Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành: 14/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công văn 10225/BTC-CST ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; Công văn 18227/BTC-CST ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và lệ phí địa chính quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-KTNS ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung chi tiết như Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung thu:

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

- Lệ phí địa chính.

2. Đối tượng thu:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, có nhu cầu cấp quyền sử dụng đất, khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

3. Mức thu:

Stt

Nội dung quan hệ giao dịch

Mức thu

I

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

 

1

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất của tổ chức và cá nhân.

0

 

- Phí thẩm định cấp đổi từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình sang giấy chứng nhận (mới) của tổ chức và cá nhân.

0

2

Phí thẩm định hồ sơ chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất:

 

a

Hộ gia đình, cá nhân:

 

a1

a2

Hộ gia đình, cá nhân khu vực phường thuộc nội thành, nội thị:

Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn:

100.000

50.000

b

Tổ chức:

 

 

+ Diện tích dưới 5.000 m2

200.000

 

+ Diện tích từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2 (01 ha)

400.000

 

+ Diện tích từ 01 ha đến dưới 05 ha

600.000

 

+ Diện tích từ 05 ha đến dưới 10 ha

1.000.000

 

+ Diện tích từ 10 ha đến dưới 25 ha

1.500.000

 

+ Diện tích từ 25 ha đến dưới 50 ha

2.000.000

 

+ Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha

2.500.000

 

+ Diện tích từ 100 ha đến dưới 250 ha

3.000.000

 

+ Diện tích từ 250 ha đến dưới 500 ha

4.000.000

 

+ Diện tích từ 500 ha trở lên

5.000.000

II

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:

 

1

Sao lục bản đồ địa chính:

- Tờ bản đồ A0

- Tờ bản đồ A1

- Tờ bản đồ A2

- Tờ bản đồ A3

- Tờ bản đồ A4

 

100.000

70.000

60.000

50.000

20.000

2

Xác nhận hồ sơ tài liệu:

- Về số lượng thửa đất

 

10.000

 

- Về các văn bản

10.000

III

Lệ phí địa chính:

 

A

Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

 

1

Hộ gia đình, cá nhân:

 

1.1

Hộ gia đình, cá nhân khu vực phường thuộc nội thành, nội thị:

 

 

- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

25.000

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

100.000

1.2

Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn:

 

 

- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

12.500

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

50.000

2

Tổ chức

 

 

- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

100.000

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở , công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất :

 

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích dưới 300m2 ; và tài sản khác (nếu có).

300.000

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích từ 300m2 đến dưới 700m2; và tài sản khác (nếu có).

400.000

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích trên 700m2; và tài sản khác (nếu có).

500.000

 

- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất:

 

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích dưới 300m2 ; và tài sản khác (nếu có).

200.000

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích từ 300m2 đến dưới 700m2; và tài sản khác (nếu có).

300.000

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng có diện tích trên 700m2; và tài sản khác nếu có ( gồm cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng ).

400.000

3

Các trường hợp miễn lệ phí địa chính đối với tổ chức và cá nhân:

 

 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã thuộc vùng nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp)

0

 

- Lệ phí cấp đổi từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình sang giấy chứng nhận (mới) của tổ chức và cá nhân.

0

B

Lệ phí địa chính đối với chứng nhận đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận:

 

1

Hộ gia đình, cá nhân:

 

1.1

Hộ gia đình cá nhân khu vực phường thuộc nội thành, nội thị.

15.000

1.2

Hộ gia đình cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn.

7.500

2

Tổ chức

20.000

C

Lệ phí địa chính đối với xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất:

 

1

Hộ gia đình, cá nhân:

 

1.1

Hộ gia đình cá nhân khu vực phường thuộc nội thành, nội thị.

20.000

1.2

Hộ gia đình cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn.

10.000

2

Tổ chức

20.000

D

Lệ phí địa chính đối với trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính:

 

1

Hộ gia đình, cá nhân:

 

1.1

Hộ gia đình cá nhân khu vực phường thuộc nội thành, nội thị.

10.000

1.2

Hộ gia đình cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn.

5.000

2

Tổ chức

20.000

4. Tỷ lệ phần trăm (%) số phí thu được để lại cho đơn vị trực tiếp thu:

a) Để lại 80% cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

b) Để lại 100% cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được kỳ họp thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 14/07/2010 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.631

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!