Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 07/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 15/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ BẾN XE KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải ban hành quy định về bến xe khách;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 8 về việc thu, điều chỉnh một số loại phí và quỹ đóng góp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 572/TTr-UBND ngày 09/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, như sau:

1. Mức thu

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Bến xe tỉnh

Bến xe huyện

I.

Phí xe qua bến

 

 

 

1.

Các tuyến liên tỉnh

 

 

 

a.

Tuyến có cự ly từ 100 km trở lên

đồng/ghế

1.500

1.000

b.

Tuyến có cự ly dưới 100 km

đồng/ghế

1.000

800

2.

Các tuyến nội tỉnh

đồng/ghế

500

500

II.

Phí xe lưu bến qua đêm

 

 

 

1.

Xe khách có trọng tải từ 25 ghế trở lên

đồng/xe/đêm

10.000

6.000

2.

Xe khách có trọng tải dưới 25 ghế

đồng/xe/đêm

8.000

5.000

3.

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên

đồng/xe/đêm

11.000

7.000

4.

Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn

đồng/xe/đêm

9.000

6.000

III.

Phí lưu bến xe qua đêm (vé tháng)

 

 

 

1.

Xe khách có trọng tải từ 25 ghế trở lên

đồng/xe/tháng

130.000

100.000

2.

Xe khách có trọng tải dưới 25 ghế

đồng/xe/tháng

100.000

70.000

3.

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên

đồng/xe/tháng

150.000

100.000

4.

Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn

đồng/xe/tháng

120.000

75.000

Phí xe qua bến thu theo số ghế đăng ký cho mỗi lần xuất bến của phương tiện được cộng vào giá vé bán cho hành khách đi xe.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

2.1. Cơ quan thu phí phải thực hiện đúng theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2.2. Đối với đơn vị thu phí Bến xe khách Trà Vinh thuộc Sở Giao thông -Vận tải:

- Được trích để lại 35% trên tổng mức phí thu được (theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 8) để thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2006 - 2008 cho Bến xe khách thuộc Sở Giao thông - Vận tải;

- Được trích 5% trên tổng số phí thu được tăng thêm do điều chỉnh, bổ sung trên đây để chi phí cho việc thu phí theo chế độ quy định.

2.3. Đơn vị tổ chức thu phí các Bến xe khách còn lại:

- Được trích để lại 10% trên tổng mức phí thu được (mức thu quy định tại Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 8);

- Được trích 5% trên tổng số phí thu được tăng thêm do điều chỉnh, bổ sung trên đây để chi phí cho việc thu phí theo chế độ quy định.

2.4. Số tiền thu phí còn lại sau khi trích, nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế điểm 6.5.1 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 8.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Vụ PC Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GT-VT;
- TT.TU, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở: TP, TC, GT-VT;
- TT.HĐND huyện, thị xã;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40