Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Hồ Chí Minh

Số hiệu: 07/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 07/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2022/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2020/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2147/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 494/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 như sau:

"a) Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh;

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh".

2. Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 như sau:

“b) Phạm vi áp dụng: Khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Mức thu phí:

STT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập; hàng quá cảnh

a

Container 20ft

đồng/cont

2.200.000

b

Container 40ft

đồng/cont

4.400.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

50.000

2

Hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu được đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Thành phố (không đưa vào kho ngoại quan và khu vực trung chuyển)

a

Container 20ft

đồng/cont

250.000

b

Container 40ft

đồng/cont

500.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

15.000

3

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a

Container 20ft

đồng/cont

250.000

b

Container 40ft

đồng/cont

500.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

15.000

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Trường hợp miễn, giảm thu phí

a) Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh;

b) Miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy;

c) Giảm 50% mức phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm một số vấn đề sau:

a) Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện;

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện thu đúng, thu đủ các đối tượng nộp phí theo quy định. Quá trình thực hiện thu phí cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa tại các khu vực của khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

c) Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 8 năm 2022./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Các Ban HĐND TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Thủ trưởng các Sở, ngành TP.HCM;
- Thường trực HĐND thành phố Thủ Đức và 5 huyện;
- Thường trực UBND, UBMTTQVN Thành phố Thủ Đức, quận - huyện;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT, (Phòng CTHĐND-TDuyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

THE People's Council
OF HO CHI MINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 07/2022/NQ-HDND

Ho Chi Minh City, July 07, 2022

 

RESOLUTION

ON AMENDMENTS TO CLAUSES 1, 2 AND 3 ARTICLE 1 OF RESOLUTION NO. 10/2020/NQ-HDND DATED DECEMBER 09, 2020 OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF HO CHI MINH CITY REGARDING INTRODUCTION OF FEES FOR USE OF PUBLIC SEAPORT INFRASTRUCTURE AND UTILITIES AT SEAPORT AREAS OF HO CHI MINH CITY

THE SIXTH MEETING OF THE 10TH PEOPLE'S COUNCIL OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 22, 2015; The Law on amendments to certain Articles of Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 18, 2020;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2007 of the Government providing detailed regulations and implementation measures of the Law on Promulgation of Legislative Documents; Decree No. 154/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government of Vietnam amending certain articles of Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 of the Government of Vietnam providing detailed regulations and implementation measures of the Law on Promulgation of Legislative Documents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 of the Government of Vietnam providing detailed regulations and implementation guidance of certain Articles of the Law on State Budget;

Pursuant to Circular No. 85/2019/TT-BTC dated November 29, 2019 of the Ministry of Finance providing guidance on fees and charges under competence in decision of the People's Councils of provinces and central-affiliated cities;

Considering Statement No. 2147/TTr-UBND dated June 29, 2022 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on amendments to Clauses 1, 2 and 3 Article 1 of Resolution No. 10/2020/NQ-HDND dated December 09, 2020 of the People's Council of Ho Chi Minh City regarding introduction of fees for use of public seaport infrastructure and utilities at seaport areas of Ho Chi Minh City; Verification Report No. 494/BC-HDND dated July 05, 2022 of the Economy – Budget Committee of the People’s Council of Ho Chi Minh City and opinions given by members of the People’s Council of Ho Chi Minh City in the meeting.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Amendments to Clauses 1, 2 and 3 Article 1 of Resolution No. 10/2020/NQ-HDND dated December 09, 2020 of the People's Council of Ho Chi Minh City regarding introduction of fees for use of public seaport infrastructure and utilities at seaport areas of Ho Chi Minh City

1. Amendments to Point a Clause 1 Article 1:

“a) Fee  payers

Organizations and individuals trading in temporarily imported goods, temporarily exported goods, goods under merchanting trade, goods in bonded warehouses or goods in transit that use public seaport infrastructure and utilities at seaport areas within Ho Chi Minh City;

Organizations and individuals trading in imports and exports that use public seaport infrastructure and utilities at seaport areas within Ho Chi Minh City”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“b) Scope of application: Seaport areas in Ho Chi Minh City”.

3. Amendments to Clause 2 Article 1:

“2. Fees amounts:

No.

Types of goods

Unit

Rate

1

Temporarily imported goods, temporarily exported goods: goods in transit

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 20ft container

VND/cont

2.200.000

b

 40ft container

VND/cont

4.400.000

c

Liquid cargo and bulk cargo; less than container loads of multiple owners

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.50.000

2

Goods sent to bonded warehouses, goods under merchanting trade transferred to storages of seaports  in Ho Chi Minh City (outside bonded warehouses and entrepôts)

a

20ft container

VND/cont

250.000

b

40ft container

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.500.000

c

Liquid cargo and bulk cargo; less than container loads of multiple owners

VND/tonne

15.000

3

Imports and exports

a

20ft container

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.250.000

b

40ft container

VND/cont

500.000

c

Liquid cargo and bulk cargo; less than container loads of multiple owners

VND/tonne

15.000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“3. Cases of fee exemption and reduction

a) Goods imported for direct use in national defense and security activities; exported or imported serving assurance of social security, mitigating consequences of natural disasters, calamities and diseases, shall be qualified for fee exemption.

b) Temporarily imported goods, temporarily exported goods, goods sent to bonded warehouses, goods in transit, goods under merchanting trade, imports and exports transferred to and from seaports by inland waterways transport (IWT) vessels on a given inland waterways network according to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Royal Government of Cambodia on waterway transportation, shall be qualified for fee exemption;

c) Temporarily imported goods, temporarily exported goods, goods sent to bonded warehouses, goods in transit, goods under merchanting trade, imports and exports transferred to and from seaports by inland waterways transport (IWT) vessels on a given inland waterways network, shall be qualified for 50% fee reduction.

Article 2. Organizing implementation

1. In the period of organizing implementation of Resolution, the People's Council of Ho Chi Minh City hereby requests that the People’s Committee of Ho Chi Minh City:

a) Direct Departments and relevant units to improve dissemination of collection of fees for public seaport infrastructure and utilities at seaport areas in Ho Chi Minh City for individuals and enterprises for information and compliance;

b) Improve inspection and supervision of the collection of fees for public seaport infrastructure and utilities at seaport areas in Ho Chi Minh City to ensure the publication, transparency and accuracy of fees for payers as prescribed. It must be ensured that any collection of fees does not lead to any congestion of goods upon customs clearance at Seaport areas in Ho Chi Minh City;

c) Difficulties that the People’s Committee of Ho Chi Minh City needs to be solved during the implementation period should be reported to the People's Council of Ho Chi Minh City for consideration and decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Resolution is passed in the sixth meeting of the 10th People's Council of Ho Chi Minh city on July 07, 2022 and will come into force from August 1, 2022./.

 

 

PRESIDENT
Nguyen Thi Le

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.186

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!