Sắc thuốc thang

 6.000

 

V

SẢN - PHỤ KHOA

 

17

1

Phẫu thuật cắt tử cung bán phần đơn thuần

 660.000

 

VI

XÉT NGHIỆM

 

 

 

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

 

18

1

Thời gian máu đông

 4.000

19

2

Xét nghiệm PH Máu

 30.000

20

3

HBsAg (ELISA)

 45.000

 

 

XÉT NGHIỆM VI SINH

 

21

1

Test sắc ký miễn dịch IGM CĐ viêm não Nhật Bản B

 110.000

22

2

Test Dengue NS1AG

 110.000

23

3

Xác định mỡ trong phân

 47.000

24

4

Cấy máu bằng máy cấy tự động

 280.000

25

5

PCR chẩn đoán Virus cúm A( H1N1, H5N1, H7N9, H2N2), Denguae, viêm não Nhật Bản B

 800.000

26

6

Định lượng virus HIV (cho điều trị ARV)

 635.000

 

XII

KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ

 

27

1

Kích thích xuyên sọ

 35.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh theo Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.651

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.162